รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาภากรเสาะหายิ่งกนฺตธมฺโมวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระสุดใจแก้วกองนอกกนฺตสีโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระอภิสิทธิ์จำปาทองกิตฺติปญฺโญวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระบุญจันทร์กระซูรัมย์ขนฺติธโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระเฉลิมวงศ์อุดมนาจนฺทสีโลวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระสมทัดเกิดช่อจิตฺตทนฺโตวัดสวนใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระโต๊ะภูมิสุขฐานรโตวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระอรรถมงคลฤกษ์รักษ์ฐิตวํโสวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระสนองพรมพิมายฐิตสีโลวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระยุธัชมัจฉานุกูลติกฺขวีโรวัดป่าโคกตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระสมศักดิ์แย้มศรีถิรปุญโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระจรูญศิริโภคานนท์ถิรปุญโญวัดบ้านหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระสาครกันนุลาธมฺมสาคโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระถนอมพลศรีชุมพรธมฺมาวุโธวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระสรรพสิทธิ์ปากประโคนปญฺญาปสุโตวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระประมวนสุภราชปญฺญาพโลวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระวรรธนาภักดีพินิจปญฺญาวชิโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระปรีชายืนสุขปภสฺสโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระภัทระกิรัมย์ปภาธโรวัดป่าหนองแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระสมพานกระแสโสมปสนฺโนวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระรวมอินทยุงสตฺตมโนวัดสหมิตรนฤมานคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระสำรวมรัตน์งามสิริมงฺคโลวัดบัวตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระอำพรประทุมทองสิริวณฺโณวัดป่าอุดมธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระชินกรวิชิตสิริสาโรวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระกรุงสดทรงศิลป์สุทฺธิโกวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระสุจินดารสหอมสุธมฺโมวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระไสวสีทาสุนฺทโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระกองสุขอินทร์เลี้ยงสุมโนวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระอนุวัฒน์รสหอมอนุตฺตโรวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระสำลีชุมกลางอุตฺตสาโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระจิระศักดิ์พันนัทธีโชติธมฺโมวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระสมชิตกาแก้วโชติปุญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์