รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสินชัยใบเขียวชินวํโสวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระตรีเพิ่มมงคลวรมงฺคโลวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระชลากรโพธิธีรบุตรอตฺถกาโรวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระมนัสสุรสอนจนฺทูปโมวัดป่าคลองกุ้งคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระสันติโพธิ์ศรีมหาธีโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระนพดลใจธรรมกมลธมฺโมวัดจันทนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระราชันย์บุญชูรตนากโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระธีรยุทธบุศยรัตน์รตนธีโรวัดทรายงามคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระทรงพลรุ่งเรืองขนฺติพโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระพิชัยใจเย็นอภิชฺชโววัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระจตุพลเมตตาจิตต์ฐิตสีโลวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระสุวิทย์แหวนเงินกุสลจิตฺโตวัดเขาตานกคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระบุญฤทธิ์บุนนาคอิทฺธิปุญฺโญวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
14พระนิกรเรืองศรีโชตสิริวัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์คณะจังหวัดจันทบุรี
15พระบุญเติมเลิศศิริธงปุณฺณโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
16พระสินประเสริฐบุรัตน์จิตวโรวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
17พระครูสมุห์สัมพันธ์สุขยิ่งธมฺมพนฺโธวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระชวาลภุมรากุลฉนฺทสีโลวัดทันตคีรีวันคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระสุภาพโลจะอคฺคปญฺโญวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระเชิดชัยประกิ่งอภิธมฺโมวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
21พระภานุรุจแปรงเงินจนฺโทภาโสวัดพิกุลรังสรรค์คณะจังหวัดจันทบุรี
22พระชาญยุทธอินทรจันทร์อภิวโรวัดมหาเจรีย์คณะจังหวัดจันทบุรี
23พระยุทธ์ลักษณ์บริสุทธิ์ปุญฺญมโนวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระพงษ์คำนิมิตรอติธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระไพรวัลย์คัดนาหงษ์พุทฺธสาโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
26สามเณรธีณภัทท์ผลาผลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระพรพิพัฒน์เหล็กดีจิตฺตวโรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
28สามเณรอภิชัยศรีชนะวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระอุดมเลิศโกยทองสุเมโธวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี