รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
2พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3พระสัมฤทธิ์ยียวนปภาโตวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปญฺโญวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5พระเอกพันธ์มั่นยืนอภินนฺโทวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
7พระพุทธิสิทธิ์เชื้อทองฐิตคุโณวัดป่าขันติศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
8พระกิตติทัตสันทาลุนัยสนฺติกโรวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
12สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระพิทักษ์แสงทองอธิจิตฺโตวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระธีรชัยสมใจฐิตวีโรวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระประสงค์โลนุชรตนวณฺโณวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
16สามเณรพงศ์สิริบุญลาภวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
17พระจอยแสงทองอนามโยวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระเฉลิมศักดิ์สุขเพียโสภโณวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระวรัญญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระนพนันท์แก้วป้องอหิงฺสโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
25พระรวมอินทยุงสนฺตมโนวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
26พระปราบศึกนิลแก้วธีรวโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปัญโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
29สามเณรประภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระลายสมเจริญปภากโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
33พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระสุรกาญจน์สุทธิดีโชติปญฺโญวัดสุทธิธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระบุญเช็ดภาสดาปญฺญาโภวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระเสกสรรหายทุกข์อตฺตทนฺโตวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระปัญญาแสวงสุขสุขปญฺโญวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระอโณทัยผิวงามอนุชาโตวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระมานะเหมาะดีหวังรตฺนญาโนวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระวิโรจน์เรือง​สุขสุดวิชิโตวัดป่าโคกขมิ้นคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระนัดชัยราษีทองนนฺทิโยวัดห่อชื่อคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระสาลีรีบเร่งดีเตชวโรวัดโคกลาวคณะจังหวัดสุรินทร์