รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 51 ถึง 79 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระสหัสชัยบูรณ์เจริญปุงฺคโววัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
52พระบุยช่วยสีหาบุตรปุญญธิโกวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
53พระเวียนแยกมุมสุจิตฺโตวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
54พระญาณพัฒน์ปัญญาคุณวุฑโฒวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
55พระปิยวัฒน์เกิดสบายปิยธมฺโมวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
56พระเปาว์นามวัฒน์ปภาธโรวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
57พระพสธรวงศ์เมืองอติโรจโนวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
58พระสมยศมีศรีสมจิตฺโตวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์
59พระสว่างประดับศรีสารโทวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์
60พระธีรชัยสมใจฐิติวีโรวัดป่าท่าตูมคณะจังหวัดสุรินทร์
61พระวรัญฺญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
62พระเฉลิมศักดิ์สุขเพิ่มโสภโณวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
63พระประสิทธิ์จันทร์เรียนเตชปุญฺโญวัดป่าบ้านงิ้วคณะจังหวัดสุรินทร์
64พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
65พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
66พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
67พระอุทิตดาศรีอภิปสนฺโนวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
68พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
69พระสมพิศบุญกล้าสนฺติกโรวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
70พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
71พระศิริศักดิ์พูลสระคูสุทฺธิจิตฺโตวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
72พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
73พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปุญฺโญวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
74พระเอกพันธ์มั่นยืนอภินนฺโทวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
75สามเณรสัมฤทธิ์ยียวนวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
76สามเณรอนุชิตสัสดีวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
77พระวีระชัยชื่นชมธมฺมวโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
78พระสุระทองแย้มสิริธโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
79พระชัยณรงค์แก้วบุญคำกิจฺจกาโรวัดสีหะลำดวนคณะจังหวัดสุรินทร์