รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภชัยสมประสงค์สุภชโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
2พระพีรพงศ์กูรมะสุวรรณโรจนวํโสวัดโพธิการามคณะจังหวัดชุมพร
3พระจิรศักดิ์ไฝรัดถังจิรวฑฺฒโนวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
4พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระกนกวัฒน์เชิงไชยปภากโรวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร
6พระอนันท์นุ้ยบ้านควรมารชิโนวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
7พระประเสริฐบุญช่วยธมฺมปาโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
8พระนรินทร์เมินดีอุตฺตรภทฺโทวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
9พระเมธารัชต์ภัทร์ธรานุสรณ์ตุฎฺฐจิตฺโตวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
10พระศุภนัฐเห็นดีนมุนิวํโสวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
11พระชุติภูมิเห็นดีนสุธมฺโมวัดพะเนียดคณะจังหวัดชุมพร
12พระสมศักดิ์มากชิตสุกิจฺโจวัดเขาหลางคณะจังหวัดชุมพร
13พระไกรวิชญ์คมขำสนฺตมโนวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
14พระสัญชัยฤทธิ์ดุปญฺญาปสุโตวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
15พระศุภกิจธีรวิสุทธิ์ปญฺญาธโรวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
16พระอรรถพรหนูทิพย์ชยวโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
17พระวิสุทธิ์ผลสุขธมฺมธโรวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
18พระวิสูตรพัฒชะนะสนฺติธมฺโมวัดโพธิเกษตรคณะจังหวัดชุมพร
19พระวิชายุตม์จันทร์สุริย์ธมฺมธีโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
20พระสมศักดิ์พัฒชะนะธมฺมทีโปวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
21พระโสภณวงศ์เอื้อภักดีกุลจิตวํโสวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
22พระแหวนสีมาตย์กุสลจิตฺโตวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
23พระพรมมาโฮหนูขนฺติธมฺโมวัดถ้ำฤาษีคณะจังหวัดชุมพร
24พระธนศักดิ์อนันตเมฆชาคโรวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
25พระธวัชชัยสมหวังเตชปุญฺโญวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
26พระอมรศักดิ์สมทรงวรญาโณวัดธรรมถาวรคณะจังหวัดชุมพร
27พระบรรจงสิ้นทุกข์ยโสธโรวัดท่าทองคณะจังหวัดชุมพร