รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๖๐๐๑ - วัดเสนหา
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภานุวัฒน์เพชรคำดีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
2สามเณรธนกรบุบผามาศวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
3สามเณรอาคมอ่อนศรีวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
4สามเณรอนุรักษ์คอนสิงห์วัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
5สามเณรธนชัยนนทะคำจันทร์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
6สามเณรจีรภัทรกลิ่นษรวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
7สามเณรศิริชลลีรักษ์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
8สามเณรอธิพงษ์ละผิววัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
9สามเณรสมชัยหมึกศรีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
10พระเจริญเพลียสุระกมฺมสุโภวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
11พระทองกิมกลฺยาณจิณฺโณวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
12พระปวดลวงศ์อ๊อดกิตติปาโลวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระอัครวัฒน์พรมดวงดีกิตฺติวฒฺโนวัดป่าปฐมชัยคณะจังหวัดนครปฐม
14พระประนัทธรจินพละคุณสมฺปนฺโณวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดนครปฐม
15พระนพดลแก้วเขียวคเวสโกวัดท่าตำหนักคณะจังหวัดนครปฐม
16พระธนพลอินทรพักตร์จกฺกธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระชวลิตตรุษลักษณ์จารุวณฺโณวัดบอนใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
18พระจำนงอุปกลิ่นจิรคนฺโทวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
19พระสิทธิชัยปลั่งสำราญชยสิทฺธิโกวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
20พระไนยวิศพลราชญาณพโลวัดท่ากระชับคณะจังหวัดนครปฐม
21พระบุญทองฤทัยเปี่ยมสุขฐฃานิโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระถาญวูถาจฐานกโรวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
23พระวิโรจน์นิลยาฐานวีโรวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
24พระสุรศักดิ์สุขเจริญฐานสมฺปนฺโนวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
25พระนพรุทธิ์พุทธกุลฐานารโหวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
26พระยงยุทธหาระพัดถิรธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระพินโยเก้าลิ้มธมฺมิโกวัดหนองกร่างคณะจังหวัดนครปฐม
28พระสุเมธแสนบุญธมฺมเตโชวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
29พระปฏิภาณคำมั่นปญฺญาพโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระชาญณรงค์ศุภเอมปภาโสวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
31พระสุขเดียบเจ้าปวรธมฺโมวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
32พระธานัทสมาธิวรปญฺโญวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระพุทธิพงษ์จันทรบุตรวิมโลวัดป่าเทพมงคลธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระถาญลางตังสิริทโนวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
35พระณัฎฐชัยศิรินาโพธิ์สุเมโธวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระจักรพงษ์แซ่เตียอนามโยวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระจิรวัฒน์ไตรรักษ์ฐาปนกุลอนาลโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระอนุวัชเอี่ยมแสงอนุวฑฺโฒวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
39พระฐานวัฒน์มังคลาเธียรสินอภิวฑฺฒโนวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระวรวิทย์ฉัตรวราพิทักษ์อมโรวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระสมศักดิ์คำโชติเตชธมฺโมวัดท่าโป่งพุทธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระสุวิจักขณ์อัจจิระลือชาเปสโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี