รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
2พระธนกฤตครุฑสินธุ์กิตฺติโสภโณวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
3พระมนัญชัยฉันทวิจัยกุลฌานกโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
4พระวัฑฒนตันประสงค์รัตน์ฐานทตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
5พระศรศักดิ์นิลน้อยคุณสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
6พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
7พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
8พระพลชัยมูลสารชยยธมโมวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
9พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10พระบัญญัติศิลปเสวตร์ถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
11พระบุญสืบสุขสมชีพติสฺสวงฺโสวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
12พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
13พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุขโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
14พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
15พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
16พระบุญมาเพียรหาผลอนุตฺตโรวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร