รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๑๐๐๑ - วัดหนองจอก
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจำรัสสุขศรีภทฺทธมฺโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
2สามเณรชัยวัฒน์สุวรรณ-วัดบรรพตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระณรงค์ฉวีวันภูริจิตฺโตวัดราษฎร์นิมิตคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระทนัชชัยอุทัยธรรมฉนฺทโรจโนวัดบรรพตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระธนชัยแจ้งกระจางธนญฺชโยวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระนพดลพรมทาปญฺญาวุโธวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระบุญจันทร์โพธิ์ศรีสจฺจวโรวัดคะเมยกาญจนผลารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระประทีปปานแย้มกตทีโปวัดเขาลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระประเมินขำเขียวสุภทฺโทวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระพิจักษณ์ภู่แสงสจฺจวโรวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระพิเชฐสุยคูภูริจิตฺโตวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
12สามเณรพีรภาสแคนมั่น-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระภานุวัฒน์เวิสสูงเนินปสนฺโนวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14สามเณรยศพรอนุวิชัยรักษา-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
15สามเณรวรัญญูลิ้มทองใบ-วัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระวีรศักดิ์ทองใบถาวโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระวโรกรณ์สุขปลั่งธมฺมิโกวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระสุทินใจดีปณฺฑิโตวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
19สามเณรสุปกรณ์ภาคภูมิ-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี