รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพีรพงศ์กูรมะสุวรรณโรจนวํโสวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
2พระไกรวิชญ์คมขำสนฺตมโนวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
3พระวิชายุตม์จันทร์สุริย์ธมฺมธีโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
4พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระศุภกิจธีรวิสุทธิ์ปญฺญาธโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
6พระอนันท์นุ้ยบ้านควรมารชิโนวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
7พระประเสริฐบุญช่วยธมฺมปาโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
8พระวิสุทธิ์ผลสุขธมฺมธโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
9พระวิสูตรพัฒชะนะสนฺติธมฺโมวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
10พระสมศักดิ์พัฒชะนะธมฺมทีโปวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
11พระเมธารัชต์ภัทร์ธรานุสรณ์ตุฎฺฐจิตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
12พระสมศักดิ์มากชิตสุกิจฺโจวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13พระสัญชัยฤทธิ์ดุปญฺญาปสุโตวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
14พระโสภณวงศ์เอื้อภักดีกุลจิตวํโสวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
15พระอมรศักดิ์สมทรงวรญาโณวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
16พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
17พระธวัชชัยสมหวังเตชปุญฺโญวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
18พระบรรจงสิ้นทุกข์ยโสธโรวัดท่าทองคณะจังหวัดชุมพร
19พระแหวนสีมาตย์กุสลจิตฺโตวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
20พระอรรถพรหนูทิพย์ชยวโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
21พระธนศักดิ์อนันตเมฆชาคโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
22พระกนกวัฒน์เชิงไชยปภากโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
23พระนรินทร์เมินดีอุตฺตรภทฺโทวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
24พระศุภนัฐเห็นดีนมุนิวํโสวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
25พระชุติภูมิเห็นดีนสุธมฺโมวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
26พระพรมมาโฮหนูขนฺติธมฺโมวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
27พระจิรศักดิ์ไฝรัดถังจิรวฑฺฒโนวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร