รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโต๊ะภูมิสุขฐานรโตวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระอนุวัฒน์รสหอมอนุตฺตโรวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระรวมอินทยุงสตฺตมโนวัดสหมิตรนฤมานคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระอำพรประทุมทองสิริวณฺโณวัดป่าอุดมธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระสมพานกระแสโสมปสนฺโนวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระสมศักดิ์แย้มศรีถิรปุญโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระสุจินดารสหอมสุธมฺโมวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระจรูญศิริโภคานนท์ถิรปุญโญวัดบ้านหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระสำรวมรัตน์งามสิริมงฺคโลวัดบัวตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระเฉลิมวงศ์อุดมนาจนฺทสีโลวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระสรรพสิทธิ์ปากประโคนปญฺญาปสุโตวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระปรีชายืนสุขปภสฺสโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระสุดใจแก้วกองนอกกนฺตสีโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระภัทระกิรัมย์ปภาธโรวัดป่าหนองแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระอภิสิทธิ์จำปาทองกิตฺติปญฺโญวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระไสวสีทาสุนฺทโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระสมชิตกาแก้วโชติปุญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระบุญจันทร์กระซูรัมย์ขนฺติธโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระยุธัชมัจฉานุกูลติกฺขวีโรวัดป่าโคกตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระอาภากรเสาะหายิ่งกนฺตธมฺโมวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระกรุงสดทรงศิลป์สุทฺธิโกวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระอรรถมงคลฤกษ์รักษ์ฐิตวํโสวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระกองสุขอินทร์เลี้ยงสุมโนวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระจิระศักดิ์พันนัทธีโชติธมฺโมวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระชินกรวิชิตสิริสาโรวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระสมทัดเกิดช่อจิตฺตทนฺโตวัดสวนใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระสำลีชุมกลางอุตฺตสาโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระสาครกันนุลาธมฺมสาคโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระถนอมพลศรีชุมพรธมฺมาวุโธวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระวรรธนาภักดีพินิจปญฺญาวชิโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระประมวนสุภราชปญฺญาพโลวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระสนองพรมพิมายฐิตสีโลวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์