รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๑๐๐๑ - วัดหนองจอก
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพดลพรมทาปญฺญาวุโธวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระณรงค์ฉวีวันภูริจิตฺโตวัดราษฎร์นิมิตคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระทนัชชัยอุทัยธรรมฉนฺทโรจโนวัดบรรพตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระพิเชฐสุยคูภูริจิตฺโตวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระพิจักษณ์ภู่แสงสจฺจวโรวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระภานุวัฒน์เวิสสูงเนินปสนฺโนวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระประเมินขำเขียวสุภทฺโทวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระธนชัยแจ้งกระจางธนญฺชโยวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระวโรกรณ์สุขปลั่งธมฺมิโกวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระประทีปปานแย้มกตทีโปวัดเขาลอยคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระสุทินใจดีปณฺฑิโตวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระบุญจันทร์โพธิ์ศรีสจฺจวโรวัดคะเมยกาญจนผลารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระจำรัสสุขศรีภทฺทธมฺโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระวีรศักดิ์ทองใบถาวโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
15สามเณรพีรภาสแคนมั่น-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
16สามเณรยศพรอนุวิชัยรักษา-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
17สามเณรสุปกรณ์ภาคภูมิ-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
18สามเณรวรัญญูลิ้มทองใบ-วัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
19สามเณรชัยวัฒน์สุวรรณ-วัดบรรพตาวาสคณะจังหวัดเพชรบุรี