รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญฤทธิ์บุนนาคอิทฺธิปุญฺโญวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
2พระอุดมเลิศโกยทองสุเมโธวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระชาญยุทธอินทรจันทร์อภิวโรวัดมหาเจรีย์คณะจังหวัดจันทบุรี
4พระภานุรุจแปรงเงินจนฺโทภาโสวัดพิกุลรังสรรค์คณะจังหวัดจันทบุรี
5สามเณรอภิชัยศรีชนะวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระพรพิพัฒน์เหล็กดีจิตฺตวโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
7สามเณรธีณภัทท์ผลาผลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระไพรวัลย์คัดนาหงษ์พุทฺธสาโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระพงษ์คำนิมิตรอติธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระยุทธ์ลักษณ์บริสุทธิ์ปุญฺญมโนวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระสินประเสริฐบุรัตน์จิตวโรวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
12พระบุญเติมเลิศศิริธงปุณฺณโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
13พระสุภาพโลจะอคฺคปญฺโญวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระชวาลภุมรากุลฉนฺทสีโลวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระครูสมุห์สัมพันธ์สุขยิ่งธมฺมพนฺโธวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระนพดลใจธรรมกมลธมฺโมวัดจันทนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระนิกรเรืองศรีโชตสิริวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
18พระสุวิทย์แหวนเงินกุสลจิตฺโตวัดเขาตานกคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระจตุพลเมตตาจิตต์ฐิตสีโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระพิชัยใจเย็นอภิชฺชโววัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระทรงพลรุ่งเรืองขนฺติพโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระเชิดชัยประกิ่งอภิธมฺโมวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
23พระสันติโพธิ์ศรีมหาธีโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระธีรยุทธบุศยรัตน์รตนธีโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระราชันย์บุญชูรตนากโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระมนัสสุรสอนจนฺทูปโมวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระชลากรโพธิธีรบุตรอตฺถกาโรวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระตรีเพิ่มมงคลวรมงฺคโลวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระสินชัยใบเขียวชินวํโสวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี