รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรธีณภัทท์ผลาผลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
2สามเณรอภิชัยศรีชนะวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระนพดลใจธรรมกมลธมฺโมวัดจันทนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระสุวิทย์แหวนเงินกุสลจิตฺโตวัดเขาตานกคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระทรงพลรุ่งเรืองขนฺติพโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระมนัสสุรสอนจนฺทูปโมวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระภานุรุจแปรงเงินจนฺโทภาโสวัดพิกุลรังสรรค์คณะจังหวัดจันทบุรี
8พระสินประเสริฐบุรัตน์จิตวโรวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
9พระพรพิพัฒน์เหล็กดีจิตฺตวโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระชวาลภุมรากุลฉนฺทสีโลวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระสินชัยใบเขียวชินวํโสวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระจตุพลเมตตาจิตต์ฐิตสีโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระครูสมุห์สัมพันธ์สุขยิ่งธมฺมพนฺโธวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระยุทธ์ลักษณ์บริสุทธิ์ปุญฺญมโนวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระบุญเติมเลิศศิริธงปุณฺณโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
16พระไพรวัลย์คัดนาหงษ์พุทฺธสาโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระสันติโพธิ์ศรีมหาธีโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระธีรยุทธบุศยรัตน์รตนธีโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระราชันย์บุญชูรตนากโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระตรีเพิ่มมงคลวรมงฺคโลวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระอุดมเลิศโกยทองสุเมโธวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระสุภาพโลจะอคฺคปญฺโญวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระพงษ์คำนิมิตรอติธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระชลากรโพธิธีรบุตรอตฺถกาโรวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระพิชัยใจเย็นอภิชฺชโววัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระเชิดชัยประกิ่งอภิธมฺโมวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
27พระชาญยุทธอินทรจันทร์อภิวโรวัดมหาเจรีย์คณะจังหวัดจันทบุรี
28พระบุญฤทธิ์บุนนาคอิทฺธิปุญฺโญวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
29พระนิกรเรืองศรีโชตสิริวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี