รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
2พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุขโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
3พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
4พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
5พระศรศักดิ์นิลน้อยคุณสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
6พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
7พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
8พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
9พระมนัญชัยฉันทวิจัยกุลฌานกโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
10พระบุญมาเพียรหาผลอนุตฺตโรวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
11พระบัญญัติศิลปเสวตร์ถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
12พระวัฑฒนตันประสงค์รัตน์ฐานทตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
13พระธนกฤตครุฑสินธุ์กิตฺติโสภโณวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
14พระพลชัยมูลสารชยยธมโมวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
15พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
16พระบุญสืบสุขสมชีพติสฺสวงฺโสวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร