รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๖๐๐๑ - วัดเสนหา
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรวิทย์ฉัตรวราพิทักษ์อมโรวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระปวดลวงศ์อ๊อดกิตติปาโลวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระจักรพงษ์แซ่เตียอนามโยวัดป่าแก้วศรีประจันต์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระจิรวัฒน์ไตรรักษ์ฐาปนกุลอนาลโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระยงยุทธหาระพัดถิรธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระธนพลอินทรพักตร์จกฺกธมฺโมวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระณัฎฐชัยศิรินาโพธิ์สุเมโธวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระฐานวัฒน์มังคลาเธียรสินอภิวฑฺฒโนวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระธานัทสมาธิวรปญฺโญวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระบุญทองฤทัยเปี่ยมสุขฐฃานิโยวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระปฏิภาณคำมั่นปญฺญาพโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระสุวิจักขณ์อัจจิระลือชาเปสโลวัดตรีวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระสมศักดิ์คำโชติเตชธมฺโมวัดท่าโป่งพุทธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระพุทธิพงษ์จันทรบุตรวิมโลวัดป่าเทพมงคลธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15สามเณรจีรภัทรกลิ่นษรวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
16สามเณรภานุวัฒน์เพชรคำดีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
17สามเณรธนกรบุบผามาศวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
18สามเณรธนชัยนนทะคำจันทร์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
19สามเณรศิริชลลีรักษ์วัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
20สามเณรสมชัยหมึกศรีวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
21สามเณรอธิพงษ์ละผิววัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
22พระสิทธิชัยปลั่งสำราญชยสิทฺธิโกวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
23พระชาญณรงค์ศุภเอมปภาโสวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
24พระอนุวัชเอี่ยมแสงอนุวฑฺโฒวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
25พระสุรศักดิ์สุขเจริญฐานสมฺปนฺโนวัดเสนหาคณะจังหวัดนครปฐม
26พระอัครวัฒน์พรมดวงดีกิตฺติวฒฺโนวัดป่าปฐมชัยคณะจังหวัดนครปฐม
27พระพินโยเก้าลิ้มธมฺมิโกวัดหนองกร่างคณะจังหวัดนครปฐม
28พระเจริญเพลียสุระกมฺมสุโภวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
29พระวิโรจน์นิลยาฐานวีโรวัดสระน้ำส้มคณะจังหวัดนครปฐม
30พระนพดลแก้วเขียวคเวสโกวัดท่าตำหนักคณะจังหวัดนครปฐม
31พระไนยวิศพลราชญาณพโลวัดท่ากระชับคณะจังหวัดนครปฐม
32พระประนัทธรจินพละคุณสมฺปนฺโณวัดป่าศรีถาวรคณะจังหวัดนครปฐม
33พระชวลิตตรุษลักษณ์จารุวณฺโณวัดบอนใหญ่คณะจังหวัดนครปฐม
34สามเณรอนุรักษ์คอนสิงห์วัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
35สามเณรอาคมอ่อนศรีวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
36พระถาญลางตังสิริทโนวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
37พระทองกิมกลฺยาณจิณฺโณวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
38พระสุเมธแสนบุญธมฺมเตโชวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
39พระจำนงอุปกลิ่นจิรคนฺโทวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
40พระสุขเดียบเจ้าปวรธมฺโมวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
41พระนพรุทธิ์พุทธกุลฐานารโหวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม
42พระถาญวูถาจฐานกโรวัดสิรินธรเทพรัตนารามคณะจังหวัดนครปฐม