รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระขวัญวราดอกศรีจันทร์ธมฺมวโรวัดป่าหนองแรดคณะจังหวัดสุรินทร์
2พระจอยแสงทองอนามโยวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3พระจักรพันธ์ยอดน้ำคำจกฺกธมฺโมวัดตาลวกคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
5สามเณรชนกันต์เทศแก้ววัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
6พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
7พระชัยณรงค์แก้วบุญคำกิจฺจกาโรวัดสีหะลำดวนคณะจังหวัดสุรินทร์
8พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
9พระญาณพัฒน์ปัญญาคุณวุฑโฒวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระดนุพลพิศโฉมจิตฺตกาโรวัดพระธาตุเสด็จคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระตระการทองวิจิตรตปคุโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตฺโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระธงไชย์แลดีอนาลโยวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
17พระธีรชัยสมใจฐิติวีโรวัดป่าท่าตูมคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระนัทพลอุดมศิลป์ชิตามาโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปุญฺโญวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระบุญนำสมานมิตรจนฺทสาโรวัดป่าสมานมิตรคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระบุญมีคงบุญธีรปุญฺโญวัดป่านิมิตมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระบุยช่วยสีหาบุตรปุญญธิโกวัดป่าธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24สามเณรปภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระประยงค์รสพูนชาคโรวัดตำปูงคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระประยุทธิ์ระยาย้อยสุชีราวณฺโณวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระประสิทธิ์จันทร์เรียนเตชปุญฺโญวัดป่าบ้านงิ้วคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
29พระปัญญาแน่นอุดรฐานวโรวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
30พระปัณฑ์จิตราณุภักดีอคฺควโรวัดป่ารัตนพุทธิคุณคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระปิยวัฒน์เกิดสบายปิยธมฺโมวัดภูแก้วพรหมมณีคณะจังหวัดสุรินทร์
32สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
33พระพนมวรรณไทยยิ่งโชติญาโณวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระพรมแก้วศรีพรมฐานวีโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระพสธรวงศ์เมืองอติโรจโนวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระมหาสมศรีพิกุลนอกอภิญาโณวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระวรพลพิชญ์นิภัทร์นนท์นรินฺโทวัดโนนน้อยคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระวรัญฺญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
41สามเณรวัชระหมู่ทองวัดพนาบุญคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระวีรพงษ์แจ่มใสยสชาโตวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
43พระวีระชัยชื่นชมธมฺมวโรวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
44สามเณรวุฒินันท์ทองเลิศวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
45พระศิริศักดิ์พูลสระคูสุทฺธิจิตฺโตวัดโคกอาโพนสวายคณะจังหวัดสุรินทร์
46พระศิวเมศขอชัยทีปธมฺโมวัดโคกทมบรมจินดาคณะจังหวัดสุรินทร์
47พระสง่าสุภาพันธ์อุทโยวัดละเอาะกะทมพัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
48พระสมนึกทองหล่อจิตฺตสํวโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
49พระสมพิศบุญกล้าสนฺติกโรวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
50พระสมยศมีศรีสมจิตฺโตวัดป่าสระทองคณะจังหวัดสุรินทร์