Showing 101-150 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1013210100001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1023310100001โรงเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1031010720050โรงเรียนราชวินิต มัธยมสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1041110100023โรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์สวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1051110100041โรงเรียนจิตรลดาสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1061210020003กศน.แขวงสวนจิตรลดาสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1071310106743จิตรลดา(สายวิชาชีพ)สวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1083110010607โรงเรียนสุโขทัยสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1091210020004กศน.แขวงสี่แยกมหานาคสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1101410212900มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1113110010605โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1129931100202โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1139953100201สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1141010720049โรงเรียนวัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1151010720051โรงเรียนเศรษฐเสถียรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1161110100010โรงเรียนอนุบาลกรแก้วถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1171110100011โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงครามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1181110100013โรงเรียนอัมพวันศึกษาถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1191110100018โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1201110100019โรงเรียนอนุบาลสารินถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1211110100020โรงเรียนศรีดรุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1221110100021โรงเรียนช่างอากาศอำรุงถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1231110100026โรงเรียนกันตะบุตรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1241110100028โรงเรียนสรรพาวุธบำรุงถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1251110100030โรงเรียนราชินีบนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1261110100032โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1271110100039โรงเรียนเยาวชนศึกษาถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1281110100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1291110100823วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1301110100824วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1311110100825โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1321110100826อาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1331110100926โรงเรียนราชวัตรวิทยาถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1341210020001กศน.เขตดุสิตถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1351210020006กศน.แขวงถนนนครไชยศรีถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1361310100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1371310100823วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1381310100824วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1393110010601โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1403110010602โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1413110010608โรงเรียนวัดจันทรสโมสรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1423110010609โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1431010720052โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1441110100042โรงเรียนเซนต์เทเรซากระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1451110102992โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1461110106733โรงเรียนอนุบาลสวนสันติอนุสรณ์กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1471110204692โรงเรียนaaaกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1481210030000กศน.เขตหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1491210030001กศน.แขวงกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1501410206100มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร