รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๗๐๐๑ - วัดสุทธิธรรมาราม
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระลายสมเจริญปภากโรวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2พระประกอบภาสดาธนปญฺโญวัดบูรพารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3พระธงชัยแหวนวิเศษอธิจิตโตวัดตาเตนคณะจังหวัดสุรินทร์
4พระปราบศึกนิลแก้วธีรวโรวัดป่าบวรสังฆารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5พระสระคำศรีพลภทฺทโกวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
6พระรวมอินทยุงสนฺตมโนวัดป่าโยธาประสิทธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
7พระสุรกาญจน์สุทธิดีโชติปญฺโญวัดสุทธิธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8พระวรพจน์ครอบแก้วติสฺสโรวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
9พระบุญมีศักดิ์สุดาสามสีปริสุทฺโธวัดบ้านเฉนียงคณะจังหวัดสุรินทร์
10พระอภิชาติภาคแก้วกิตฺติปัญโญวัดกะทมวนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11สามเณรพงศธรนาคดีวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
12สามเณรประภาวิชญ์ใหม่หลาวัดป่าไตรวิเวกคณะจังหวัดสุรินทร์
13พระพิทักษ์แสงทองอธิจิตฺโตวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
14พระธีรชัยสมใจฐิตวีโรวัดโคกกุงคณะจังหวัดสุรินทร์
15พระชัดชัยวงเวียนชยธมฺโมวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
16พระฐิติพัฒน์เจือจันทร์ติกฺขปญฺโญวัดป่าสระตาปานคณะจังหวัดสุรินทร์
17พระนัดชัยราษีทองนนฺทิโยวัดห่อชื่อคณะจังหวัดสุรินทร์
18พระสาลีรีบเร่งดีเตชวโรวัดโคกลาวคณะจังหวัดสุรินทร์
19พระอโณทัยผิวงามอนุชาโตวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
20พระมานะเหมาะดีหวังรตฺนญาโนวัดสี่เหลี่ยมคณะจังหวัดสุรินทร์
21พระวิโรจน์เรือง​สุขสุดวิชิโตวัดป่าโคกขมิ้นคณะจังหวัดสุรินทร์
22พระปัญญาแสวงสุขสุขปญฺโญวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
23พระเสกสรรหายทุกข์อตฺตทนฺโตวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
24พระบุญเช็ดภาสดาปญฺญาโภวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
25พระจิรวัฒน์หมั่นดีขนฺติมโนวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
26พระรัชนกภาสดาปญฺญาสาโรวัดป่าไทรทองคณะจังหวัดสุรินทร์
27สามเณรอธิบดีป้องศรีวัดป่าหลักชัยคณะจังหวัดสุรินทร์
28พระชัยมงคลเหรัญญิกานนท์คุณสํวโรวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์คณะจังหวัดสุรินทร์
29พระประเกือนสิงคเวหนจารุธมฺโมวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30พระสัมฤทธิ์ยียวนปภาโตวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
31พระเอกพันธ์มั่นยืนอภินนฺโทวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32พระบุญธรรมภูมิภักดิ์ชาตปญฺโญวัดปราสาทโคกกลันธรรมารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33พระพุทธิสิทธิ์เชื้อทองฐิตคุโณวัดป่าขันติศรีมหาโพธิ์คณะจังหวัดสุรินทร์
34พระสมศักดิ์บุตรบุราณฐานยุตฺโตวัดโบสถ์คณะจังหวัดสุรินทร์
35พระเฉลิมศักดิ์สุขเพียโสภโณวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
36พระวรัญญูโคษาธีรวํโสวัดป่าบ้านสะโนคณะจังหวัดสุรินทร์
37พระนพนันท์แก้วป้องอหิงฺสโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
38พระธัญญวัฒน์สุขวุฒิฐิตวฑฺฒโนวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
39พระณราวุฒิสิงคเสลิตปิยวุฑฺฒิโกวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรคณะจังหวัดสุรินทร์
40พระจอยแสงทองอนามโยวัดป่าเขาโต๊ะคณะจังหวัดสุรินทร์
41พระสามารถบุญชุ่มจนฺทปญฺโญวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
42พระกิตติทัตสันทาลุนัยสนฺติกโรวัดประดิษฐ์พุทธางกูรคณะจังหวัดสุรินทร์
43พระประสงค์โลนุชรตนวณฺโณวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์
44สามเณรพงศ์สิริบุญลาภวัดป่าเมตตาสามัคคีคณะจังหวัดสุรินทร์