รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๑๐๐๑ - วัดหนองจอก
ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง เพชรบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมสมัยชิณเกตุสมาหิโตวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
2พระบุญจันทร์โพธิ์ศรีสจฺจวโรวัดคะเมยกาญจนผลารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
3พระณัฐพงษ์คนไววิริยธโรวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดเพชรบุรี
4พระอมรสุดใจนาควโรวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
5พระสุทินใจดีปณฺฑิโตวัดห้วยปลาดุกคณะจังหวัดเพชรบุรี
6พระธนโชติรุ่งเนยธนวุฑฺโฒวัดหนองหงษ์พัฒนาคณะจังหวัดเพชรบุรี
7พระเจริญไทยกระโทกกิตฺติภทฺโทวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
8พระเดชาสุพรรณโรจน์เขมทตฺโตวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
9พระณัฐพงษ์ศรจันทร์กนฺตธมฺโมวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
10พระพจน์ธนานาชัยสินธิ์ผลญาโณวัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี
11พระไกรศักดิ์วงค์ดำเนินธมฺมสกฺโกวัดมหาสมณารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
12พระธนวัฒน์ธิวะโตธนวฑฺโฒวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
13พระสุธีระเรืองอร่ามสุธีโรวัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
14พระจำรัสสุขศรีภทฺทธมฺโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
15พระบุญเจือผิวเหลืองปุญฺญกาโมวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
16พระวิสุตรเสมเถื่อนวิสุทฺโธวัดหนองจอกคณะจังหวัดเพชรบุรี
17พระคณิตทองใบสนฺตมโนวัดสมอดานคณะจังหวัดเพชรบุรี
18พระประเมินขำเขียวสุภทฺโทวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
19พระธรรมนูญปราณีปภสฺสโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
20พระวิโรจน์ศรีทับกิตฺติธโรวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
21พระอภิเชษฐศิริวังวิปุโลวัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
22พระอุดรจินดาเขมนนฺโทวัดสนามพราหมณ์คณะจังหวัดเพชรบุรี
23สามเณรพีรพัฒน์โสภาบุตร-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
24สามเณรพีรภาสแคนมั่น-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
25สามเณรกริญนกรเชื้อคำฮด-วัดสหธรรมิการามคณะจังหวัดเพชรบุรี
26สามเณรอติคุณชื่นชม-วัดพุตะเคียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
27สามเณรวรัญญูลิ้มทองใบ-วัดอุทัยโพธารามคณะจังหวัดเพชรบุรี
28สามเณรกฤษดาเกลี้ยงเกลา-วัดหนองตาพตคณะจังหวัดเพชรบุรี