รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประมวนสุภราชปญฺญาพโลวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระวรรธนาภักดีพินิจปญฺญาวชิโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระสนองพรมพิมายฐิตสีโลวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระสาครกันนุลาธมฺมสาคโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระสมชิตกาแก้วโชติปุญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระอำพรประทุมทองสิริวณฺโณวัดป่าอุดมธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระสำลีชุมกลางอุตฺตสาโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระจรูญศิริโภคานนท์ถิรปุญโญวัดบ้านหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระสมศักดิ์แย้มศรีถิรปุญโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระสุจินดารสหอมสุธมฺโมวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระปรีชายืนสุขปภสฺสโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระบุญจันทร์กระซูรัมย์ขนฺติธโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระรวมอินทยุงสตฺตมโนวัดสหมิตรนฤมานคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระภัทระกิรัมย์ปภาธโรวัดป่าหนองแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระโต๊ะภูมิสุขฐานรโตวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระไสวสีทาสุนฺทโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระอภิสิทธิ์จำปาทองกิตฺติปญฺโญวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระกองสุขอินทร์เลี้ยงสุมโนวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระจิระศักดิ์พันนัทธีโชติธมฺโมวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระชินกรวิชิตสิริสาโรวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระสรรพสิทธิ์ปากประโคนปญฺญาปสุโตวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระสมทัดเกิดช่อจิตฺตทนฺโตวัดสวนใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระอรรถมงคลฤกษ์รักษ์ฐิตวํโสวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระสุดใจแก้วกองนอกกนฺตสีโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระสมพานกระแสโสมปสนฺโนวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระอาภากรเสาะหายิ่งกนฺตธมฺโมวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระกรุงสดทรงศิลป์สุทฺธิโกวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระยุธัชมัจฉานุกูลติกฺขวีโรวัดป่าโคกตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระเฉลิมวงศ์อุดมนาจนฺทสีโลวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระถนอมพลศรีชุมพรธมฺมาวุโธวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระอนุวัฒน์รสหอมอนุตฺตโรวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระสำรวมรัตน์งามสิริมงฺคโลวัดบัวตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์