Showing 51-100 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
511010720044โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
521110100001โรงเรียนสตรีวรนาถบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
531210010000กศน.เขตพระนครบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
541210010011กศน.แขวงบางขุนพรหมบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
553110010101โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
563110010110โรงเรียนวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
575510130125โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
587010010101โรงเรียนวชิรมกุฎบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
591010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
601210010012กศน.แขวงวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
611010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
621010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
631010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
641110100014โรงเรียนอักษรเจริญดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
651110100022โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
661110100024โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
671110100037โรงเรียนพันธะวัฒนาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
681110100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
691110103018โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
701210020000ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
711210029990สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
721310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
731310100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
741410216500มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
752110000001สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
763110010606โรงเรียนเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
775601000001โรงเรียนส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบกดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
788210000001สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
798510000001สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
809920100201กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
819931100201โรงเรียนพระดาบสดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
821010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
831110100017โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
841110100025โรงเรียนเซนต์คาเบรียลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
851110100027โรงเรียนคอนเซ็ปชัญวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
861110100029โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
871110100035โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
881110100036โรงเรียนพันธะศึกษาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
891110100040โรงเรียนโยนออฟอาร์ควชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
901110100820โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
911110103002โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิตวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
921210020002กศน.แขวงวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
931410021201โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
941410021202โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
951410116600มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
961410119400มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
973110010603โรงเรียนวัดราชผาติการามวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
983110010604โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
993210000002โรงเรียนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1003210020001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร