รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิธารกาญจนธนธรอุตฺตโมวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
2พระถวิลเกื้อตะโกสญฺญโมวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
3พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
4พระกมลพรตสาตราภัยกมโลวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
5พระวิทยาโพธิ์ศรีอภิปุญฺโญวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
6พระชัยโยเสงทองคำถิรวิชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
7พระภาสกรบุญทองฐานกโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
8พระวัฒนามาเอียดฐานวโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
9พระขวัญชัยศรีนวลรนญฺชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
10พระวีรยุทธไพบูลย์วรชาติวิสุทฺโธวัดพระบรมธาตุสวีคณะจังหวัดชุมพร
11พระพรทิพย์หอมดวงสุทฺธิสโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
12พระสำราญบุราณรมย์ณฐฺวิโรวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
13พระประสิทธิ์พันธ์บัวทองวรสิทฺโธวัดแหลมโตนดคณะจังหวัดชุมพร
14พระวัฑฒนูตันประสงค์รัตน์ฐานฑตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
15พระกิตติพันธ์ประทุมมาลย์สุภทฺโทวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
16พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
17พระนาวินโคตทะจักรสิรินฺธโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
18พระวีรศักดิ์อินสีทมเสฏโฐวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
19พระอุดรประทุมปญฺญาวโรวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
20พระคเชนทร์สายบัวขนฺติพโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร