ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

Total ๒๔๙ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ภาคสำนักเรียน / สำนักเรียนคณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรีธศ.โทธศ.เอก
 
 
       
ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่----๒,๒๒๖--
ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๘๖๕  -----
ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  -----
ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์-------
ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์------
ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๗๘๕  -----
ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๒๑  -----
ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น-------
ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น------
๑๐ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๖๔๔  -----
๑๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐  -----
๑๒ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา------
๑๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๓๗  -----
๑๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๑,๕๐๙  -----
๑๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๘๒  -----
๑๖ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๓๗๗  -----
๑๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๘  -----
๑๘ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ-------
๑๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ-------
๒๐ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร------
๒๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๖๕  --๑,๑๒๖--
๒๒ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง----๔,๙๔๓--
๒๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๔๐๒  -----
๒๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๒๖  -----
๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดตาก----๕,๕๓๑--
๒๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๑๑  -----
๒๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก------
๒๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๒๙  -----
๒๙ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๗๗๗  -----
๓๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๒๐  -----
๓๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม-------
๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม------
๓๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา-------
๓๔ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา------
๓๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช------
๓๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๑๓๙  --๓,๐๔๔--
๓๗ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๑,๑๗๘  -----
๓๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  -----
๓๙ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๕๓๘  -----
๔๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๔๑  ----
๔๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส-------
๔๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๓  -----
๔๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๔๖๘  -----
๔๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๒๒  -----
๔๕ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ-------
๔๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ------
๔๗ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์-------
๔๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์------
๔๙ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๖๑๒  -----
๕๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๑  -----
๕๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๖๐๓  -----
๕๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔๓  -----
๕๓ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี------
๕๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๗  -----
๕๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี-------
๕๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๒  --๑๑๔--
๕๗ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๐๕  -----
๕๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๘๕  -----
๕๙ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๔๗  -----
๖๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๑๑  -----
๖๑ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา----๑,๒๕๖--
๖๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๗  --๓๑--
๖๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง-------
๖๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๒๔  --๕๔๙--
๖๕ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๕๙๕  -----
๖๖ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก----๕,๘๕๑--
๖๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๒๒  -----
๖๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต----๓,๑๕๘--
๖๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๑  --๗๗--
๗๐ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม-------
๗๑ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม------
๗๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร-------
๗๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร------
๗๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา-------
๗๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๑๓  --๖๗--
๗๖ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร-------
๗๗ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร------
๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง----๙๐๘--
๗๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๓  -----
๘๐ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๙๓๓  -----
๘๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๗๖  -----
๘๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๗๙๘  -----
๘๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๖๓  -----
๘๔ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด-------
๘๕ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด------
๘๖ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๖๓๒  -----
๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๖  -----
๘๘ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๔๘๖  -----
๘๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๘  -----
๙๐ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน------
๙๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๑  -----
๙๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ-------
๙๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ------
๙๔ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร-------
๙๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร------
๙๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา-------
๙๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๗๖  --๑,๘๐๕--
๙๘ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล-------
๙๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๔  -----
๑๐๐ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๕๖๙  -----
๑๐๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๒๓๙  -----
๑๐๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๑  -----
๑๐๓ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๔๐๗  -----
๑๐๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๘  -----
๑๐๕ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๕๐๐  -----
๑๐๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๔๐  -----
๑๐๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว------
๑๐๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๑๔  -----
๑๐๙ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๕๐  -----
๑๑๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๕  -----
๑๑๑ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๙๕๕  -----
๑๑๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๖  -----
๑๑๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี------
๑๑๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  --๑,๔๙๕--
๑๑๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์-------
๑๑๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์-------
๑๑๗ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย----๖,๐๕๓--
๑๑๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๐  -----
๑๑๙ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย-------
๑๒๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย------
๑๒๑ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู-------
๑๒๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู------
๑๒๓ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ-------
๑๒๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ------
๑๒๕ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี-------
๑๒๖ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี------
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์----๓,๗๐๓--
๑๒๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๕  -----
๑๒๙ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๓๗๕  -----
๑๓๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๑๒  -----
๑๓๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี-------
๑๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี------
๑๓๓ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๒๘๖  -----
๑๓๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๕  -----
๑๓๕ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๘๒๕  -----
๑๓๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๕๑  -----
๑๓๗ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่------
๑๓๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๑๐๙  -----
๑๓๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๕๑๒  -----
๑๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๔๘  -----
๑๔๑ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๙๑  -----
๑๔๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๔  -----
๑๔๓ภาค ๘คณะจังหวัดเลย-------
๑๔๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย------
๑๔๕ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๓๐๙  -----
๑๔๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๒๘  -----
๑๔๗ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน------
๑๔๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๘  -----
๑๔๙ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๓  ---
๑๕๐ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๐  ----
๑๕๑ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๓๓  ๑๐---
๑๕๒ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๒๑  ---
๑๕๓ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๒๑  ---
๑๕๔ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๓  ---
๑๕๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๒๕  ---
๑๕๖ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อยไม่ส่งสอบ-----
๑๕๗ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่ไม่ส่งสอบ----
๑๕๘ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๕๒  ๒๐---
๑๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๖๔  ๑๐---
๑๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม๒๔  ๑๔๑๐---
๑๖๑ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๒๖  ---
๑๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๒๕  ๑๖๑๓---
๑๖๓ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๕  ----
๑๖๔ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๔๔  ๑๕---
๑๖๕ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๓๗  ๑๓๑๔---
๑๖๖ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๕  ----
๑๖๗ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๓  ---
๑๖๘ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๑  ๑๖---
๑๖๙ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๕  -----
๑๗๐ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๑๐๓  ---
๑๗๑ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๔๑  ๑๖๑๑---
๑๗๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๔๗  ---
๑๗๓ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๔๑  ๑๓๑๑---
๑๗๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๗  ----
๑๗๕ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๒๒  ---
๑๗๖ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร๑  ๑๒---
๑๗๗ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๖๔  ---
๑๗๘ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑๓  ---
๑๗๙ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๑---
๑๘๐ส่วนกลางวัดชนะสงครามไม่ส่งสอบ---
๑๘๑ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๓  ----
๑๘๒ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๑๐  -----
๑๘๓ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒  ----
๑๘๔ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ----
๑๘๕ส่วนกลางวัดดุสิดาราม๒  -----
๑๘๖ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๕  ---
๑๘๗ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๐  ----
๑๘๘ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๕๕  ๒๑๑๖---
๑๘๙ส่วนกลางวัดธาตุทอง๖  ---
๑๙๐ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ---
๑๙๑ส่วนกลางวัดนาคกลางไม่ส่งสอบ----
๑๙๒ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๔  ---
๑๙๓ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ----
๑๙๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๔  ---
๑๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๙๒  ๑๘๑๔---
๑๙๖ส่วนกลางวัดบางนาใน๓  ----
๑๙๗ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๗  ----
๑๙๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑๒  ---
๑๙๙ส่วนกลางวัดปทุมคงคาไม่ส่งสอบ-----
๒๐๐ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๐  ---
๒๐๑ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๑๓  ---
๒๐๒ส่วนกลางวัดปากน้ำ๒๐  ---
๒๐๓ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๘  ---
๒๐๔ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๘๓  ๒๒---
๒๐๕ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๐  ----
๒๐๖ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๓  ---
๒๐๗ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๐  ---
๒๐๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๑๒  ----
๒๐๙ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑  ---
๒๑๐ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ---
๒๑๑ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑๖  ---
๒๑๒ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๑  ---
๒๑๓ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๑  ๒๑๑๓---
๒๑๔ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๔๕  ๑๓---
๒๑๕ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๓๑  ---
๒๑๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๖๕  ๔๐๖๙---
๒๑๗ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๓  ---
๒๑๘ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๒  ๑๑---
๒๑๙ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๘  ---
๒๒๐ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๕  ----
๒๒๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๗๐  ๑๙---
๒๒๒ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๑  -----
๒๒๓ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๘  ---
๒๒๔ส่วนกลางวัดสระเกศ๕  ---
๒๒๕ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๙  ---
๒๒๖ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๒  ----
๒๒๗ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓๒  ---
๒๒๘ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ---
๒๒๙ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๗  ----
๒๓๐ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๕  ----
๒๓๑ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๕  ---
๒๓๒ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑  -----
๒๓๓ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ----
๒๓๔ส่วนกลางวัดอนงคาราม๔  ----
๒๓๕ส่วนกลางวัดอมรคีรีไม่ส่งสอบ---
๒๓๖ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๘  ---
๒๓๗ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๖---
๒๓๘ส่วนกลางวัดอินทาราม๑๕  ----
๒๓๙ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๓  ----
๒๔๐ส่วนกลางวัดเทพลีลา๕  ---
๒๔๑ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๒๘  ---
๒๔๒ส่วนกลางวัดเทพากร๗  -----
๒๔๓ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๓๒  ๑๖---
๒๔๔ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๘  ---
๒๔๕ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  ----
๒๔๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๒๔๔๗---
๒๔๗ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๕  ---
๒๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๓  ---
๒๔๙ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙  ---