ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ๔  ๖  ---------
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘  ๑๔  ๕๖๔  ๑,๕๐๓  ๓๗๑  ๓๐๘  ๙๙๓  ๒๕๔  ๙๓  ๗๑๒  ๒๗๑  
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐  ๖๙  ๔๓๘  ๔๓๔  ๖๕  ๑๗๗  ๓๑๑  ๖๒  ๙๘  ๒๘๕  ๒๗  
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ๑  ๒  ๔๙  ๔๗  ๒  ๑๗  ๓๘  ๓๒  -๖๒  ๑๐  
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ๗  ---------
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ๒  ๔  ๒๕  -๕  ๑๕  -๔  ๖  -๕  
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ๕  ๗  -๒๕๐  ๒๔  -๒๒๑  ๒  -๑๔๘  ๑  
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ๙  ๔  ๕๙๖  ๒๔๒  ๘  ๑๘๘  ๘๒  ๒๒  ๔๖  ๑๗๘  ๒  
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ๐  ๔  -๖๙  --๑๓  --๑๓  -
๑๐ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ๒  ๔  ๕๘  ๘๕๑  ๑  ๒๖  ๒๓๕  ๒  ๐  ๑๒๓  ๓  
๑๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  ไม่ส่งสอบ๐  ๔๒  --๓๑  --๑๒  --
๑๒ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ๑  ๒  ๗๘  ๒๖  ๒  ๗๔  ๓  ๑  ๑๙  ๑  ๓  
๑๓ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕  ๖  ๑,๑๕๒  ๙๐๐  ๖๗  ๗๙๒  ๓๔๖  ๙  ๓๒๒  ๓๗๖  ๑๓  
๑๔ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ๓  ๒  ๑๗๙  ๘๑  -๖  ๔๙  -๓  ๒๔  -
๑๕ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑  ๑๖  ๒๐๒  ๓  ๑๓๒  ๔๕  ๑  ๘๓  ๖  ๒  ๗๑  
๑๖ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ๒  ๐  ๘๕๖  ๘๖๙  ๑,๑๓๒  ๑๔๓  ๘๑๓  ๖๔  ๑๐  ๖๓๑  ๖๐  
๑๗ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ๔  ๓  ---------
๑๘ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖  ๖  ๑๖๖  ๓๑  ๙๒  ๔  ๓๐  ๓๖  ๔  ๗  ๒๑  
๑๙ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ๖  ๓  ๖๗๔  ๖๖  ๕๘  ๒๐๗  ๒๗  ๒๘  ๗๑  ๓๒  ๒๑  
๒๐ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ๔  ๓  ๓๘๑  ๑  ๑๕  ๑  -๗  -๑  ๑๐  
๒๑ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ๑  ไม่ส่งสอบ---------
๒๒ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ๑  ๒  ๑๔  ๔๔๒  -๑๓  ๔๙๙  ๑  ๑  ๒๗๕  ๔  
๒๓ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ๑  ๓  ๓๑  -๓  ๖  ----๒  
๒๔ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ๓  ๔  ๒๗๒  ๔๕๗  ๒๐  ๔๙  ๙๕  ๖  ๑  ๑๙  ๖  
๒๕ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ๒  ๐  ๓๕  ๙๔  ๓  ๘  ๓๖  ๓  ๐  ๒๘  ๑  
๒๖ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ๓  ๒  ๖๘  ๗๐  ๓  ๒๒  ๑๘  ๑  ๒๒  ๔  ๒  
๒๗ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒  ๙  ๔๓๙  ๑๕  ๓๓  ๔๒๔  ๑๕  ๙  ๑๕๗  ๔๒  ๑๓  
๒๘ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ๒  ๓  ๒๖๖  ๘๘  ๐  ๘๓  ๖๙  ๓  ๕๑  ๕๓  ๔  
๒๙ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ๘  ๙  ๑๔  ๔๔  -๐  ๒๔  --๑๒  -
๓๐ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑  ๙  ๑๖  -๓  ๐  -๒  ๒  --
๓๑ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๐  ๐  ๕๑๔  ๑  ๑๕  ๑๙๙  ๓  ๑๑  ๑๐๕  ๒  
๓๒ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ๖  ๐  ---------
๓๓ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๗  ๑๖  ๙๑๒  ๓๕  ๕  ๓๙๕  ๕๕  ๓๑  ๑๓๕  ๔๓  ๒๕  
๓๔ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ๙  ๖  ๓๗๐  ๒๒๔  ๘๒  ๒๑๑  ๗๐  ๒๙  ๔๑  ๖๔  ๑๐  
๓๕ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ๔  ๔  ๑,๐๐๘  ๗๐๒  ๗๒  ๒๗๙  ๔๔๕  ๑๓  ๖๐  ๒๑๕  ๙  
๓๖ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ๑  ๑  ๓๖  ๔๗๕  ๑  ๑๙  ๑๖๘  -๘  ๕๑  ๓  
๓๗ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๒๗  ๔  -๕๓  ๔  -๕  ๓  -
๓๘ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑  ๑๓  ๑,๕๖๐  ๘๖๕  ๒๘๔  ๖๓๙  ๗๖๐  ๙๘  ๓๑๕  ๕๖๐  ๔๓  
๓๙ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๒  ๑๑  ๑๔๐  ๓๒  ๓  ๒๙  ๔  ๑๓  ๑๒  ๔  ๓๓  
๔๐ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๖  ๑๐  ๖๕๘  ๖๓  ๖๓  ๒๘๒  ๓๕  ๓๕  ๖๘  ๓  ๑๗  
๔๑ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ๑  ๐  ๑,๓๒๔  ๓๑๙  -๖๒๕  ๒๘๒  -๑๖๖  ๑๙๖  ๑  
๔๒ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ไม่ส่งสอบ๓  ๒๙๘  ๙๖  -๑๑๘  ๗๘  ๑  ๑๒  ๕๐  ๑  
๔๓ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓  ๑๔  ๑๐๑  --๙๖  -๒๙  ๑๐  --
๔๔ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ๗  ๕  ๗๘๐  ๓๖๙  ๔๔  ๒๗๘  ๑๐๕  ๖  ๗๗  ๙๔  ๑๔  
๔๕ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๗  ๒๐  ๙๖  -๑  ๓๓  --๑๑  --
๔๖ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ๔  ๕  ๘๑๕  ๑,๗๕๙  ๔๘  ๓๕๑  ๑,๐๓๔  ๒๓  ๑๒๓  ๕๕๕  ๒๐  
๔๗ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖  ๑๑  ๑,๕๗๕  ๒๗๑  ๖  ๙๑๖  ๒๒๑  ๔๐  ๓๗๐  ๒๑๐  ๑๐  
๔๘ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖  ๑๓  ๒๐๐  ๘๘  -๖๑  --๔๐  --
๔๙ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ๕  ๒  ๑,๘๔๒  ๓๙๑  ๓๐  ๖๘๔  ๓๙๙  ๒๔  ๗๑  ๓๓๐  ๓๐  
๕๐ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓  ๑๑  ๒,๕๖๖  ๑,๐๘๙  ๔๒  ๑,๒๔๑  ๘๖๘  ๘๖  ๓๗๔  ๖๒๘  ๑๙  
๕๑ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖  ๗  ๑,๙๘๘  ๔,๔๗๒  ๖๗๐  ๑,๓๔๘  ๑,๘๒๔  ๒๘๘  ๖๙๔  ๑,๑๖๖  ๖๗  
๕๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ๒  ๐  ๙๓๔  ๓๙๑  ๑๐  ๗๙๓  ๙๑  ๕  ๓๔๖  ๑๐๕  ๑๐  
๕๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ๗  ๑  ๑,๘๐๘  ๑,๒๖๕  ๒๒  ๖๗๑  ๒๐๔  ๒๒  ๑๖๕  ๑๙๐  ๖๓  
๕๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ๔  ๐  ๘๑๒  ๒๐๘  -๓๓๗  ๑๒๘  ๑๐  ๑๖  ๕๖  -
๕๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ๗  ๕  ๕๔๘  ๑๔๐  -๓๓๔  ๗๘  -๑๑๐  ๒๑  ๑  
๕๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๑  ๐  ๒๒  ๑  ๑๑  ๑๗  ๑  -๒  ๒  -
๕๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ๐  ๒  ๙๕  --๑๑  --๔  -๒  
๕๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ๒  ๑  ---------
๕๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ๕  ๒  ๗๗๔  ๑,๕๑๓  ๑๘๐  ๓๙๕  ๙๖๖  ๑๐๐  ๕๘  ๖๘๒  ๔๐  
๖๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๘  ๑๒  ---------
๖๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ๒  ไม่ส่งสอบ๑๐๔  ๑๐๔  ๕  ๓๔  ๕๑  ๓  -๙๔  ๐  
๖๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ๑  ไม่ส่งสอบ๓๗  ๓๐๙  -๑๑  ๓๑๐  ๑  -๒๑๓  ๔  
๖๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ๑  ๑  ---------
๖๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ๐  ๑  ๑๙  --๒  ----๑  
๖๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ๑  ๔  ๒๓๖  ๕๐  -๘๖  ๖๒  -๓๖  ๗๑  -
๖๖ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  ๐  ๐  ๗๓๒  ๓๑๙  ๑๒  ๕๓๕  ๔๐๒  ๑๔  ๒๙๒  ๔๘๑  ๑๐  
๖๗ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐  ๖  ๑,๒๗๑  ๖๗๑  ๓๐๔  ๗๐๘  ๕๐๘  ๘๔  ๑๒๙  ๓๘๗  ๑๕  
๖๘ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙  ๙  ๑,๑๖๓  ๙๖๗  ๗๗  ๘๐๘  ๗๐๐  ๒๑๖  ๖๑  ๔๒๗  ๒๙  
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ๐  ๓  ๑๒๒  ๖๐  ๒  ๔๓  ๒๔  ๓  ๘  ๑๐๑  ๒  
๗๐ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ๓  ๔  ๘๙  -๑  ๓๖  --๖  --
๗๑ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ๑  ๔  ๖๗  ๒๐๑  ๑๓  ๑๘  ๒๒๘  ๑  ๒  ๑๗๐  ๑  
๗๒ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ๔  ๔  ๒๘  -๑  ๑๐  -๒  ๑  -๗  
๗๓ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔  ๔๗  ๐  -๔  --๕  --๕  
๗๔ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ๒  ๐  ๒  ๒๓  -๐  ๕  --๗  ๒  
๗๕ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ๐  ๑  ๕๔  ๖๗  -๒๒  ๕๒  -๒  ๕๐  -
๗๖ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๓๙๖  ๓๗  ๕  ๒๐๔  ๓๒  ๘  ๘๐  ๕๖  ๗  
๗๗ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓  ๙  ๑๑๕  ๖๐  ๑๔  ๕๓  ๓๔  ๙  ๑๔  ๒๘  ๔  
๗๘ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  ไม่ส่งสอบ๐  ---------
๗๙ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๕  ๕  ๓๔  ๕  -๒๘  ๙  -๑๘  
๘๐ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ๐  ๑  ๓๕  ๗๗  -๑๔  ๔๔  ๗  ๙  ๒๖  ๑  
๘๑ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ๔  ๓  ๕๓  -๒  ๘๖  -๒  ๒๔  -๑๑  
๘๒ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๐  ๙  ๑๓๙  ๕  -๙๐  ๒๒  -๘  ๑๕  ๐  
๘๓ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ๑  ๐  ---------
๘๔ส่วนกลางวัดเทพากร๗  ๐  ๐  ๖๕  ๖๒  ๒  ๒๐  ๑๓  -๑๘  ๒๗  ๘  
๘๕ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ๘  ๔  ๓๑๙  ๑๒๔  ๕  ๙๗  ๗๙  ๑๑  ๒๖  ๗๓  ๑๗  
๘๖ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ๓  ๒  ๓๕  ๒๒๙  ๐  ๗  ๓๖  ๐  ๐  ๔๙  ๐  
๘๗ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ๑  ๐  ๑๒๐  ๖๔  -๑๖๙  ๓๗  -๗๒  ๒๑  -
๘๘ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ๓  ๕  ๖๓๔  ๓๒๓  ๒๑  ๑๕๐  ๕๓  ๕  ๒๘  ๓๐  ๕  
๘๙ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ๖  ๖  ---------
๙๐ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ๖  ๓  ๕๙๘  ๑๒๐  ๖  ๑๓๘  ๑๖๘  ๓  ๒๑  ๑๒๘  ๙  
๙๑ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ๐  ๑  ๓๘๙  ๒๐  ๒  ๑๑๓  ๒๗  ๑  ๐  ๘  ๖  
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ๒  ๐  ๕๓๓  ๓๒๖  ๑๑  ๑๙๓  -๓  ๔๙  --
๙๓ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ๑  ๒  ๖๑๒  ๔๖๕  ๑๐  ๒๒๖  ๔๒๙  ๑๒  ๒๙  ๑๕๓  ๑๒  
๙๔ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ๒  ๑  ๗๙๐  ๕๗๙  ๑๐  ๙๗  ๑๘๓  ๑๕  ๑๗  ๒๓๖  ๘  
๙๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔  ๑๐  ๓๘๐  ๐  ๒  ๑๕๔  ๐  ๖  ๓๕  -๕  
๙๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ๑  ๓  ๖๘๙  ๑,๐๕๕  ๒,๓๒๙  ๒๙๗  ๑,๐๐๑  ๑,๓๘๔  ๖๘  ๕๑๖  ๑,๐๔๓  
๙๗ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ๒  ๐  ๔๕  ๑๒๓  -๙  ๓๙  ๑๓  ๗  ๒๓  -
๙๘ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ๒  ๗  ๒๒  -๑  ๑๐  --๑๓  -๑  
๙๙ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ๖  ๔  ๘๐๕  ๔๘๙  ๑๒  ๕๖๘  ๑๔๒  ๓  ๓๓๑  ๘๒  ๑๒  
๑๐๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ๙  ๕  ๙๓๒  ๒๖๘  ๑๖  ๒๘๖  ๗๐  ๔  ๑๕๕  ๗  ๕  
๑๐๑ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ๒  ๑  ๑๖๕  ๑๐๑  ๐  ๕๑  ๓๖  ๓  ๘  ๑๓  -
๑๐๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  ๑๕  ๑  ๘๖๙  ๑,๘๓๓  ๓๔๒  ๓๙๑  ๑,๗๙๘  ๑๗๓  ๑๒๖  ๑,๐๓๖  ๘๔  
๑๐๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๙  ๓  ๗๑  ๑,๔๐๓  ๒๑  ๔๓  ๗๘๒  ๘  -๔๙๘  ๙  
๑๐๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  ๒๒  ๕  ๓๔๓  ๗๗๘  ๕  ๔๘  ๑,๐๒๑  ๘  -๘๗๑  ๑  
๑๐๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  ๐  ๑  -๖๗  ๑๐  -๕๓  ๓  -๔๓  ๕  
๑๐๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  ๓  ๑  ๑๘  ๑๓  --๑  --๒  ๐  
๑๐๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  ๐  ๑  ---------
๑๐๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  ๑๖  ๔  ๖๙๙  ๗๘๒  ๓๒๔  ๑๙๙  ๓๒๐  ๕๕  ๒๔  ๒๖๕  ๗๙  
๑๐๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  ๒  ๑  ---------
๑๑๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  ๒  -๑๔๕  ๔๐๓  ๑  ๕๒  ๑๓๕  -๕  ๕๒  ๐  
๑๑๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  ๑  ๐  ๗๐  ๔๓  ๑  ๓๘  ๖๘  --๑๘  ๓  
๑๑๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  ๑  -๕๗  -๑๐  ๒๑  ๐  ๒๑  -๐  ๘  
๑๑๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----------
๑๑๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  ๔  ๙  ๕๐๗  ๖๗  ๔๓  ๖๓  ๑๒๒  ๓๗  ๑๓  ๑๑๗  ๑๖  
๑๑๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  ๗  ๑๗  ๑๕  ๕๐  ๑  ๑๕  ๓๐  ๘  ๐  ๑๒๓  ๑๑  
๑๑๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  ๗  ๔  -๑๑  --๒๗  --๘๗  ๓  
๑๑๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  ๑๐  ๔  ๔๔๗  ๑๘๙  ๑๓  ๑๙๑  ๑๒๗  ๑๗  ๑๖  ๒๗  ๒๙  
๑๑๘ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  ๖  ๓  ๔๕  ๖  ๑๕  ๔  ๐  ๒  -๐  ๖  
๑๑๙ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  ๑๕  ๑  ๔๙๓  ๓๘๒  ๗๑  ๓๑  ๓๗๒  ๗  ๑๕  ๑๖๐  ๑  
๑๒๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  ๒๒  ๖  ๓๐๘  ๑๖  ๒๖  ๔๔  ๖  ๑๕  ๖  ๑  ๑๑  
๑๒๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  ๑๘  ๕  ๑๗๔  ๒๒๙  ๑๖๙  ๘๗  ๒๘๕  ๘  ๒๓  ๒๒๔  ๒๕  
๑๒๒ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา๑๗๑  ๓๑  ๑๐  ๑,๒๗๒  ๖,๘๐๖  ๘๘๒  ๑๘๗  ๒,๒๐๕  ๑๑๓  ๒๐  ๙๔๐  ๑๔๔  
๑๒๓ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ๖๗  ๒๔  ๑๒  ๑๓๕  ๑๙๑  ๕  ๑๗  ๗๐  ๙  ๔๔  ๗๒  ๑๘  
๑๒๔ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์๔๗  ๒๗  ๕  ๒๕๕  ๕๙๒  ๑๖๑  ๒๖  ๒๗๘  ๒๘  ๑๖  ๑๕๘  ๒๕  
๑๒๕ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์๑๐๐  ๓๓  ๙  ๑,๙๑๓  ๙๑๓  ๒  ๒๗๔  ๖๓๑  ๒  ๓๑  ๓๓๙  ๖  
๑๒๖ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๘๔  ๔๘  ๒๔  ๒,๐๖๓  ๑,๖๖๘  ๔๒๗  ๖๕๘  ๒๘๑  ๑๑๗  ๑๘๗  ๔๑๓  ๓๑  
๑๒๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๑๑๒  ๒๔  ๑๒  ๑,๓๐๘  ๓๑๖  ๓๐  ๓๗๘  ๒๑๕  ๒๔  ๑๓๖  ๑๘๕  ๑๘  
๑๒๘ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๙๘  ๑๗  ๑๘  ๑,๓๙๖  ๑,๕๕๓  ๓๐  ๓๑๓  ๔๘๘  ๑๐  ๓๗  ๓๙๔  ๕  
๑๒๙ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๙๓  ๓๖  ๒๗  ๖๑๑  ๑๗๙  ๘๐๐  ๒๗๐  ๑๗๔  ๕๕๙  ๒๒  ๘๔  ๒๑๒  
๑๓๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๖๕  ๓๐  ๒๗  ๔๓๐  ๔๔๕  -๒๓๒  ๓๖๑  -๒๙  ๒๘๗  -
๑๓๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๖๕  ๓๖  ๑๐  ๖๔๑  ๔๓๒  ๘  ๒๑๐  ๑๖๘  ๒  ๗๙  ๑๒๗  ๓  
๑๓๒ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๘๐  ๕๒  ๑๕  ๔๙๙  ๒๕  ๓๐๔  ๒๔๙  ๓๖  ๑๑๙  ๒๒  ๗๘  ๑๒๐  
๑๓๓ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๑  ๑๑  ๔  ๔๙  ๒๗๔  -๒๘  ๔๒  --๓๓  ๐  
๑๓๔ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๑๓  ๙๙  ๓๗  ๑,๒๙๑  ๑,๐๖๐  ๔๐๐  ๒๕๗  ๗๗  ๑๑๕  ๙๗  ๒๗๙  ๑๐๐  
๑๓๕ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑๑๖  ๕๖  ๒๓  ๒,๓๔๙  ๓,๐๔๑  ๑๖๖  ๘๙๕  ๕๓๓  ๙๖  ๓๙  ๓๔๐  ๘๑  
๑๓๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๙๖  ๑๒๕  ๖๗  ๘๗๙  ๑,๑๓๗  ๑๑๕  ๑๗๓  ๕๘๔  ๘  ๗๓  ๒๘๕  ๒๑  
๑๓๗ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๓๕  ๕๙  ๔๖  ๗๘  ๒,๐๒๔  ๑๔๗  ๒๕  ๓๑๗  ๒๖  -๕๖  ๒๓  
๑๓๘ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๐๕  ๓๒  ๒๕  ๓๐๐  ๕๐๔  ๓๑  ๑๙  ๑๗๕  ๕  ๘  ๑๒๖  ๑๗  
๑๓๙ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๙๘  ๘๗  ๔๗  ๑,๐๐๓  ๓,๑๑๕  ๓๖๓  ๓๔๕  ๑,๒๒๒  ๑๔๗  ๑๑๓  ๙๘๐  ๓๗  
๑๔๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๘๗  ๒๙  ๗  ๓๗๗  ๔๕๓  ๑๘  ๑๕๗  ๒๖๗  ๑๒  ๕๐  ๑๗๔  ๑๒  
๑๔๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๕  ๒๔  ๑๙  ๑๔๗  ๘๙  ๒๕  ๖๐  --๙  --
๑๔๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  ๑๓  ๓  ๑๕๘  ๖๖  ๒๕  ๑๒๔  ๔๐  ๒  ๐  ๓๙  ๑  
๑๔๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  ๑๙  ๘  ๔๘๔  ๖๔๙  ๒๔  ๓๔๗  ๑,๐๘๗  ๓  ๖๙  ๗๑๘  ๘  
๑๔๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  ๒  ๔  ๑๙๓  ๗๔๓  ๓  ๕๒  ๔๒๓  ๕  ๕  ๒๑๙  ๓  
๑๔๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  ๕  -๕๗  ๔๕๒  -๑๓  ๒๗๕  -๑  ๓๖๘  -
๑๔๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  ๑๓  ๔  ๙๖  ๑๙  ๔  ๓๐  ๒๕  ๓  ๒  ๔๘  ๔  
๑๔๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  ๑  ๒  ---------
๑๔๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  ๑๘  ๒  ๔๕  ๖๘๙  ๑๘๘  ๑๖  ๑๕๑  ๑  ๒๖  ๓๒๓  ๑๐  
๑๔๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  ๗  ๖  -๔๗๘  ๑  -๖  --๓  -
๑๕๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  ๒  ๑  ---------
๑๕๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  ๑๐  ๑  ---------
๑๕๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  ๑๗  ๑๔  ๒๗  -๔  ๐  ๐  ๑๒  -๐  ๒๒  
๑๕๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  ๒  ๓  ๗  ๐  -๑๐  ๐  --๑๓  -
๑๕๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  ๕๖  ๙  ๑๒๙  ๑๗๙  ๑๕๑  ๔๕  ๒๘๐  ๑๑  ๑๔  ๒๐๘  ๘  
๑๕๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  ๗  ๐  ---------
๑๕๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  ๒  ๑  ๑๒  ๙  -๘  ๗  ๒  -๙  ๐  
๑๕๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ๐  ๑  ๙๖  ๒๓๓  ๒๕  ๒๖  ๑๔๕  ๕  ๑๐  ๕๒  ๑๔  
๑๕๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  ๑๘  ๑๔  ๑๓๕  ๑๙๒  ๑  ๑๕  ๑๙๔  ๒  ๖  ๘๗  -
๑๕๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  ๒  ๒  ๑๑๐  ๑๓๕  -๓๙  ๕๙  --๒๒๖  -
๑๖๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  ๕๑  ๕๙  ๒๓๘  ๑,๒๒๒  ๓๘  ๘๒  ๑,๓๔๕  ๒๐  ๒๑  ๑,๑๑๑  ๗  
๑๖๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  ๑๘  ๖  ๕๓๒  ๑๕๕  ๑๔  ๔๘  ๑๑๒  ๑๘  -๗๓  ๑  
๑๖๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  ๑๙  ๑๗  ๗๓  ๒๔  ๑๖  ๒๑  ๑๗  -๗  ๖  ๒  
๑๖๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  ๔๗  ๒๖  ๑๙๔  ๑๙๖  ๑๓  ๒๙  ๒๒๕  ๘  ๑๒  ๑๓๐  ๗  
๑๖๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  ๓  -๙  ๓๑  -๒  ๑๗  ๐  -๔  -
๑๖๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  ๐  -๒๗๐  ๒๘  ๕  ๑๕๔  ๒๔  ๑  ๕๗  ๔๙  ๑  
๑๖๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  ๑๑  ๓  ๑๐๕  ๓๔  ๓๒  ๖๖  ๒๓  ๑๙  ๔๐  ๗๘  ๗  
๑๖๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  ๑  ๒  ---------
๑๖๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  ๑๒  ๑  ๗๒  ๓  -๑๗  ๑๒  -๑๒  ๓๙  -
๑๖๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  ๙  ๒  ๓๔  ๔๗  ๔  ๕  ๒๕  ๑  ๑  ๑๖  -
๑๗๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  ๑๗  ๖  ๒๒๒  ๕๒๕  ๑๒๙  -๑๓๙  ๗  -๑๐๒  ๕  
๑๗๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  ๓๕  ๔  ๕๗๖  ๓  ๑๘  ๒๐๓  -๕  ๘  -๕  
๑๗๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  ๕  ๖  ๑,๐๘๐  ๔๐๐  ๖  ๒๗๐  ๓๕๕  ๑๒  ๒๖  ๗๔๒  ๒๓  
๑๗๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  ๖  ๓  ๑๗๑  ๖๖  ๔  ๑๕  ๓  ๒  -๒  ๖  
๑๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๗๐๔  ๑๖๘  ๙๕  ๖,๔๐๓  ๓,๖๙๘  ๒๑๑  ๒,๔๗๑  ๓,๐๕๒  ๑๐๘  ๙๕๔  ๑,๔๗๓  ๙๑  
๑๗๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๒๕๔  ๒๒  ๒๔  ๑,๘๑๖  ๑,๓๑๐  ๒๑  ๕๕๙  ๕๒๖  ๖  ๑๕  ๑๓๔  ๕  
๑๗๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๗๒  ๒๓  ๑๐  ๘๘๙  ๒๓๘  ๓๗  ๒๓๖  ๑๕๕  ๒๕  ๒๗  ๑๘๕  ๓  
๑๗๗ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๙๔  ๒  ๘  ๑๖๐  ๑๔๗  ๔๔  ๒๔  ๑๓๐  ๑๗  ๐  ๘๑  ๗  
๑๗๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๗๓  ๒๓  ๑๔  ๖๑๙  ๑,๐๗๑  ๑๙๒  ๗๖  ๓๙๒  ๖๗  ๑๓  ๑๑๔  ๒๕  
๑๗๙ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๗๖  ๖  ๓  ๔๙๔  ๓๔๙  ๓๗  ๑๕๙  ๒๒๗  ๒๓  ๓๗  ๗๙  ๘  
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๖๑  ๑๒  ๙  ๙๒๐  ๒,๐๖๗  ๑๗๑  ๔๕๗  ๙๘๙  ๙๒  ๑  ๖๗๑  ๔๐  
๑๘๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๖๓  ๑๒  ๑๖  ๕๐๖  ๔,๓๘๙  ๔๘  ๗๐  ๑,๔๑๔  ๔๕  ๐  ๖๘๗  ๕  
๑๘๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๙๑  ๕๒  ๔๑  ๓๐๐  ๑,๘๙๒  ๓๔  ๙๓  ๑,๐๖๗  ๐  ๒  ๓๒๗  ๑๑  
๑๘๓ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๑๒๙  ๑๑  ๙  ๓๘๘  ๖๖๘  ๒๐๐  ๑๗  ๓๑๐  ๗๔  ๑  ๒๑๔  ๑๙  
๑๘๔ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๘๓  ๗  ๖  ๑๗๙  ๕๙๕  ๑๓๔  ๐  ๑๔๔  ๔๒  -๗๕  ๑๙  
๑๘๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๑๖  ๑๙๓  ๘๕  ๕,๗๖๓  ๔,๒๕๖  ๑๒๗  ๗๓๑  ๔,๖๐๗  ๑๒๔  ๑๗๘  ๑,๓๔๙  ๕  
๑๘๖ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๓๘๙  ๑๐๕  ๗๒  ๒,๖๖๘  ๑,๘๘๐  ๔๑๖  ๘๑๘  ๑,๐๕๘  ๑๐๕  ๑๓๕  ๕๗๗  ๕๑  
๑๘๗ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๖๑๗  ๖๖  ๕๖  ๔,๓๙๘  ๕,๒๓๔  ๕๕๔  ๑,๓๖๖  ๓,๖๒๔  ๑๙๙  ๓๔๕  ๑,๘๒๒  ๑๒๘  
๑๘๘ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  ๑๓๔  ๖๕  ๖,๓๔๔  ๓,๑๕๗  ๔๒๑  ๒,๑๕๙  ๒,๗๔๘  ๓๘๖  ๓๘๔  ๑,๘๕๗  ๒๘๖  
๑๘๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  ๘๘  ๕๕  ๒,๖๕๓  ๑,๓๐๙  ๑๕๙  ๑,๑๖๐  ๗๗๕  ๓๑  ๑๑๒  ๕๙๓  ๓๔  
๑๙๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  ๑๙  ๑๕  ๑,๓๑๖  ๔๕๑  ๒๔๘  ๓๔๖  ๓๗๐  ๑๒๗  ๔๙  ๒๒๓  ๔๕  
๑๙๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  ๖๔  ๓๗  ๓,๙๕๘  ๑,๘๘๑  ๓๑๐  ๗๑๒  ๑,๒๖๗  ๑๐๙  ๒๔๐  ๕๔๕  ๓๐  
๑๙๒ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  ๑๒๖  ๖๘  ๘,๘๕๙  ๒,๘๕๔  ๒๑๘  ๔,๓๖๘  ๓,๐๔๐  ๘๒  ๑,๑๘๗  ๓,๒๓๕  ๗๑  
๑๙๓ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  ๒๒๗  ๑๑๗  ๙,๓๗๖  ๑,๔๓๑  ๕๕๖  ๕,๕๔๒  ๑,๙๑๒  ๑๙๙  ๒,๑๑๙  ๒,๖๓๓  ๕๐  
๑๙๔ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  ๑๕๑  ๙๘  ๑๐,๖๒๗  ๕,๑๔๕  ๓๓๓  ๕,๕๑๓  ๓,๑๖๒  ๒๐๒  ๑,๗๔๕  ๓,๗๘๐  ๘๗  
๑๙๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  ๙๙  ๑๙  ๔,๗๖๒  ๑,๔๔๗  ๔๒๕  ๒,๗๔๔  ๑,๔๑๔  ๒๔๖  ๑,๐๒๗  ๑,๒๒๖  ๑๖๒  
๑๙๖ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  ๒๗๖  ๑๔๘  ๓๔๗  ๘,๓๘๑  ๑,๒๒๒  ๗๗  ๓,๙๖๔  ๓๙๓  ๒๙  ๑,๗๔๕  ๑๗๐  
๑๙๗ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  ๑๐๖  ๒๙  ๗๙๓  ๖,๐๔๓  ๑,๒๙๑  ๑๓๓  ๓,๑๙๗  ๕๕๖  ๑๐  ๑,๔๙๐  ๓๘๒  
๑๙๘ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  ๗๐  ๔๓  ๒,๑๙๐  ๒,๖๐๗  ๖๒๕  ๒๑๗  ๒,๗๑๔  ๑๓๙  ๑๐  ๑,๓๘๙  ๕๙  
๑๙๙ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  ๒๘  ๑๔  ๒๕๐  ๑,๒๙๕  ๑๑๔  ๑  ๓๙๕  ๕๘  -๑๓๑  ๓๒  
๒๐๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๖๒๕  ๙๒  ๙๐  ๕,๙๕๕  ๑,๘๒๓  ๑๗๐  ๒,๒๑๑  ๑,๔๔๙  ๔๐  ๗๒๑  ๒,๑๓๑  ๓๒  
๒๐๑ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๗๔๐  ๓๖  ๒๔  ๔,๒๓๖  ๒,๑๖๒  ๒๕๒  ๑,๑๔๑  ๑,๕๗๙  ๙๙  ๓๕๓  ๑,๔๖๔  ๖๙  
๒๐๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๒๙๘  ๘๗  ๕๐  ๑,๙๕๔  ๑,๓๑๓  ๓๕๓  ๑,๓๑๕  ๗๐๗  ๖๘  ๑๔๖  ๕๒๙  ๒๔  
๒๐๓ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๘๒๘  ๑๘๕  ๑๑๗  ๔,๒๖๖  ๓,๔๘๖  ๕๘๓  ๑,๑๒๑  ๒,๒๘๓  ๑๒๒  ๓๑๙  ๑,๓๐๒  ๕๐  
๒๐๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๒,๒๐๘  ๕๑๕  ๓๙๘  ๑๔,๗๕๒  ๑๐,๕๔๕  ๒,๐๘๘  ๒,๘๖๔  ๘,๑๔๔  ๑,๐๔๖  ๙๘๗  ๖,๑๙๓  ๕๒๒  
๒๐๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๗๒๓  ๔๓๙  ๒๔๔  ๙,๑๔๓  ๓,๖๓๗  ๗๗๓  ๓,๗๘๒  ๓,๕๙๓  ๖๒๘  ๘๗๐  ๔,๙๙๖  ๕๘๓  
๒๐๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๘๑๐  ๓๒๐  ๑๘๑  ๔,๙๒๖  ๒,๓๗๘  ๑,๐๑๔  ๘๖๖  ๒,๓๕๐  ๓๙๙  ๑๐๘  ๙๒๕  ๑๙๖  
๒๐๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๖๙๖  ๑๒๕  ๑๕๑  ๙,๖๙๗  ๖,๒๖๕  ๑๗๙  ๑,๘๑๔  ๔,๖๘๗  ๗๖  ๘๓๑  ๖,๑๔๕  ๗๓  
๒๐๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๒,๐๖๕  ๕๓๔  ๒๔๗  ๑๕,๙๓๙  ๒,๓๓๗  ๒๙๑  ๖,๘๑๔  ๒,๔๘๔  ๑๗๘  ๒,๓๘๓  ๓,๑๐๗  ๑๓๖  
๒๐๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๗๗๐  ๒๒๐  ๑๓๗  ๑๒,๑๖๗  ๔,๓๕๐  ๒๓๙  ๔,๐๓๗  ๒,๑๐๔  ๑๓๓  ๙๐๗  ๒,๔๔๘  ๕๑  
๒๑๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๕๖๗  ๑๓๓  ๘๓  ๖,๕๐๒  ๒,๘๔๙  ๒๖๓  ๒,๒๒๖  ๒,๔๔๘  ๙๙  ๘๔๑  ๑,๘๗๕  ๑๑๔  
๒๑๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๔๕๐  ๗๙  ๕๕  ๔,๔๖๗  ๑,๓๙๙  ๔๓๓  ๑,๙๒๕  ๑,๑๐๙  ๗๓  ๖๘๕  ๑,๒๗๙  ๔๗  
๒๑๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๒๓๑  ๓๐  ๒๙  ๓,๔๖๕  ๑,๐๐๖  ๑๑๕  ๑,๔๑๒  ๖๙๖  ๘๑  ๒๕๘  ๗๒๕  ๒๙  
๒๑๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๘๘  ๑๐๗  ๖๗  ๓,๓๓๗  ๖๖๔  ๘๑  ๑,๘๖๑  ๔๕๓  ๖๔  ๖๗๓  ๖๔๘  ๒  
๒๑๔ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๔๙๙  ๕๒๑  ๒๙๕  ๗,๒๖๒  ๕,๙๓๐  ๑,๐๐๕  ๒,๕๕๙  ๑,๗๖๓  ๒๘๖  ๖๓๔  ๑,๔๑๐  ๑๔๑  
๒๑๕ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๖๓๔  ๒๓๗  ๑๓๔  ๕,๖๔๔  ๒,๗๙๗  ๑๘๐  ๒,๕๐๐  ๑,๘๙๙  ๔๒  ๗๔๔  ๑,๐๔๖  ๑๘  
๒๑๖ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๘๐๒  ๓๕๙  ๒๓๖  ๓,๙๖๕  ๓,๑๕๕  ๔๑๕  ๑,๕๗๔  ๕๙๔  ๒๒๘  ๙๓๓  ๒๔๖  ๑๓๙  
๒๑๗ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑,๒๗๗  ๔๘๓  ๓๓๗  ๖,๖๘๔  ๑,๖๐๘  ๔๔  ๒,๙๙๕  ๑,๓๗๘  ๒๗  ๙๖๕  ๑,๔๘๙  ๒๒  
๒๑๘ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๑,๓๒๖  ๔๖๑  ๒๘๕  ๔,๒๘๙  ๑,๓๗๑  ๓๒๐  ๑,๗๘๑  ๙๒๙  ๙๒  ๕๑๓  ๗๑๙  ๖๓  
๒๑๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๗๑๗  ๓๓๒  ๑๖๖  ๒,๐๓๒  ๑,๑๒๙  ๒๔๕  ๖๓๙  ๑,๒๓๘  ๑๑๙  ๑๗๗  ๖๓๙  ๙๓  
๒๒๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๕๕๒  ๒๓๔  ๑๓๕  ๑,๓๗๐  ๑,๖๘๗  ๒๑๑  ๖๓๕  ๑,๓๗๓  ๗๓  ๙๙  ๖๓๒  ๓๕  
๒๒๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๕๖๕  ๑๘๐  ๘๐  ๒,๘๘๐  ๑,๓๖๕  ๑๓๔  ๑,๑๙๑  ๑,๔๕๔  ๗๗  ๒๗๔  ๗๙๑  ๖๑  
๒๒๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๔๕๐  ๑๗๑  ๗๕  ๓,๔๗๔  ๑,๑๐๒  ๒๘๖  ๙๓๕  ๑,๐๒๑  ๑๑๓  ๒๒๐  ๘๙๔  ๑๐๕  
๒๒๓ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๘๔  ๑๑๐  ๙๗  ๒,๓๒๖  ๑,๙๙๓  ๑๑๑  ๘๒๔  ๑,๗๐๕  ๖๐  ๑๓๔  ๑,๒๗๐  ๒๘  
๒๒๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๑๒๖  ๖๘๘  ๓๖๓  ๖,๕๑๒  ๔,๕๖๒  ๙๗๖  ๑,๙๘๑  ๔,๒๔๐  ๔๙๐  ๓๗๙  ๒,๐๘๕  ๓๕๙  
๒๒๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๔๒๑  ๒๔๘  ๒๔๕  ๒,๕๙๗  ๘๗๒  ๑๘๒  ๑,๐๓๑  ๙๔๙  ๑๐๕  ๓๔๔  ๘๘๓  ๕๙  
๒๒๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๔๒  ๗๙  ๗๐  ๙๕๑  ๕๖๐  ๖๒  ๓๗๓  ๕๒๓  ๔๗  ๘๕  ๒๓๔  ๓๑  
๒๒๗ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  ๓๑๕  ๒๘๑  ๑,๑๔๗  ๑,๒๙๗  ๔๑๔  ๒๙๙  ๕๗๒  ๑๐๒  ๑๗๗  ๓๙๘  ๕๘  
๒๒๘ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  ๗๒๘  ๒๙๖  ๔,๓๙๖  ๓,๒๓๑  ๑,๒๑๕  ๑,๔๕๐  ๘๗๗  ๔๗๙  ๓๑๗  ๗๖๔  ๒๙๑  
๒๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  ๓๘๑  ๑๒๘  ๑,๗๕๖  ๒,๑๐๓  ๒๑๖  ๒๕๘  ๑,๓๕๓  ๑๐๑  ๘๒  ๗๔๕  ๔๓  
๒๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  ๒๓๗  ๑๖๘  ๑,๕๐๗  ๒,๐๒๗  ๑๘๕  ๘๕๔  ๒,๑๓๘  ๕๖  ๒๔๔  ๑,๓๒๒  ๕๒  
๒๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  ๓๐๒  ๙๐  ๑,๗๓๕  ๗๙๗  ๕๐  ๕๔๙  ๕๓๘  ๓  ๗๘  ๒๙๓  ๒๓  
๒๓๒ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๖๘๒  ๒๒๖  ๑๒๒  ๓,๒๑๔  ๒,๐๗๔  ๕๖๓  ๑,๔๓๐  ๒,๐๙๓  ๒๕๕  ๒๒๗  ๑,๓๖๒  ๒๒๖  
๒๓๓ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๕๑๙  ๑๕๓  ๘๕  ๓,๙๙๑  ๑,๗๙๓  ๒๖๙  ๑,๘๔๑  ๑,๔๙๒  ๑๙๒  ๔๔๑  ๑,๔๕๕  ๑๐๙  
๒๓๔ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๘๑  ๙๗  ๕๕  ๓,๐๔๐  ๔๘๓  ๑๘๐  ๑,๒๐๐  ๕๓๖  ๔๔  ๔๕๐  ๕๖๕  ๑๔  
๒๓๕ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๓๖๖  ๑๓๕  ๘๗  ๓,๓๑๓  ๒,๐๑๗  ๒๐๑  ๑,๖๓๘  ๑,๖๕๔  ๑๑๐  ๓๙๐  ๑,๓๓๑  ๒๑  
๒๓๖ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  ๒๖๙  ๑๓๘  ๔,๕๗๖  ๓,๐๖๔  ๖๔๔  ๑,๓๗๒  ๒,๓๒๖  ๑๔๖  ๑๖๘  ๑,๔๑๖  ๕๗  
๒๓๗ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  ๑๑๒  ๗๓  ๕,๘๒๗  ๒,๙๙๐  ๓๒๕  ๑,๘๒๕  ๑,๙๗๕  ๒๒๘  ๕๓๔  ๑,๖๓๗  ๑๔๙  
๒๓๘ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  ๑๔๒  ๙๒  ๔,๐๖๖  ๑,๕๒๐  ๕๔๙  ๑,๑๗๘  ๑,๓๑๐  ๑๔๗  ๑๙๗  ๖๙๙  ๕๑  
๒๓๙ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  ๑๓๓  ๙๕  ๔,๗๔๐  ๒,๑๑๖  ๓๖๑  ๒,๒๓๔  ๓,๐๖๒  ๑๖๔  ๕๔๕  ๒,๓๘๗  ๑๕๗  
๒๔๐ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  ๑๓๒  ๖๒  ๔,๑๗๘  ๔,๔๐๕  ๕๓๒  ๑,๕๘๐  ๒,๘๑๖  ๑๙๘  ๔๐๓  ๒,๑๔๐  ๙๔  
๒๔๑ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  ๕๐  ๓๒  ๙๗๐  ๙๓๐  ๒๒๖  ๒๒๓  ๕๘๓  ๕๗  ๑๘  ๓๔๕  ๓๘  
๒๔๒ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  ๗๗  ๔๕  ๑,๖๓๔  ๑,๔๗๘  ๓๐๑  ๑,๐๐๘  ๗๖๗  ๙๘  ๓๗๖  ๗๐๓  ๒๑  
๒๔๓ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  ๔๙  ๓๖  ๒,๒๑๙  ๖๒๖  ๑๐๘  ๑,๔๐๓  ๘๗๔  ๖๓  ๖๑๘  ๗๔๓  ๑๕  
๒๔๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  ๒๔๐  ๗๔  ๗,๑๕๖  ๑,๔๔๙  ๑,๐๖๑  ๒,๐๐๖  ๑,๔๘๙  ๔๒๕  ๓๕๗  ๑,๑๒๕  ๒๒๕  
๒๔๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  ๘๑  ๑๖  ๒,๕๔๖  ๕๕๒  ๒๔๙  ๑,๗๒๙  ๖๐๘  ๑๐๗  ๖๖๓  ๕๕๗  ๔๙  
๒๔๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  ๑๔๗  ๔๐  ๕,๘๑๔  ๑,๙๙๘  ๗๓๘  ๒,๗๓๖  ๑,๔๓๙  ๘๗  ๕๖๒  ๑,๓๐๙  ๖๒  
๒๔๗ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  ๑๗๖  ๑๖๒  ๗,๑๔๙  ๔,๕๓๖  ๖๘๖  ๒,๘๕๘  ๑,๑๓๘  ๓๙๗  ๔๓๓  ๔๕๕  ๓๐๙  
๒๔๘ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  ๑๘๘  ๑๒๕  ๖,๘๑๗  ๘,๒๙๖  ๖๕๘  ๒,๑๘๓  ๓,๓๙๔  ๒๐๒  ๓๓๒  ๑,๕๔๔  ๑๓๗  
๒๔๙ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  ๑๙๔  ๗๔  ๗,๘๔๓  ๖,๖๓๔  ๑,๑๑๐  ๒,๘๖๖  ๓,๒๒๙  ๓๒๙  ๒๐๑  ๑,๖๕๐  ๑๖๖