Showing 51-100 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
511110100001โรงเรียนสตรีวรนาถบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
521210010000กศน.เขตพระนครบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
531210010011กศน.แขวงบางขุนพรหมบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
543110010101โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
553110010110โรงเรียนวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
565510130125โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
577010010101โรงเรียนวชิรมกุฎบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
581010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
591210010012กศน.แขวงวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
601010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
611010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
621010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
631110100014โรงเรียนอักษรเจริญดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
641110100022โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
651110100024โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
661110100037โรงเรียนพันธะวัฒนาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
671110100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
681110103018โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
691210020000ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
701210029990สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
711310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
721310100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
731410216500มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
742110000001สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
753110010606โรงเรียนเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
765601000001โรงเรียนส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบกดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
778210000001สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
788510000001สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
799920100201กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
809931100201โรงเรียนพระดาบสดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
811010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
821110100017โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
831110100025โรงเรียนเซนต์คาเบรียลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
841110100027โรงเรียนคอนเซ็ปชัญวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
851110100029โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
861110100035โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
871110100036โรงเรียนพันธะศึกษาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
881110100040โรงเรียนโยนออฟอาร์ควชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
891110100820โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
901110103002โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิตวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
911210020002กศน.แขวงวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
921410021201โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
931410021202โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
941410116600มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
951410119400มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
963110010603โรงเรียนวัดราชผาติการามวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
973110010604โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
983210000002โรงเรียนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
993210020001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1003210020002วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร