รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๗๒๐๐๑ - วัดดอนรัก
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 83 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤตธนาสีวันนาฐิตคุโณวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสงขลา
2สามเณรกษิดิ์เดชไชยรัตน์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
3สามเณรกิตติธัชมูลเวียงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
4สามเณรก้องพจน์ตามพานนท์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
5พระจรินทร์ชีวพัฒนากรญาณิสฺสโรวัดตาแปดคณะจังหวัดสงขลา
6สามเณรจุฑาวัชรมีแสงวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
7พระฉัตท์ทัตดำอำไพอติสโยวัดปทุมธาราวาสคณะจังหวัดสงขลา
8พระชัยวัฒน์ปัญญาวุฒิธรรมอกิญฺจโนวัดปัจจันตารามคณะจังหวัดสงขลา
9พระชำนาญพิรินทรางกูรอภิชาโนวัดปูแหลคณะจังหวัดยะลา
10พระฐิติช่วยจันทร์อภินนฺโทวัดบูรณารามคณะจังหวัดสงขลา
11สามเณรณรงค์ศักดิ์ชิ้นฟักวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
12พระณรงค์ศักดิ์คงทวีฐิตฺสีโลวัดสำนักหว้าคณะจังหวัดสงขลา
13พระณัฐธสันต์วานิชาชีวะกมโลวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
14สามเณรณัฐนันท์ขวัญทองวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
15พระใบฎีกาณัฐพลหนูขวัญณฏฺฐพโลวัดหัวเขาชัยสนคณะจังหวัดพัทลุง
16พระณัฐวุฒิลีลาเจริญทองชุติปญฺโญวัดปัจจันตารามคณะจังหวัดสงขลา
17พระณัฐวุฒิแก้วบริสุทธิ์สิริปุญฺโญวัดบางหรอดคณะจังหวัดสงขลา
18พระทวีศักดิ์แก้วสุขใสจิรสีโลวัดโรจนารามคณะจังหวัดสงขลา
19พระธนภัทรทวีโชติจิตฺตทนฺโตวัดโต๊ะโมะคณะจังหวัดนราธิวาส
20สามเณรธนัฐภูมิสินใจคำวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
21พระธนาแสงประสิทธิ์ลาภเสฏฺโฐวัดดีหลวงนอกคณะจังหวัดสงขลา
22สามเณรธนากรบุญทิพย์วัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
23สามเณรธนาวัฒน์เกิดแก้ววัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
24สามเณรธวัชชัยคงบกวัดกอบกุลรัตนารามคณะจังหวัดสงขลา
25สามเณรธีรวัฒน์ศรีมายาวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
26สามเณรธีรวัฒน์พงศ์ชูศรีวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
27สามเณรนฤเบศรอดสุวรรณวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
28พระนวฤกษ์ศิริพันธุ์สิริปญฺโญวัดอุดมวรารามคณะจังหวัดพัทลุง
29พระนิวัฒน์จินวันวลาโภวัดอมฤตวรารามคณะจังหวัดสงขลา
30พระบัญจุทองเกลี้ยงนาถสีโลวัดควนพนางตุงคณะจังหวัดพัทลุง
31พระบุญตามภูสมจิตรสิริปญฺโญวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
32สามเณรปฏิภาณโคตรพันธ์วัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
33พระปฏิวัติปัญญาวชิรธรรมธมฺมเตโชวัดโต๊ะโมะคณะจังหวัดนราธิวาส
34พระประทีปคงเย็นชยธมฺโมวัดจากคณะจังหวัดสงขลา
35พระปวีณอนันต์กุลปวโรวัดท่ามะเดื่อคณะจังหวัดพัทลุง
36พระผดุงอินทร์ธิวงศ์ธมฺมวโรวัดห้วยพุดคณะจังหวัดสงขลา
37สามเณรพรประศิตอนุมาศวัดกุมภีลบรรพตคณะจังหวัดสตูล
38พระพัทธพลธาราอิสระฐานิสฺสโรวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
39สามเณรพิพัฒน์ชูสังข์วัดกุมภีลบรรพตคณะจังหวัดสตูล
40พระพิษณุแซ่ลิ้มวิชโยวัดเขาล้อมคณะจังหวัดสงขลา
41สามเณรพีรวุฒิโสเสมอวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
42พระภัทรพงษ์แสงแก้วรตนโชโตวัดประดิษฐ์สโมสรคณะจังหวัดสงขลา
43สามเณรภานุวัฒน์แสนกล้าวัดโคกเปี้ยวคณะจังหวัดสงขลา
44พระภิเชตสีแก้วสีลเสฏฺโฐวัดนาหมอศรีคณะจังหวัดสงขลา
45สามเณรภูริทัตสุเสนาวัดดอนรักคณะจังหวัดสงขลา
46พระมานพหัสดีฐานวีโรวัดท่ามะเดื่อคณะจังหวัดพัทลุง
47พระมีคุณแก้วน้อยปุญฺญธโรวัดตรีมิตรคณะจังหวัดยะลา
48สามเณรยงยุทธกมลวัดนพวงศารามคณะจังหวัดปัตตานี
49พระยศพัทธ์หัสดีธมฺมทีโปวัดท่ามะเดื่อคณะจังหวัดพัทลุง
50สามเณรรฐนนท์ณ กาศวัดกุมภีลบรรพตคณะจังหวัดสตูล