Showing 151-200 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1511410206100มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1523110013301โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1533110013302โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1543110013308โรงเรียนสามแยกท่าไข่กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1553110013309โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1563110013310โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1573110013328โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1581110100043โรงเรียนวิทยปัญญาหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1591110100044โรงเรียนอนุบาลธนามาศหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1601110100045โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1611110100927โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1621110101186โรงเรียนอิสลามสวนสันติหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1631110106748อนุบาลบ้านสวนหมากหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1641110201014โรงเรียนศาสนวิทยาหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1651110201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1661210030002กศน.แขวงหนองจอกหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1671310201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1683110013303โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1693110013306โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดงหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1703110013307โรงเรียนสุเหร่าใหม่หนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1713110023305โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์หนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1721110103019โรงเรียนอนุบาลอุมาร์ศิริคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1731210030003กศน.แขวงคลองสิบคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1743110013304โรงเรียนลำบุหรี่พวงคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1753110013321โรงเรียนวัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1763110013323โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้าคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1773110013324โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1783110013325โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1791210030004กศน.แขวงคลองสิบสองคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1803110013317โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1813110013318โรงเรียนวัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1823110013319โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1839999100301ศูนย์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1841110100046โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยาโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1851110101022โรงเรียนอนันตาโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1861110101049โรงเรียนสวนสันติโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1871210030005กศน.แขวงโคกแฝดโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1883110013311โรงเรียนบ้านเจียรดับโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1893110013312โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1903110013313โรงเรียนสุเหร่านาตับโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1913110013314โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1923110013315โรงเรียนอิสลามลำไทรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1933110013316โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1941110200002โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1951210030006กศน.แขวงคู้ฝั่งเหนือคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1963110013322โรงเรียนลำเจดีย์คู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1973110013326โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1983110023320โรงเรียนวัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1991010720053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2001110100673โรงเรียนอนุบาลกังวาลสานฝันลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร