รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๖๐๐๑ - วัดเสนหา
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจีรภัทรกลิ่นษรวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
2พระทองกิมกลฺยาณจิณฺโณวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
3สามเณรอนุรักษ์คอนสิงห์วัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
4พระปฏิภาณคำมั่นปญฺญาพโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระสมศักดิ์คำโชติเตชธมฺโมวัดท่าโป่งพุทธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระพุทธิพงษ์จันทรบุตรวิมโลวัดป่าเทพมงคลธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระประนัทธรจินพละคุณสมฺปนฺโณวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดนครปฐม
8พระวรวิทย์ฉัตรวราพิทักษ์อมโรวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระชวลิตตรุษลักษณ์จารุวณฺโณวัดบอนใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
10พระถาญลางตังสิริทโนวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
11พระถาญวูถาจฐานกโรวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
12สามเณรธนชัยนนทะคำจันทร์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
13พระวิโรจน์นิลยาฐานวีโรวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
14สามเณรธนกรบุบผามาศวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
15พระสิทธิชัยปลั่งสำราญชยสิทฺธิโกวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
16พระอัครวัฒน์พรมดวงดีกิตฺติวฒฺโนวัดป่าปฐมชัยคณะจังหวัดนครปฐม
17พระไนยวิศพลราชญาณพโลวัดท่ากระชับคณะจังหวัดนครปฐม
18พระนพรุทธิ์พุทธกุลฐานารโหวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
19พระฐานวัฒน์มังคลาเธียรสินอภิวฑฺฒโนวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระบุญทองฤทัยเปี่ยมสุขฐฃานิโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21สามเณรอธิพงษ์ละผิววัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
22สามเณรศิริชลลีรักษ์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
23พระปวดลวงศ์อ๊อดกิตติปาโลวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระณัฎฐชัยศิรินาโพธิ์สุเมโธวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระชาญณรงค์ศุภเอมปภาโสวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
26พระธานัทสมาธิวรปญฺโญวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระสุรศักดิ์สุขเจริญฐานสมฺปนฺโนวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
28สามเณรสมชัยหมึกศรีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
29พระยงยุทธหาระพัดถิรธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระสุวิจักขณ์อัจจิระลือชาเปสโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระธนพลอินทรพักตร์จกฺกธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระจำนงอุปกลิ่นจิรคนฺโทวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
33สามเณรอาคมอ่อนศรีวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
34พระพินโยเก้าลิ้มธมฺมิโกวัดหนองกร่างคณะจังหวัดนครปฐม
35พระสุขเดียบเจ้าปวรธมฺโมวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
36สามเณรภานุวัฒน์เพชรคำดีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
37พระเจริญเพลียสุระกมฺมสุโภวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
38พระอนุวัชเอี่ยมแสงอนุวฑฺโฒวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
39พระนพดลแก้วเขียวคเวสโกวัดท่าตำหนักคณะจังหวัดนครปฐม
40พระจักรพงษ์แซ่เตียอนามโยวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระสุเมธแสนบุญธมฺมเตโชวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
42พระจิรวัฒน์ไตรรักษ์ฐาปนกุลอนาลโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี