รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลพรตสาตราภัยกมโลวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
2พระกิตติพันธ์ประทุมมาลย์สุภทฺโทวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
3พระขวัญชัยศรีนวลรนญฺชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4พระคเชนทร์สายบัวขนฺติพโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
5พระชัยโยเสงทองคำถิรวิชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
6พระถวิลเกื้อตะโกสญฺญโมวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
7พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
8พระนาวินโคตทะจักรสิรินฺธโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
9พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
10พระประสิทธิ์พันธ์บัวทองวรสิทฺโธวัดแหลมโตนดคณะจังหวัดชุมพร
11พระพรทิพย์หอมดวงสุทฺธิสโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
12พระภาสกรบุญทองฐานกโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13พระวัฑฒนูตันประสงค์รัตน์ฐานฑตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
14พระวัฒนามาเอียดฐานวโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
15พระวิทยาโพธิ์ศรีอภิปุญฺโญวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
16พระวีรยุทธไพบูลย์วรชาติวิสุทฺโธวัดพระบรมธาตุสวีคณะจังหวัดชุมพร
17พระวีรศักดิ์อินสีทมเสฏโฐวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
18พระสำราญบุราณรมย์ณฐฺวิโรวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
19พระอภิธารกาญจนธนธรอุตฺตโมวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
20พระอุดรประทุมปญฺญาวโรวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร