รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๐๐๐๑ - วัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพรเจียมสายใจขนฺติพโลวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
2พระวิโรจน์สัตถาวรวรปญฺโญวัดจรูญเวสม์ธรรมารามคณะจังหวัดนครนายก
3พระกิตติกังรัตน์กิตฺติวุฑฺโฒวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
4พระสุรศักดิ์ทำมะสีวิสุทฺโธวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
5พระชนาสินวัฒนาเสริมวุฑฺฒิธมฺโมวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
6พระกิตติพัฒน์กาดินสิริภทฺโทวัดบางปลากดคณะจังหวัดนครนายก
7พระสิทธิกรพลขันธ์ปภสฺสโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
8พระวิศลแก้วกระจกจิรวิสาโรวัดจุฬาภรณ์วนารามคณะจังหวัดนครนายก
9สามเณรสิทธินนท์แก้วดิเรกวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
10สามเณรสักอาลุนทะวีสดวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
11สามเณรวงค์สวรรค์ศรีแก่นจันทร์วัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
12สามเณรเฉลิมศักดิ์แก้วผาคำวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
13สามเณรมงคลชัยเสียงฆ้องวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
14พระปรีชาไมตรีรักษ์ฐิตปุญโญวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
15พระธีรวัชร์บุญเขียนจนฺทโชโตวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
16พระใบศรีหมื่นราษร์ฎจนฺทปญฺโญวัดป่าศรีถาวรนิมิตคณะจังหวัดนครนายก
17พระธวัชชัยพิชัยศิริกตปุญโญวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
18พระพรชัยชาวกัณหากมฺมสุทฺโธวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
19พระเสนอบุตรแสงวิสุทฺธศีโลวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดนครนายก
20พระโกมินทร์ธรรมรงค์ปมินโทวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
21พระสุชนาขันทองสุชาโตวัดสันตยารามคณะจังหวัดนครนายก
22พระวิรัตน์มนตรีฐิตวํโสวัดถ้ำสาริกาคณะจังหวัดนครนายก
23พระมาณพศรีงามชนาสโภวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
24พระนุฏจรินทร์หรเทศจกฺกธมฺโมวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
25พระมณีย์พิกุลทองปริมุตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก
26พระเนมินทร์มนตรีสุมิตฺโตวัดตำหนักคณะจังหวัดนครนายก