รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๖๖๐๐๑ - วัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจักรพงศ์นกเพชรทองวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2สามเณรธีรวุฒิทองย้อยวัดวิภาวดีกาญจนาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3พระบุญธรรมพุ่มแย้มปุญฺญกาโมวัดประตูใหญ่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4พระภรชัยฤกษ์อุไรฐานวโรวัดกาญจนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5พระวิชัยสุเพ็ญฉนฺทโกวัดประตูใหญ่คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6พระวิชัยไตรยราชธมฺมวิชโยวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7พระวีรยุทธเริกตุลาธมฺมเตโชวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8พระวีระศักดิ์มังกรรัตน์วิริยธโรวัดสารวนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9พระวุฒิวัฒน์วรรณศิริอตฺถกาโมวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10พระสุทธิพงศ์สุวรรณทิพย์สิริวณฺโณวัดธรรมบูชาคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11พระสุนทรอุตมาเออคฺคจิตฺโตวัดป่าท่าไทคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12พระอนันต์เพชรทองปโมทิโตวัดนันทารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13พระเสมียนคนบุญฐิตวํโสวัดอัมพารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14พระไพโรจน์บุญชุมภทฺทจาโรวัดสารวนารามคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี