รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญจันทร์กระซูรัมย์ขนฺติธโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระสมพานกระแสโสมปสนฺโนวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระสาครกันนุลาธมฺมสาคโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระสมชิตกาแก้วโชติปุญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระภัทระกิรัมย์ปภาธโรวัดป่าหนองแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระอภิสิทธิ์จำปาทองกิตฺติปญฺโญวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระสำลีชุมกลางอุตฺตสาโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระอำพรประทุมทองสิริวณฺโณวัดป่าอุดมธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระสรรพสิทธิ์ปากประโคนปญฺญาปสุโตวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระสนองพรมพิมายฐิตสีโลวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระจิระศักดิ์พันนัทธีโชติธมฺโมวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระวรรธนาภักดีพินิจปญฺญาวชิโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระโต๊ะภูมิสุขฐานรโตวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระอรรถมงคลฤกษ์รักษ์ฐิตวํโสวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระยุธัชมัจฉานุกูลติกฺขวีโรวัดป่าโคกตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระปรีชายืนสุขปภสฺสโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระอนุวัฒน์รสหอมอนุตฺตโรวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระสุจินดารสหอมสุธมฺโมวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระสำรวมรัตน์งามสิริมงฺคโลวัดบัวตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระชินกรวิชิตสิริสาโรวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระถนอมพลศรีชุมพรธมฺมาวุโธวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระจรูญศิริโภคานนท์ถิรปุญโญวัดบ้านหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระกรุงสดทรงศิลป์สุทฺธิโกวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระไสวสีทาสุนฺทโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระประมวนสุภราชปญฺญาพโลวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระรวมอินทยุงสตฺตมโนวัดสหมิตรนฤมานคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระกองสุขอินทร์เลี้ยงสุมโนวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระเฉลิมวงศ์อุดมนาจนฺทสีโลวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระสมทัดเกิดช่อจิตฺตทนฺโตวัดสวนใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระอาภากรเสาะหายิ่งกนฺตธมฺโมวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระสุดใจแก้วกองนอกกนฺตสีโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระสมศักดิ์แย้มศรีถิรปุญโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์