รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไพรวัลย์คัดนาหงษ์พุทฺธสาโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระพงษ์คำนิมิตรอติธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระยุทธ์ลักษณ์บริสุทธิ์ปุญฺญมโนวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระราชันย์บุญชูรตนากโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระบุญฤทธิ์บุนนาคอิทฺธิปุญฺโญวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
6พระสินประเสริฐบุรัตน์จิตวโรวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
7พระธีรยุทธบุศยรัตน์รตนธีโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระเชิดชัยประกิ่งอภิธมฺโมวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
9สามเณรธีณภัทท์ผลาผลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระชวาลภุมรากุลฉนฺทสีโลวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระทรงพลรุ่งเรืองขนฺติพโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
12สามเณรอภิชัยศรีชนะวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระครูสมุห์สัมพันธ์สุขยิ่งธมฺมพนฺโธวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระมนัสสุรสอนจนฺทูปโมวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระชาญยุทธอินทรจันทร์อภิวโรวัดมหาเจรีย์คณะจังหวัดจันทบุรี
16พระตรีเพิ่มมงคลวรมงฺคโลวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระจตุพลเมตตาจิตต์ฐิตสีโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระนิกรเรืองศรีโชตสิริวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
19พระบุญเติมเลิศศิริธงปุณฺณโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
20พระพรพิพัฒน์เหล็กดีจิตฺตวโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระภานุรุจแปรงเงินจนฺโทภาโสวัดพิกุลรังสรรค์คณะจังหวัดจันทบุรี
22พระสุวิทย์แหวนเงินกุสลจิตฺโตวัดเขาตานกคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระอุดมเลิศโกยทองสุเมโธวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระชลากรโพธิธีรบุตรอตฺถกาโรวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสันติโพธิ์ศรีมหาธีโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระสุภาพโลจะอคฺคปญฺโญวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระนพดลใจธรรมกมลธมฺโมวัดจันทนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระพิชัยใจเย็นอภิชฺชโววัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระสินชัยใบเขียวชินวํโสวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี