รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจตุพลเมตตาจิตต์ฐิตสีโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระชลากรโพธิธีรบุตรอตฺถกาโรวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระชวาลภุมรากุลฉนฺทสีโลวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระชาญยุทธอินทรจันทร์อภิวโรวัดมหาเจรีย์คณะจังหวัดจันทบุรี
5พระตรีเพิ่มมงคลวรมงฺคโลวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระทรงพลรุ่งเรืองขนฺติพโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
7สามเณรธีณภัทท์ผลาผลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระธีรยุทธบุศยรัตน์รตนธีโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระนพดลใจธรรมกมลธมฺโมวัดจันทนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระนิกรเรืองศรีโชตสิริวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
11พระบุญฤทธิ์บุนนาคอิทฺธิปุญฺโญวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
12พระบุญเติมเลิศศิริธงปุณฺณโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
13พระพงษ์คำนิมิตรอติธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระพรพิพัฒน์เหล็กดีจิตฺตวโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระพิชัยใจเย็นอภิชฺชโววัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระภานุรุจแปรงเงินจนฺโทภาโสวัดพิกุลรังสรรค์คณะจังหวัดจันทบุรี
17พระมนัสสุรสอนจนฺทูปโมวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระยุทธ์ลักษณ์บริสุทธิ์ปุญฺญมโนวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระราชันย์บุญชูรตนากโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระสันติโพธิ์ศรีมหาธีโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระครูสมุห์สัมพันธ์สุขยิ่งธมฺมพนฺโธวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระสินชัยใบเขียวชินวํโสวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระสินประเสริฐบุรัตน์จิตวโรวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
24พระสุภาพโลจะอคฺคปญฺโญวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสุวิทย์แหวนเงินกุสลจิตฺโตวัดเขาตานกคณะจังหวัดจันทบุรี
26สามเณรอภิชัยศรีชนะวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระอุดมเลิศโกยทองสุเมโธวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระเชิดชัยประกิ่งอภิธมฺโมวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
29พระไพรวัลย์คัดนาหงษ์พุทฺธสาโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี