รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประมวลฝุ่นตะคุฉนฺทธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
2พระกิตติพันธ์ประทุมมาลย์สุภทฺโทวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
3พระอุดรประทุมปญฺญาวโรวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
4พระวีรศักดิ์อินสีทมเสฏโฐวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระนาวินโคตทะจักรสิรินฺธโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
6พระคเชนทร์สายบัวขนฺติพโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
7พระพรทิพย์หอมดวงสุทฺธิสโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
8พระวัฑฒนูตันประสงค์รัตน์ฐานฑตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
9พระประสิทธิ์พันธ์บัวทองวรสิทฺโธวัดแหลมโตนดคณะจังหวัดชุมพร
10พระชัยโยเสงทองคำถิรวิชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
11พระขวัญชัยศรีนวลรนญฺชโยวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
12พระวัฒนามาเอียดฐานวโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13พระภาสกรบุญทองฐานกโรวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
14พระวีรยุทธไพบูลย์วรชาติวิสุทฺโธวัดพระบรมธาตุสวีคณะจังหวัดชุมพร
15พระอภิธารกาญจนธนธรอุตฺตโมวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
16พระสำราญบุราณรมย์ณฐฺวิโรวัดท่าหินคณะจังหวัดชุมพร
17พระวิทยาโพธิ์ศรีอภิปุญฺโญวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
18พระกมลพรตสาตราภัยกมโลวัดถ้ำเขาปีปคณะจังหวัดชุมพร
19พระทวิชเกษแก้วชิณวโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
20พระถวิลเกื้อตะโกสญฺญโมวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร