ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๙๑  ๕๒  ๔๑  ๓๐๐  ๑,๘๙๒  ๓๔  ๙๓  ๑,๐๖๗  ๐  ๒  ๓๒๗  ๑๑  
ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  ๑๕๑  ๙๘  ๑๐,๖๒๗  ๕,๑๔๕  ๓๓๓  ๕,๕๑๓  ๓,๑๖๒  ๒๐๒  ๑,๗๔๕  ๓,๗๘๐  ๘๗  
ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  ๗  ๑๗  ๑๕  ๕๐  ๑  ๑๕  ๓๐  ๘  ๐  ๑๒๓  ๑๑  
ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๘๐๒  ๓๕๙  ๒๓๖  ๓,๙๖๕  ๓,๑๕๕  ๔๑๕  ๑,๕๗๔  ๕๙๔  ๒๒๘  ๙๓๓  ๒๔๖  ๑๓๙  
ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๑๓  ๙๙  ๓๗  ๑,๒๙๑  ๑,๐๖๐  ๔๐๐  ๒๕๗  ๗๗  ๑๑๕  ๙๗  ๒๗๙  ๑๐๐  
ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  ๑๑๒  ๗๓  ๕,๘๒๗  ๒,๙๙๐  ๓๒๕  ๑,๘๒๕  ๑,๙๗๕  ๒๒๘  ๕๓๔  ๑,๖๓๗  ๑๔๙  
ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  ๑๘  ๒  ๔๕  ๖๘๙  ๑๘๘  ๑๖  ๑๕๑  ๑  ๒๖  ๓๒๓  ๑๐  
ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๔๙๙  ๕๒๑  ๒๙๕  ๗,๒๖๒  ๕,๙๓๐  ๑,๐๐๕  ๒,๕๕๙  ๑,๗๖๓  ๒๘๖  ๖๓๔  ๑,๔๑๐  ๑๔๑  
ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๘๐  ๕๒  ๑๕  ๔๙๙  ๒๕  ๓๐๔  ๒๔๙  ๓๖  ๑๑๙  ๒๒  ๗๘  ๑๒๐  
๑๐ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  ๗๐  ๔๓  ๒,๑๙๐  ๒,๖๐๗  ๖๒๕  ๒๑๗  ๒,๗๑๔  ๑๓๙  ๑๐  ๑,๓๘๙  ๕๙  
๑๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  ๕  ๖  ๑,๐๘๐  ๔๐๐  ๖  ๒๗๐  ๓๕๕  ๑๒  ๒๖  ๗๔๒  ๒๓  
๑๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๘๒๘  ๑๘๕  ๑๑๗  ๔,๒๖๖  ๓,๔๘๖  ๕๘๓  ๑,๑๒๑  ๒,๒๘๓  ๑๒๒  ๓๑๙  ๑,๓๐๒  ๕๐  
๑๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  ๙  ๒  ๓๔  ๔๗  ๔  ๕  ๒๕  ๑  ๑  ๑๖  -
๑๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  ๒๗๖  ๑๔๘  ๓๔๗  ๘,๓๘๑  ๑,๒๒๒  ๗๗  ๓,๙๖๔  ๓๙๓  ๒๙  ๑,๗๔๕  ๑๗๐  
๑๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  ๑๗  ๖  ๒๒๒  ๕๒๕  ๑๒๙  -๑๓๙  ๗  -๑๐๒  ๕  
๑๖ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  ๗๗  ๔๕  ๑,๖๓๔  ๑,๔๗๘  ๓๐๑  ๑,๐๐๘  ๗๖๗  ๙๘  ๓๗๖  ๗๐๓  ๒๑  
๑๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  ๐  -๒๗๐  ๒๘  ๕  ๑๕๔  ๒๔  ๑  ๕๗  ๔๙  ๑  
๑๘ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๘๑๐  ๓๒๐  ๑๘๑  ๔,๙๒๖  ๒,๓๗๘  ๑,๐๑๔  ๘๖๖  ๒,๓๕๐  ๓๙๙  ๑๐๘  ๙๒๕  ๑๙๖  
๑๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ๖๗  ๒๔  ๑๒  ๑๓๕  ๑๙๑  ๕  ๑๗  ๗๐  ๙  ๔๔  ๗๒  ๑๘  
๒๐ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๓๘๙  ๑๐๕  ๗๒  ๒,๖๖๘  ๑,๘๘๐  ๔๑๖  ๘๑๘  ๑,๐๕๘  ๑๐๕  ๑๓๕  ๕๗๗  ๕๑  
๒๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  ๒๒  ๕  ๓๔๓  ๗๗๘  ๕  ๔๘  ๑,๐๒๑  ๘  -๘๗๑  ๑  
๒๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๖๓  ๑๒  ๑๖  ๕๐๖  ๔,๓๘๙  ๔๘  ๗๐  ๑,๔๑๔  ๔๕  ๐  ๖๘๗  ๕  
๒๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  ๒๘  ๑๔  ๒๕๐  ๑,๒๙๕  ๑๑๔  ๑  ๓๙๕  ๕๘  -๑๓๑  ๓๒  
๒๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  ๖  ๓  ๑๗๑  ๖๖  ๔  ๑๕  ๓  ๒  -๒  ๖  
๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๓๖๖  ๑๓๕  ๘๗  ๓,๓๑๓  ๒,๐๑๗  ๒๐๑  ๑,๖๓๘  ๑,๖๕๔  ๑๑๐  ๓๙๐  ๑,๓๓๑  ๒๑  
๒๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  ๒  ๔  ๑๙๓  ๗๔๓  ๓  ๕๒  ๔๒๓  ๕  ๕  ๒๑๙  ๓  
๒๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๒๙๘  ๘๗  ๕๐  ๑,๙๕๔  ๑,๓๑๓  ๓๕๓  ๑,๓๑๕  ๗๐๗  ๖๘  ๑๔๖  ๕๒๙  ๒๔  
๒๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  ๑๒  ๑  ๗๒  ๓  -๑๗  ๑๒  -๑๒  ๓๙  -
๒๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  ๑๒๖  ๖๘  ๘,๘๕๙  ๒,๘๕๔  ๒๑๘  ๔,๓๖๘  ๓,๐๔๐  ๘๒  ๑,๑๘๗  ๓,๒๓๕  ๗๑  
๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  ๔  ๙  ๕๐๗  ๖๗  ๔๓  ๖๓  ๑๒๒  ๓๗  ๑๓  ๑๑๗  ๑๖  
๓๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๕๖๗  ๑๓๓  ๘๓  ๖,๕๐๒  ๒,๘๔๙  ๒๖๓  ๒,๒๒๖  ๒,๔๔๘  ๙๙  ๘๔๑  ๑,๘๗๕  ๑๑๔  
๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๙๓  ๓๖  ๒๗  ๖๑๑  ๑๗๙  ๘๐๐  ๒๗๐  ๑๗๔  ๕๕๙  ๒๒  ๘๔  ๒๑๒  
๓๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๒,๒๐๘  ๕๑๕  ๓๙๘  ๑๔,๗๕๒  ๑๐,๕๔๕  ๒,๐๘๘  ๒,๘๖๔  ๘,๑๔๔  ๑,๐๔๖  ๙๘๗  ๖,๑๙๓  ๕๒๒  
๓๔ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา๑๗๑  ๓๑  ๑๐  ๑,๒๗๒  ๖,๘๐๖  ๘๘๒  ๑๘๗  ๒,๒๐๕  ๑๑๓  ๒๐  ๙๔๐  ๑๔๔  
๓๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๑๖  ๑๙๓  ๘๕  ๕,๗๖๓  ๔,๒๕๖  ๑๒๗  ๗๓๑  ๔,๖๐๗  ๑๒๔  ๑๗๘  ๑,๓๔๙  ๕  
๓๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  ๑๕  ๑  ๘๖๙  ๑,๘๓๓  ๓๔๒  ๓๙๑  ๑,๗๙๘  ๑๗๓  ๑๒๖  ๑,๐๓๖  ๘๔  
๓๗ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  ๒๖๙  ๑๓๘  ๔,๕๗๖  ๓,๐๖๔  ๖๔๔  ๑,๓๗๒  ๒,๓๒๖  ๑๔๖  ๑๖๘  ๑,๔๑๖  ๕๗  
๓๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  ๑๓  ๓  ๑๕๘  ๖๖  ๒๕  ๑๒๔  ๔๐  ๒  ๐  ๓๙  ๑  
๓๙ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  ๑๗๖  ๑๖๒  ๗,๑๔๙  ๔,๕๓๖  ๖๘๖  ๒,๘๕๘  ๑,๑๓๘  ๓๙๗  ๔๓๓  ๔๕๕  ๓๐๙  
๔๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ๐  ๑  ๙๖  ๒๓๓  ๒๕  ๒๖  ๑๔๕  ๕  ๑๐  ๕๒  ๑๔  
๔๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๗๖  ๖  ๓  ๔๙๔  ๓๔๙  ๓๗  ๑๕๙  ๒๒๗  ๒๓  ๓๗  ๗๙  ๘  
๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----------
๔๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  ๓๐๒  ๙๐  ๑,๗๓๕  ๗๙๗  ๕๐  ๕๔๙  ๕๓๘  ๓  ๗๘  ๒๙๓  ๒๓  
๔๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  ๑๐  ๑  ---------
๔๕ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๘๔  ๑๑๐  ๙๗  ๒,๓๒๖  ๑,๙๙๓  ๑๑๑  ๘๒๔  ๑,๗๐๕  ๖๐  ๑๓๔  ๑,๒๗๐  ๒๘  
๔๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๔๕  ๒๔  ๑๙  ๑๔๗  ๘๙  ๒๕  ๖๐  --๙  --
๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๗๒๓  ๔๓๙  ๒๔๔  ๙,๑๔๓  ๓,๖๓๗  ๗๗๓  ๓,๗๘๒  ๓,๕๙๓  ๖๒๘  ๘๗๐  ๔,๙๙๖  ๕๘๓  
๔๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์๔๗  ๒๗  ๕  ๒๕๕  ๕๙๒  ๑๖๑  ๒๖  ๒๗๘  ๒๘  ๑๖  ๑๕๘  ๒๕  
๔๙ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  ๑๘๘  ๑๒๕  ๖,๘๑๗  ๘,๒๙๖  ๖๕๘  ๒,๑๘๓  ๓,๓๙๔  ๒๐๒  ๓๓๒  ๑,๕๔๔  ๑๓๗  
๕๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  ๑๘  ๑๔  ๑๓๕  ๑๙๒  ๑  ๑๕  ๑๙๔  ๒  ๖  ๘๗  -
๕๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  ๖๔  ๓๗  ๓,๙๕๘  ๑,๘๘๑  ๓๑๐  ๗๑๒  ๑,๒๖๗  ๑๐๙  ๒๔๐  ๕๔๕  ๓๐  
๕๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  ๑๘  ๕  ๑๗๔  ๒๒๙  ๑๖๙  ๘๗  ๒๘๕  ๘  ๒๓  ๒๒๔  ๒๕  
๕๓ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๖๒๕  ๙๒  ๙๐  ๕,๙๕๕  ๑,๘๒๓  ๑๗๐  ๒,๒๑๑  ๑,๔๔๙  ๔๐  ๗๒๑  ๒,๑๓๑  ๓๒  
๕๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  ๑๑  ๓  ๑๐๕  ๓๔  ๓๒  ๖๖  ๒๓  ๑๙  ๔๐  ๗๘  ๗  
๕๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๙๔  ๒  ๘  ๑๖๐  ๑๔๗  ๔๔  ๒๔  ๑๓๐  ๑๗  ๐  ๘๑  ๗  
๕๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  ๑  ๐  ๗๐  ๔๓  ๑  ๓๘  ๖๘  --๑๘  ๓  
๕๗ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  ๒๔๐  ๗๔  ๗,๑๕๖  ๑,๔๔๙  ๑,๐๖๑  ๒,๐๐๖  ๑,๔๘๙  ๔๒๕  ๓๕๗  ๑,๑๒๕  ๒๒๕  
๕๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  ๕๑  ๕๙  ๒๓๘  ๑,๒๒๒  ๓๘  ๘๒  ๑,๓๔๕  ๒๐  ๒๑  ๑,๑๑๑  ๗  
๕๙ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  ๓๘๑  ๑๒๘  ๑,๗๕๖  ๒,๑๐๓  ๒๑๖  ๒๕๘  ๑,๓๕๓  ๑๐๑  ๘๒  ๗๔๕  ๔๓  
๖๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  ๒  ๓  ๗  ๐  -๑๐  ๐  --๑๓  -
๖๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๑๒๙  ๑๑  ๙  ๓๘๘  ๖๖๘  ๒๐๐  ๑๗  ๓๑๐  ๗๔  ๑  ๒๑๔  ๑๙  
๖๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  ๓  ๑  ๑๘  ๑๓  --๑  --๒  ๐  
๖๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๒๕๔  ๒๒  ๒๔  ๑,๘๑๖  ๑,๓๑๐  ๒๑  ๕๕๙  ๕๒๖  ๖  ๑๕  ๑๓๔  ๕  
๖๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  ๒  -๑๔๕  ๔๐๓  ๑  ๕๒  ๑๓๕  -๕  ๕๒  ๐  
๖๕ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  ๑๔๒  ๙๒  ๔,๐๖๖  ๑,๕๒๐  ๕๔๙  ๑,๑๗๘  ๑,๓๑๐  ๑๔๗  ๑๙๗  ๖๙๙  ๕๑  
๖๖ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๖๘๒  ๒๒๖  ๑๒๒  ๓,๒๑๔  ๒,๐๗๔  ๕๖๓  ๑,๔๓๐  ๒,๐๙๓  ๒๕๕  ๒๒๗  ๑,๓๖๒  ๒๒๖  
๖๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  ๑๓  ๔  ๙๖  ๑๙  ๔  ๓๐  ๒๕  ๓  ๒  ๔๘  ๔  
๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๖๑  ๑๒  ๙  ๙๒๐  ๒,๐๖๗  ๑๗๑  ๔๕๗  ๙๘๙  ๙๒  ๑  ๖๗๑  ๔๐  
๖๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  ๐  ๑  -๖๗  ๑๐  -๕๓  ๓  -๔๓  ๕  
๗๐ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๖๓๔  ๒๓๗  ๑๓๔  ๕,๖๔๔  ๒,๗๙๗  ๑๘๐  ๒,๕๐๐  ๑,๘๙๙  ๔๒  ๗๔๔  ๑,๐๔๖  ๑๘  
๗๑ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๑  ๑๑  ๔  ๔๙  ๒๗๔  -๒๘  ๔๒  --๓๓  ๐  
๗๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๒๓๑  ๓๐  ๒๙  ๓,๔๖๕  ๑,๐๐๖  ๑๑๕  ๑,๔๑๒  ๖๙๖  ๘๑  ๒๕๘  ๗๒๕  ๒๙  
๗๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๖๕  ๓๐  ๒๗  ๔๓๐  ๔๔๕  -๒๓๒  ๓๖๑  -๒๙  ๒๘๗  -
๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๗๓  ๒๓  ๑๔  ๖๑๙  ๑,๐๗๑  ๑๙๒  ๗๖  ๓๙๒  ๖๗  ๑๓  ๑๑๔  ๒๕  
๗๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  ๑  -๕๗  -๑๐  ๒๑  ๐  ๒๑  -๐  ๘  
๗๖ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๔๕๐  ๗๙  ๕๕  ๔,๔๖๗  ๑,๓๙๙  ๔๓๓  ๑,๙๒๕  ๑,๑๐๙  ๗๓  ๖๘๕  ๑,๒๗๙  ๔๗  
๗๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๑๑๒  ๒๔  ๑๒  ๑,๓๐๘  ๓๑๖  ๓๐  ๓๗๘  ๒๑๕  ๒๔  ๑๓๖  ๑๘๕  ๑๘  
๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๘๓  ๗  ๖  ๑๗๙  ๕๙๕  ๑๓๔  ๐  ๑๔๔  ๔๒  -๗๕  ๑๙  
๗๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  ๐  ๑  ---------
๘๐ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  ๑๐๖  ๒๙  ๗๙๓  ๖,๐๔๓  ๑,๒๙๑  ๑๓๓  ๓,๑๙๗  ๕๕๖  ๑๐  ๑,๔๙๐  ๓๘๒  
๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  ๓๕  ๔  ๕๗๖  ๓  ๑๘  ๒๐๓  -๕  ๘  -๕  
๘๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  ๑๓๔  ๖๕  ๖,๓๔๔  ๓,๑๕๗  ๔๒๑  ๒,๑๕๙  ๒,๗๔๘  ๓๘๖  ๓๘๔  ๑,๘๕๗  ๒๘๖  
๘๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  ๑๕  ๑  ๔๙๓  ๓๘๒  ๗๑  ๓๑  ๓๗๒  ๗  ๑๕  ๑๖๐  ๑  
๘๔ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑,๒๗๗  ๔๘๓  ๓๓๗  ๖,๖๘๔  ๑,๖๐๘  ๔๔  ๒,๙๙๕  ๑,๓๗๘  ๒๗  ๙๖๕  ๑,๔๘๙  ๒๒  
๘๕ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๑๑๖  ๕๖  ๒๓  ๒,๓๔๙  ๓,๐๔๑  ๑๖๖  ๘๙๕  ๕๓๓  ๙๖  ๓๙  ๓๔๐  ๘๑  
๘๖ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  ๑๓๒  ๖๒  ๔,๑๗๘  ๔,๔๐๕  ๕๓๒  ๑,๕๘๐  ๒,๘๑๖  ๑๙๘  ๔๐๓  ๒,๑๔๐  ๙๔  
๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  ๑๘  ๖  ๕๓๒  ๑๕๕  ๑๔  ๔๘  ๑๑๒  ๑๘  -๗๓  ๑  
๘๘ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  ๓๑๕  ๒๘๑  ๑,๑๔๗  ๑,๒๙๗  ๔๑๔  ๒๙๙  ๕๗๒  ๑๐๒  ๑๗๗  ๓๙๘  ๕๘  
๘๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  ๗  ๖  -๔๗๘  ๑  -๖  --๓  -
๙๐ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๔๒๑  ๒๔๘  ๒๔๕  ๒,๕๙๗  ๘๗๒  ๑๘๒  ๑,๐๓๑  ๙๔๙  ๑๐๕  ๓๔๔  ๘๘๓  ๕๙  
๙๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  ๗  ๐  ---------
๙๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๗๗๐  ๒๒๐  ๑๓๗  ๑๒,๑๖๗  ๔,๓๕๐  ๒๓๙  ๔,๐๓๗  ๒,๑๐๔  ๑๓๓  ๙๐๗  ๒,๔๔๘  ๕๑  
๙๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๙๘  ๑๗  ๑๘  ๑,๓๙๖  ๑,๕๕๓  ๓๐  ๓๑๓  ๔๘๘  ๑๐  ๓๗  ๓๙๔  ๕  
๙๔ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๕๖๕  ๑๘๐  ๘๐  ๒,๘๘๐  ๑,๓๖๕  ๑๓๔  ๑,๑๙๑  ๑,๔๕๔  ๗๗  ๒๗๔  ๗๙๑  ๖๑  
๙๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๙๘  ๘๗  ๔๗  ๑,๐๐๓  ๓,๑๑๕  ๓๖๓  ๓๔๕  ๑,๒๒๒  ๑๔๗  ๑๑๓  ๙๘๐  ๓๗  
๙๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๗๐๔  ๑๖๘  ๙๕  ๖,๔๐๓  ๓,๖๙๘  ๒๑๑  ๒,๔๗๑  ๓,๐๕๒  ๑๐๘  ๙๕๔  ๑,๔๗๓  ๙๑  
๙๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  ๑๖  ๔  ๖๙๙  ๗๘๒  ๓๒๔  ๑๙๙  ๓๒๐  ๕๕  ๒๔  ๒๖๕  ๗๙  
๙๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๗๒  ๒๓  ๑๐  ๘๘๙  ๒๓๘  ๓๗  ๒๓๖  ๑๕๕  ๒๕  ๒๗  ๑๘๕  ๓  
๙๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  ๒  ๑  ---------
๑๐๐ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  ๑๙๔  ๗๔  ๗,๘๔๓  ๖,๖๓๔  ๑,๑๑๐  ๒,๘๖๖  ๓,๒๒๙  ๓๒๙  ๒๐๑  ๑,๖๕๐  ๑๖๖  
๑๐๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  ๑๙  ๑๕  ๑,๓๑๖  ๔๕๑  ๒๔๘  ๓๔๖  ๓๗๐  ๑๒๗  ๔๙  ๒๒๓  ๔๕  
๑๐๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  ๖  ๓  ๔๕  ๖  ๑๕  ๔  ๐  ๒  -๐  ๖  
๑๐๓ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  ๙๙  ๑๙  ๔,๗๖๒  ๑,๔๔๗  ๔๒๕  ๒,๗๔๔  ๑,๔๑๔  ๒๔๖  ๑,๐๒๗  ๑,๒๒๖  ๑๖๒  
๑๐๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  ๑๐  ๔  ๔๔๗  ๑๘๙  ๑๓  ๑๙๑  ๑๒๗  ๑๗  ๑๖  ๒๗  ๒๙  
๑๐๕ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  ๑๔๗  ๔๐  ๕,๘๑๔  ๑,๙๙๘  ๗๓๘  ๒,๗๓๖  ๑,๔๓๙  ๘๗  ๕๖๒  ๑,๓๐๙  ๖๒  
๑๐๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  ๑๙  ๑๗  ๗๓  ๒๔  ๑๖  ๒๑  ๑๗  -๗  ๖  ๒  
๑๐๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๗๔๐  ๓๖  ๒๔  ๔,๒๓๖  ๒,๑๖๒  ๒๕๒  ๑,๑๔๑  ๑,๕๗๙  ๙๙  ๓๕๓  ๑,๔๖๔  ๖๙  
๑๐๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  ๑  ๒  ---------
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  ๕๐  ๓๒  ๙๗๐  ๙๓๐  ๒๒๖  ๒๒๓  ๕๘๓  ๕๗  ๑๘  ๓๔๕  ๓๘  
๑๑๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  ๔๗  ๒๖  ๑๙๔  ๑๙๖  ๑๓  ๒๙  ๒๒๕  ๘  ๑๒  ๑๓๐  ๗  
๑๑๑ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  ๒๒๗  ๑๑๗  ๙,๓๗๖  ๑,๔๓๑  ๕๕๖  ๕,๕๔๒  ๑,๙๑๒  ๑๙๙  ๒,๑๑๙  ๒,๖๓๓  ๕๐  
๑๑๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  ๗  ๔  -๑๑  --๒๗  --๘๗  ๓  
๑๑๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๖๑๗  ๖๖  ๕๖  ๔,๓๙๘  ๕,๒๓๔  ๕๕๔  ๑,๓๖๖  ๓,๖๒๔  ๑๙๙  ๓๔๕  ๑,๘๒๒  ๑๒๘  
๑๑๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๙  ๓  ๗๑  ๑,๔๐๓  ๒๑  ๔๓  ๗๘๒  ๘  -๔๙๘  ๙  
๑๑๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๖๙๖  ๑๒๕  ๑๕๑  ๙,๖๙๗  ๖,๒๖๕  ๑๗๙  ๑,๘๑๔  ๔,๖๘๗  ๗๖  ๘๓๑  ๖,๑๔๕  ๗๓  
๑๑๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์๑๐๐  ๓๓  ๙  ๑,๙๑๓  ๙๑๓  ๒  ๒๗๔  ๖๓๑  ๒  ๓๑  ๓๓๙  ๖  
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๕๑๙  ๑๕๓  ๘๕  ๓,๙๙๑  ๑,๗๙๓  ๒๖๙  ๑,๘๔๑  ๑,๔๙๒  ๑๙๒  ๔๔๑  ๑,๔๕๕  ๑๐๙  
๑๑๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  ๑  ๒  ---------
๑๑๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๗๑๗  ๓๓๒  ๑๖๖  ๒,๐๓๒  ๑,๑๒๙  ๒๔๕  ๖๓๙  ๑,๒๓๘  ๑๑๙  ๑๗๗  ๖๓๙  ๙๓  
๑๒๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๐๕  ๓๒  ๒๕  ๓๐๐  ๕๐๔  ๓๑  ๑๙  ๑๗๕  ๕  ๘  ๑๒๖  ๑๗  
๑๒๑ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๔๕๐  ๑๗๑  ๗๕  ๓,๔๗๔  ๑,๑๐๒  ๒๘๖  ๙๓๕  ๑,๐๒๑  ๑๑๓  ๒๒๐  ๘๙๔  ๑๐๕  
๑๒๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๘๗  ๒๙  ๗  ๓๗๗  ๔๕๓  ๑๘  ๑๕๗  ๒๖๗  ๑๒  ๕๐  ๑๗๔  ๑๒  
๑๒๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๘๘  ๑๐๗  ๖๗  ๓,๓๓๗  ๖๖๔  ๘๑  ๑,๘๖๑  ๔๕๓  ๖๔  ๖๗๓  ๖๔๘  ๒  
๑๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๖๕  ๓๖  ๑๐  ๖๔๑  ๔๓๒  ๘  ๒๑๐  ๑๖๘  ๒  ๗๙  ๑๒๗  ๓  
๑๒๕ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๑,๓๒๖  ๔๖๑  ๒๘๕  ๔,๒๘๙  ๑,๓๗๑  ๓๒๐  ๑,๗๘๑  ๙๒๙  ๙๒  ๕๑๓  ๗๑๙  ๖๓  
๑๒๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๙๖  ๑๒๕  ๖๗  ๘๗๙  ๑,๑๓๗  ๑๑๕  ๑๗๓  ๕๘๔  ๘  ๗๓  ๒๘๕  ๒๑  
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๘๑  ๙๗  ๕๕  ๓,๐๔๐  ๔๘๓  ๑๘๐  ๑,๒๐๐  ๕๓๖  ๔๔  ๔๕๐  ๕๖๕  ๑๔  
๑๒๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  ๕  -๕๗  ๔๕๒  -๑๓  ๒๗๕  -๑  ๓๖๘  -
๑๒๙ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  ๔๙  ๓๖  ๒,๒๑๙  ๖๒๖  ๑๐๘  ๑,๔๐๓  ๘๗๔  ๖๓  ๖๑๘  ๗๔๓  ๑๕  
๑๓๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  ๓  -๙  ๓๑  -๒  ๑๗  ๐  -๔  -
๑๓๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๒,๐๖๕  ๕๓๔  ๒๔๗  ๑๕,๙๓๙  ๒,๓๓๗  ๒๙๑  ๖,๘๑๔  ๒,๔๘๔  ๑๗๘  ๒,๓๘๓  ๓,๑๐๗  ๑๓๖  
๑๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๘๔  ๔๘  ๒๔  ๒,๐๖๓  ๑,๖๖๘  ๔๒๗  ๖๕๘  ๒๘๑  ๑๑๗  ๑๘๗  ๔๑๓  ๓๑  
๑๓๓ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  ๘๑  ๑๖  ๒,๕๔๖  ๕๕๒  ๒๔๙  ๑,๗๒๙  ๖๐๘  ๑๐๗  ๖๖๓  ๕๕๗  ๔๙  
๑๓๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  ๒  ๒  ๑๑๐  ๑๓๕  -๓๙  ๕๙  --๒๒๖  -
๑๓๕ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  ๗๒๘  ๒๙๖  ๔,๓๙๖  ๓,๒๓๑  ๑,๒๑๕  ๑,๔๕๐  ๘๗๗  ๔๗๙  ๓๑๗  ๗๖๔  ๒๙๑  
๑๓๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  ๑๗  ๑๔  ๒๗  -๔  ๐  ๐  ๑๒  -๐  ๒๒  
๑๓๗ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๑๒๖  ๖๘๘  ๓๖๓  ๖,๕๑๒  ๔,๕๖๒  ๙๗๖  ๑,๙๘๑  ๔,๒๔๐  ๔๙๐  ๓๗๙  ๒,๐๘๕  ๓๕๙  
๑๓๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  ๕๖  ๙  ๑๒๙  ๑๗๙  ๑๕๑  ๔๕  ๒๘๐  ๑๑  ๑๔  ๒๐๘  ๘  
๑๓๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  ๘๘  ๕๕  ๒,๖๕๓  ๑,๓๐๙  ๑๕๙  ๑,๑๖๐  ๗๗๕  ๓๑  ๑๑๒  ๕๙๓  ๓๔  
๑๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  ๒๒  ๖  ๓๐๘  ๑๖  ๒๖  ๔๔  ๖  ๑๕  ๖  ๑  ๑๑  
๑๔๑ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  ๑๓๓  ๙๕  ๔,๗๔๐  ๒,๑๑๖  ๓๖๑  ๒,๒๓๔  ๓,๐๖๒  ๑๖๔  ๕๔๕  ๒,๓๘๗  ๑๕๗  
๑๔๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  ๑๙  ๘  ๔๘๔  ๖๔๙  ๒๔  ๓๔๗  ๑,๐๘๗  ๓  ๖๙  ๗๑๘  ๘  
๑๔๓ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๕๕๒  ๒๓๔  ๑๓๕  ๑,๓๗๐  ๑,๖๘๗  ๒๑๑  ๖๓๕  ๑,๓๗๓  ๗๓  ๙๙  ๖๓๒  ๓๕  
๑๔๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๓๕  ๕๙  ๔๖  ๗๘  ๒,๐๒๔  ๑๔๗  ๒๕  ๓๑๗  ๒๖  -๕๖  ๒๓  
๑๔๕ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  ๒๓๗  ๑๖๘  ๑,๕๐๗  ๒,๐๒๗  ๑๘๕  ๘๕๔  ๒,๑๓๘  ๕๖  ๒๔๔  ๑,๓๒๒  ๕๒  
๑๔๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  ๒  ๑  ---------
๑๔๗ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๔๒  ๗๙  ๗๐  ๙๕๑  ๕๖๐  ๖๒  ๓๗๓  ๕๒๓  ๔๗  ๘๕  ๒๓๔  ๓๑  
๑๔๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  ๒  ๑  ๑๒  ๙  -๘  ๗  ๒  -๙  ๐  
๑๔๙ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ๒  ๑  ๑๖๕  ๑๐๑  ๐  ๕๑  ๓๖  ๓  ๘  ๑๓  -
๑๕๐ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ๒  ๐  ๙๓๔  ๓๙๑  ๑๐  ๗๙๓  ๙๑  ๕  ๓๔๖  ๑๐๕  ๑๐  
๑๕๑ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๖  ๑๐  ๖๕๘  ๖๓  ๖๓  ๒๘๒  ๓๕  ๓๕  ๖๘  ๓  ๑๗  
๑๕๒ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ๕  ๒  ๑,๘๔๒  ๓๙๑  ๓๐  ๖๘๔  ๓๙๙  ๒๔  ๗๑  ๓๓๐  ๓๐  
๑๕๓ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ๒  ๑  ๗๙๐  ๕๗๙  ๑๐  ๙๗  ๑๘๓  ๑๕  ๑๗  ๒๓๖  ๘  
๑๕๔ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ๖  ๔  ๘๐๕  ๔๘๙  ๑๒  ๕๖๘  ๑๔๒  ๓  ๓๓๑  ๘๒  ๑๒  
๑๕๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ๗  ๕  ๕๔๘  ๑๔๐  -๓๓๔  ๗๘  -๑๑๐  ๒๑  ๑  
๑๕๖ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๓๙๖  ๓๗  ๕  ๒๐๔  ๓๒  ๘  ๘๐  ๕๖  ๗  
๑๕๗ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ๐  ๓  ๑๒๒  ๖๐  ๒  ๔๓  ๒๔  ๓  ๘  ๑๐๑  ๒  
๑๕๘ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๗  ๒๐  ๙๖  -๑  ๓๓  --๑๑  --
๑๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐  ๖  ๑,๒๗๑  ๖๗๑  ๓๐๔  ๗๐๘  ๕๐๘  ๘๔  ๑๒๙  ๓๘๗  ๑๕  
๑๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔  ๑๐  ๓๘๐  ๐  ๒  ๑๕๔  ๐  ๖  ๓๕  -๕  
๑๖๑ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ๙  ๕  ๙๓๒  ๒๖๘  ๑๖  ๒๘๖  ๗๐  ๔  ๑๕๕  ๗  ๕  
๑๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖  ๑๓  ๒๐๐  ๘๘  -๖๑  --๔๐  --
๑๖๓ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ๒  ๐  ๕๓๓  ๓๒๖  ๑๑  ๑๙๓  -๓  ๔๙  --
๑๖๔ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕  ๖  ๑,๑๕๒  ๙๐๐  ๖๗  ๗๙๒  ๓๔๖  ๙  ๓๒๒  ๓๗๖  ๑๓  
๑๖๕ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓  ๑๔  ๑๐๑  --๙๖  -๒๙  ๑๐  --
๑๖๖ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ๑  ๐  ๑,๓๒๔  ๓๑๙  -๖๒๕  ๒๘๒  -๑๖๖  ๑๙๖  ๑  
๑๖๗ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ๓  ๕  ๖๓๔  ๓๒๓  ๒๑  ๑๕๐  ๕๓  ๕  ๒๘  ๓๐  ๕  
๑๖๘ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖  ๗  ๑,๙๘๘  ๔,๔๗๒  ๖๗๐  ๑,๓๔๘  ๑,๘๒๔  ๒๘๘  ๖๙๔  ๑,๑๖๖  ๖๗  
๑๖๙ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  ๐  ๐  ๗๓๒  ๓๑๙  ๑๒  ๕๓๕  ๔๐๒  ๑๔  ๒๙๒  ๔๘๑  ๑๐  
๑๗๐ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ๗  ๑  ๑,๘๐๘  ๑,๒๖๕  ๒๒  ๖๗๑  ๒๐๔  ๒๒  ๑๖๕  ๑๙๐  ๖๓  
๑๗๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖  ๑๑  ๑,๕๗๕  ๒๗๑  ๖  ๙๑๖  ๒๒๑  ๔๐  ๓๗๐  ๒๑๐  ๑๐  
๑๗๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ๗  ๕  ๗๘๐  ๓๖๙  ๔๔  ๒๗๘  ๑๐๕  ๖  ๗๗  ๙๔  ๑๔  
๑๗๓ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓  ๑๑  ๒,๕๖๖  ๑,๐๘๙  ๔๒  ๑,๒๔๑  ๘๖๘  ๘๖  ๓๗๔  ๖๒๘  ๑๙  
๑๗๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ๔  ๐  ๘๑๒  ๒๐๘  -๓๓๗  ๑๒๘  ๑๐  ๑๖  ๕๖  -
๑๗๕ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ๑  ๒  ๖๑๒  ๔๖๕  ๑๐  ๒๒๖  ๔๒๙  ๑๒  ๒๙  ๑๕๓  ๑๒  
๑๗๖ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๘  ๑๒  ---------
๑๗๗ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ๘  ๔  ๓๑๙  ๑๒๔  ๕  ๙๗  ๗๙  ๑๑  ๒๖  ๗๓  ๑๗  
๑๗๘ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ๔  ๓  ๕๓  -๒  ๘๖  -๒  ๒๔  -๑๑  
๑๗๙ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑  ๙  ๑๖  -๓  ๐  -๒  ๒  --
๑๘๐ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ๔  ๓  ๓๘๑  ๑  ๑๕  ๑  -๗  -๑  ๑๐  
๑๘๑ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ๒  ๐  ๔๕  ๑๒๓  -๙  ๓๙  ๑๓  ๗  ๒๓  -
๑๘๒ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  ไม่ส่งสอบ๐  ๔๒  --๓๑  --๑๒  --
๑๘๓ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ๑  ๐  ๑๒๐  ๖๔  -๑๖๙  ๓๗  -๗๒  ๒๑  -
๑๘๔ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๐  ๙  ๑๓๙  ๕  -๙๐  ๒๒  -๘  ๑๕  ๐  
๑๘๕ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๕  ๕  ๓๔  ๕  -๒๘  ๙  -๑๘  
๑๘๖ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ๑  ๔  ๒๓๖  ๕๐  -๘๖  ๖๒  -๓๖  ๗๑  -
๑๘๗ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ๐  ๑  ๑๙  --๒  ----๑  
๑๘๘ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑  ๑๖  ๒๐๒  ๓  ๑๓๒  ๔๕  ๑  ๘๓  ๖  ๒  ๗๑  
๑๘๙ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ๓  ๒  ๑๗๙  ๘๑  -๖  ๔๙  -๓  ๒๔  -
๑๙๐ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ๗  ---------
๑๙๑ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ๒  ๐  ๒  ๒๓  -๐  ๕  --๗  ๒  
๑๙๒ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ๖  ๓  ๕๙๘  ๑๒๐  ๖  ๑๓๘  ๑๖๘  ๓  ๒๑  ๑๒๘  ๙  
๑๙๓ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ๖  ๐  ---------
๑๙๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ๑  ๒  ๗๘  ๒๖  ๒  ๗๔  ๓  ๑  ๑๙  ๑  ๓  
๑๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘  ๑๔  ๕๖๔  ๑,๕๐๓  ๓๗๑  ๓๐๘  ๙๙๓  ๒๕๔  ๙๓  ๗๑๒  ๒๗๑  
๑๙๖ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ไม่ส่งสอบ๓  ๒๙๘  ๙๖  -๑๑๘  ๗๘  ๑  ๑๒  ๕๐  ๑  
๑๙๗ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ๐  ๑  ๓๘๙  ๒๐  ๒  ๑๑๓  ๒๗  ๑  ๐  ๘  ๖  
๑๙๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ๔  ๓  ---------
๑๙๙ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๐  ๐  ๕๑๔  ๑  ๑๕  ๑๙๙  ๓  ๑๑  ๑๐๕  ๒  
๒๐๐ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ๒  ๔  ๕๘  ๘๕๑  ๑  ๒๖  ๒๓๕  ๒  ๐  ๑๒๓  ๓  
๒๐๑ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ๕  ๒  ๗๗๔  ๑,๕๑๓  ๑๘๐  ๓๙๕  ๙๖๖  ๑๐๐  ๕๘  ๖๘๒  ๔๐  
๒๐๒ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ๖  ๖  ---------
๒๐๓ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ๔  ๔  ๑,๐๐๘  ๗๐๒  ๗๒  ๒๗๙  ๔๔๕  ๑๓  ๖๐  ๒๑๕  ๙  
๒๐๔ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒  ๙  ๔๓๙  ๑๕  ๓๓  ๔๒๔  ๑๕  ๙  ๑๕๗  ๔๒  ๑๓  
๒๐๕ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ๒  ๐  ๘๕๖  ๘๖๙  ๑,๑๓๒  ๑๔๓  ๘๑๓  ๖๔  ๑๐  ๖๓๑  ๖๐  
๒๐๖ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ๓  ๔  ๒๗๒  ๔๕๗  ๒๐  ๔๙  ๙๕  ๖  ๑  ๑๙  ๖  
๒๐๗ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ๑  ๑  ---------
๒๐๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ๑  ๐  ---------
๒๐๙ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ๑  ๒  ๔๙  ๔๗  ๒  ๑๗  ๓๘  ๓๒  -๖๒  ๑๐  
๒๑๐ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ๑  ๓  ๓๑  -๓  ๖  ----๒  
๒๑๑ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ๖  ๓  ๖๗๔  ๖๖  ๕๘  ๒๐๗  ๒๗  ๒๘  ๗๑  ๓๒  ๒๑  
๒๑๒ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ๑  ๑  ๓๖  ๔๗๕  ๑  ๑๙  ๑๖๘  -๘  ๕๑  ๓  
๒๑๓ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑  ๑๓  ๑,๕๖๐  ๘๖๕  ๒๘๔  ๖๓๙  ๗๖๐  ๙๘  ๓๑๕  ๕๖๐  ๔๓  
๒๑๔ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓  ๙  ๑๑๕  ๖๐  ๑๔  ๕๓  ๓๔  ๙  ๑๔  ๒๘  ๔  
๒๑๕ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ๓  ๒  ๓๕  ๒๒๙  ๐  ๗  ๓๖  ๐  ๐  ๔๙  ๐  
๒๑๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐  ๖๙  ๔๓๘  ๔๓๔  ๖๕  ๑๗๗  ๓๑๑  ๖๒  ๙๘  ๒๘๕  ๒๗  
๒๑๗ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ๑  ๒  ๑๔  ๔๔๒  -๑๓  ๔๙๙  ๑  ๑  ๒๗๕  ๔  
๒๑๘ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๒  ๑๑  ๑๔๐  ๓๒  ๓  ๒๙  ๔  ๑๓  ๑๒  ๔  ๓๓  
๒๑๙ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ๓  ๔  ๘๙  -๑  ๓๖  --๖  --
๒๒๐ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ๐  ๔  -๖๙  --๑๓  --๑๓  -
๒๒๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙  ๙  ๑,๑๖๓  ๙๖๗  ๗๗  ๘๐๘  ๗๐๐  ๒๑๖  ๖๑  ๔๒๗  ๒๙  
๒๒๒ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  ไม่ส่งสอบ๐  ---------
๒๒๓ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ๔  ๖  ---------
๒๒๔ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ๒  ๓  ๒๖๖  ๘๘  ๐  ๘๓  ๖๙  ๓  ๕๑  ๕๓  ๔  
๒๒๕ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ๙  ๖  ๓๗๐  ๒๒๔  ๘๒  ๒๑๑  ๗๐  ๒๙  ๔๑  ๖๔  ๑๐  
๒๒๖ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ๐  ๑  ๕๔  ๖๗  -๒๒  ๕๒  -๒  ๕๐  -
๒๒๗ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ๙  ๔  ๕๙๖  ๒๔๒  ๘  ๑๘๘  ๘๒  ๒๒  ๔๖  ๑๗๘  ๒  
๒๒๘ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ๓  ๒  ๖๘  ๗๐  ๓  ๒๒  ๑๘  ๑  ๒๒  ๔  ๒  
๒๒๙ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ๒  ๐  ๓๕  ๙๔  ๓  ๘  ๓๖  ๓  ๐  ๒๘  ๑  
๒๓๐ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ๐  ๑  ๓๕  ๗๗  -๑๔  ๔๔  ๗  ๙  ๒๖  ๑  
๒๓๑ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ๔  ๔  ๒๘  -๑  ๑๐  -๒  ๑  -๗  
๒๓๒ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  ไม่ส่งสอบไม่ส่งสอบ๑๒๗  ๔  -๕๓  ๔  -๕  ๓  -
๒๓๓ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๑  ๐  ๒๒  ๑  ๑๑  ๑๗  ๑  -๒  ๒  -
๒๓๔ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ๑  ไม่ส่งสอบ๓๗  ๓๐๙  -๑๑  ๓๑๐  ๑  -๒๑๓  ๔  
๒๓๕ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ๒  ๗  ๒๒  -๑  ๑๐  --๑๓  -๑  
๒๓๖ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ๑  ๔  ๖๗  ๒๐๑  ๑๓  ๑๘  ๒๒๘  ๑  ๒  ๑๗๐  ๑  
๒๓๗ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖  ๖  ๑๖๖  ๓๑  ๙๒  ๔  ๓๐  ๓๖  ๔  ๗  ๒๑  
๒๓๘ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ๒  ไม่ส่งสอบ๑๐๔  ๑๐๔  ๕  ๓๔  ๕๑  ๓  -๙๔  ๐  
๒๓๙ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ๑  ไม่ส่งสอบ---------
๒๔๐ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ๔  ๕  ๘๑๕  ๑,๗๕๙  ๔๘  ๓๕๑  ๑,๐๓๔  ๒๓  ๑๒๓  ๕๕๕  ๒๐  
๒๔๑ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ๕  ๗  -๒๕๐  ๒๔  -๒๒๑  ๒  -๑๔๘  ๑  
๒๔๒ส่วนกลางวัดเทพากร๗  ๐  ๐  ๖๕  ๖๒  ๒  ๒๐  ๑๓  -๑๘  ๒๗  ๘  
๒๔๓ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๗  ๑๖  ๙๑๒  ๓๕  ๕  ๓๙๕  ๕๕  ๓๑  ๑๓๕  ๔๓  ๒๕  
๒๔๔ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ๑  ๓  ๖๘๙  ๑,๐๕๕  ๒,๓๒๙  ๒๙๗  ๑,๐๐๑  ๑,๓๘๔  ๖๘  ๕๑๖  ๑,๐๔๓  
๒๔๕ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ๐  ๒  ๙๕  --๑๑  --๔  -๒  
๒๔๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔  ๔๗  ๐  -๔  --๕  --๕  
๒๔๗ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ๒  ๔  ๒๕  -๕  ๑๕  -๔  ๖  -๕  
๒๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ๒  ๑  ---------
๒๔๙ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ๘  ๙  ๑๔  ๔๔  -๐  ๒๔  --๑๒  -