รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิธารกาญจนธนธรอุตฺตโมวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
2พระวัฑฒนูตันประสงค์รัตน์ฐานฑตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
3พระภาสกรบุญทองฐานกโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
4พระสำราญบุราณรมย์ณฐฺวิโรวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
5พระอุดรประทุมปญฺญาวโรวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
6พระกิตติพันธ์ประทุมมาลย์สุภทฺโทวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
7พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
8พระประสิทธิ์พันธ์บัวทองวรสิทฺโธวัดแหลมโตนดคณะจังหวัดชุมพร
9พระวัฒนามาเอียดฐานวโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10พระขวัญชัยศรีนวลรนญฺชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11พระกมลพรตสาตราภัยกมโลวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
12พระคเชนทร์สายบัวขนฺติพโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
13พระพรทิพย์หอมดวงสุทฺธิสโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
14พระวีรศักดิ์อินสีทมเสฏโฐวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
15พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
16พระถวิลเกื้อตะโกสญฺญโมวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
17พระชัยโยเสงทองคำถิรวิชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
18พระนาวินโคตทะจักรสิรินฺธโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
19พระวิทยาโพธิ์ศรีอภิปุญฺโญวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
20พระวีรยุทธไพบูลย์วรชาติวิสุทฺโธวัดพระบรมธาตุสวีคณะจังหวัดชุมพร