รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
2สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
3สามเณรประภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
4สามเณรพงศ์สิริบุญลาภวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
5พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปัญโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
7พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
8พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปญฺโญวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
13พระพุทธิสิทธิ์เชื้อทองฐิตคุโณวัดป่าขันติศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
14พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระธีรชัยสมใจฐิตวีโรวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
17พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระประกอบภาสดาธนปญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระปราบศึกนิลแก้วธีรวโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระวรัญญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระนัดชัยราษีทองนนฺทิโยวัดห่อชื่อคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระบุญเช็ดภาสดาปญฺญาโภวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระลายสมเจริญปภากโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระสัมฤทธิ์ยียวนปภาโตวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
29พระประสงค์โลนุชรตนวณฺโณวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระมานะเหมาะดีหวังรตฺนญาโนวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระวิโรจน์เรือง​สุขสุดวิชิโตวัดป่าโคกขมิ้นคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระรวมอินทยุงสนฺตมโนวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
33พระกิตติทัตสันทาลุนัยสนฺติกโรวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
34พระปัญญาแสวงสุขสุขปญฺโญวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระเสกสรรหายทุกข์อตฺตทนฺโตวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระพิทักษ์แสงทองอธิจิตฺโตวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระจอยแสงทองอนามโยวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระอโณทัยผิวงามอนุชาโตวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระเอกพันธ์มั่นยืนอภินนฺโทวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระนพนันท์แก้วป้องอหิงฺสโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระสาลีรีบเร่งดีเตชวโรวัดโคกลาวคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระสุรกาญจน์สุทธิดีโชติปญฺโญวัดสุทธิธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
44พระเฉลิมศักดิ์สุขเพียโสภโณวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์