รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
2พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
3สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระปราบศึกนิลแก้วธีรวโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
6สามเณรพงศ์สิริบุญลาภวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
7พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
8สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระอโณทัยผิวงามอนุชาโตวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปัญโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11พระประกอบภาสดาธนปญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระบุญเช็ดภาสดาปญฺญาโภวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปญฺโญวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระเอกพันธ์มั่นยืนอภินนฺโทวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระสัมฤทธิ์ยียวนปภาโตวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17พระนัดชัยราษีทองนนฺทิโยวัดห่อชื่อคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระสาลีรีบเร่งดีเตชวโรวัดโคกลาวคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระลายสมเจริญปภากโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระธีรชัยสมใจฐิตวีโรวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระกิตติทัตสันทาลุนัยสนฺติกโรวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
27พระเฉลิมศักดิ์สุขเพียโสภโณวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระสุรกาญจน์สุทธิดีโชติปญฺโญวัดสุทธิธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระเสกสรรหายทุกข์อตฺตทนฺโตวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระรวมอินทยุงสนฺตมโนวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
32พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
33พระพุทธิสิทธิ์เชื้อทองฐิตคุโณวัดป่าขันติศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
34พระวิโรจน์เรือง​สุขสุดวิชิโตวัดป่าโคกขมิ้นคณะจังหวัดสุรินทร์
35พระมานะเหมาะดีหวังรตฺนญาโนวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
37พระนพนันท์แก้วป้องอหิงฺสโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระพิทักษ์แสงทองอธิจิตฺโตวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระจอยแสงทองอนามโยวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระปัญญาแสวงสุขสุขปญฺโญวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระวรัญญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระประสงค์โลนุชรตนวณฺโณวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
44สามเณรประภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์