Showing 451-500 of 7,243 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132005วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร38--
452คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132006วัดโพธิ์ศรีสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร83--
453คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132007วัดบูรพาสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร30--
454คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132008วัดบูรพาภิรมย์ส่องดาวส่องดาวสกลนคร39--
455คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132009วัดเสบุญเรืองวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร62--
456คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132010วัดโพธิ์คำนาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร47--
457คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132011วัดบูรพาคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร43--
458คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132012วัดทุ่งอากาศอากาศอำนวยสกลนคร38--
459คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132013วัดเจริญศรีห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร44--
460คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132014วัดศิริมงคลพังโคนพังโคนสกลนคร41--
461คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132015วัดสระแก้ววารีรามวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร31--
462คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132016วัดศรีสุพรรณตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร21--
463คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132017วัดศรีมงคลนาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร41--
464คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132018วัดโพนสูงหนองปลิงนิคมน้ำอูนสกลนคร28--
465คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132019วัดหลุบเลาหลุบเลาภูพานสกลนคร20--
466คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132020วัดสามัคคีวรารามหนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร16--
467คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132021วัดสะพานศรีขมิ้นเมืองสกลนครสกลนคร20--
468คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133001วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู64--
469คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133002วัดศิลาวุฒารามหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู45--
470คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133003วัดศรีสระแก้วนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู76--
471คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133004วัดสุวรรณารามสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู94--
472คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133005วัดดอนธาตุนรงค์โนนสังโนนสังหนองบัวลำภู36--
473คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133006วัดสีลาอาสน์หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู48--
474คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133007วัดศิริชัยพัฒนารามนากลางนากลางหนองบัวลำภู61--
475คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133008วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู49--
476คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133009วัดศรีกลมประชาสามัคคีวังทองนาวังหนองบัวลำภู75--
477คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133010วัดสามัคคีชัยหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู126--
478คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น75--
479คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น56--
480คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134003วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น72--
481คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134004วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น25--
482คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134005วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น54--
483คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134006วัดยอดแก้วบ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่น65--
484คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134007วัดศรีนวลในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น82--
485คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134008วัดศิริธรรมิกาวาสโคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น27--
486คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134009วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น164--
487คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134010วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น27--
488คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134011วัดจันทรสิรินทราวาสบ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น31--
489คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134012วัดโพธิ์ศรีสะอาดชนบทชนบทขอนแก่น30--
490คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134013วัดแจ้งสว่างนอกโนนสะอาดชุมแพขอนแก่น55--
491คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134014วัดบุญบาลประดิษฐ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น59--
492คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134015วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น58--
493คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134016วัดโพธิ์ชัยกระนวนซำสูงขอนแก่น35--
494คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134018วัดหนองกุงน้ำพองน้ำพองขอนแก่น132--
495คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134020วัดศรีประชาสรรค์บ้านหันโนนศิลาขอนแก่น17--
496คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134021วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น91--
497คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134022วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น71--
498คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134023วัดสวรรค์บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่น27--
499คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134024วัดโชติการามวังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น23--
500คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134025วัดเจดีย์ขามป้อมพระยืนขอนแก่น26--