ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / สำนักเรียนคณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรีธศ.โทธศ.เอก
 
 
       
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ---
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘๑๔---
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐๖๙---
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ---
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ---
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ---
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ---
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ---
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ----
๑๐ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ---
๑๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  -----
๑๒ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ---
๑๓ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕---
๑๔ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ---
๑๕ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑๑๖---
๑๖ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ----
๑๗ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ---
๑๘ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖---
๑๙ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ---
๒๐ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ---
๒๑ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ----
๒๒ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ---
๒๓ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ---
๒๔ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ---
๒๕ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ----
๒๖ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ---
๒๗ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒---
๒๘ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ---
๒๙ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ---
๓๐ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑---
๓๑ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบ-----
๓๒ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ----
๓๓ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๑๖---
๓๔ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ---
๓๕ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ---
๓๖ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ---
๓๗ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  -----
๓๘ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑๑๓---
๓๙ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๑๑---
๔๐ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๑๐---
๔๑ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ----
๔๒ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ----
๔๓ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓๑๔---
๔๔ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ---
๔๕ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๒๐---
๔๖ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ---
๔๗ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖๑๑---
๔๘ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖๑๓---
๔๙ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ---
๕๐ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓๑๑---
๕๑ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖---
๕๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ----
๕๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ---
๕๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ----
๕๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ---
๕๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ----
๕๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ----
๕๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ---
๕๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ---
๖๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๑๒---
๖๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ----
๖๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ----
๖๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ---
๖๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ----
๖๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ---
๖๖ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  -----
๖๗ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐---
๖๘ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙---
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ----
๗๐ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ---
๗๑ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ---
๗๒ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ---
๗๓ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔๔๗---
๗๔ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ----
๗๕ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ----
๗๖ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบ-----
๗๗ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓---
๗๘ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  -----
๗๙ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  -----
๘๐ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ----
๘๑ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ---
๘๒ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ----
๘๓ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ----
๘๔ส่วนกลางวัดเทพากร๗  -----
๘๕ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ---
๘๖ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ---
๘๗ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ----
๘๘ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ---
๘๙ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ---
๙๐ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ---
๙๑ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ----
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ----
๙๓ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ---
๙๔ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ---
๙๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔๑๐---
๙๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ---
๙๗ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ----
๙๘ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ---
๙๙ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ---
๑๐๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ---
๑๐๑ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ---
๑๐๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  --๓,๐๔๔--
๑๐๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  --๑,๔๙๕--
๑๐๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  --๑,๑๒๖--
๑๐๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  --๗๗--
๑๐๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  --๓๑--
๑๐๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  -----
๑๐๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  --๑,๘๐๕--
๑๐๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  -----
๑๑๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  --๕๔๙--
๑๑๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  --๑๑๔--
๑๑๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  --๖๗--
๑๑๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----
๑๑๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  -----
๑๑๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  -----
๑๑๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  -----
๑๑๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  -----
๑๑๘ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  -----
๑๑๙ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  -----
๑๒๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  -----
๑๒๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  -----
๑๒๒ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------
๑๒๓ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ-------
๑๒๔ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------
๑๒๕ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์-------
๑๒๖ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------
๑๒๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------
๑๒๘ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------
๑๒๙ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------
๑๓๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------
๑๓๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------
๑๓๒ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------
๑๓๓ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------
๑๓๔ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------
๑๓๕ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------
๑๓๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------
๑๓๗ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------
๑๓๘ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------
๑๓๙ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------
๑๔๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------
๑๔๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------
๑๔๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  -----
๑๔๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  -----
๑๔๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  -----
๑๔๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  -----
๑๔๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  -----
๑๔๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  -----
๑๔๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  -----
๑๔๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  -----
๑๕๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  -----
๑๕๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  -----
๑๕๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  -----
๑๕๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  -----
๑๕๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  -----
๑๕๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  -----
๑๕๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  -----
๑๕๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ----
๑๕๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  -----
๑๕๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  -----
๑๖๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  -----
๑๖๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  -----
๑๖๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  -----
๑๖๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  -----
๑๖๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  -----
๑๖๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  -----
๑๖๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  -----
๑๖๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  -----
๑๖๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  -----
๑๖๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  -----
๑๗๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  -----
๑๗๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  -----
๑๗๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  -----
๑๗๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  -----
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา-------
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง-------
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล-------
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี-------
๑๗๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา-------
๑๗๙ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส-------
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต----๓,๑๕๘--
๑๘๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง----๔,๙๔๓--
๑๘๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่----๒,๒๒๖--
๑๘๓ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา----๑,๒๕๖--
๑๘๔ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง----๙๐๘--
๑๘๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------
๑๘๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------
๑๘๗ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------
๑๘๘ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  -----
๑๘๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  -----
๑๙๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  -----
๑๙๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  -----
๑๙๒ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  -----
๑๙๓ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  -----
๑๙๔ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  -----
๑๙๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  -----
๑๙๖ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  -----
๑๙๗ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  -----
๑๙๘ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  -----
๑๙๙ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  -----
๒๐๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------
๒๐๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------
๒๐๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------
๒๐๓ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------
๒๐๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา-------
๒๐๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์-------
๒๐๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ-------
๒๐๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์-------
๒๐๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี-------
๒๐๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ-------
๒๑๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม-------
๒๑๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร-------
๒๑๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร-------
๒๑๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ-------
๒๑๔ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น-------
๒๑๕ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม-------
๒๑๖ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์-------
๒๑๗ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด-------
๒๑๘ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี-------
๒๑๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย-------
๒๒๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย-------
๒๒๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร-------
๒๒๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู-------
๒๒๓ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ-------
๒๒๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------
๒๒๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------
๒๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------
๒๒๗ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  -----
๒๒๘ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  -----
๒๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  -----
๒๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  -----
๒๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  -----
๒๓๒ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก----๕,๘๕๑--
๒๓๓ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย----๖,๐๕๓--
๒๓๔ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์----๓,๗๐๓--
๒๓๕ภาค ๕คณะจังหวัดตาก----๕,๕๓๑--
๒๓๖ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  -----
๒๓๗ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  -----
๒๓๘ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  -----
๒๓๙ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  -----
๒๔๐ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  -----
๒๔๑ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  -----
๒๔๒ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  -----
๒๔๓ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  -----
๒๔๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  -----
๒๔๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  -----
๒๔๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  -----
๒๔๗ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  -----
๒๔๘ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  -----
๒๔๙ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  -----