Showing 451-500 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร---
452คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร---
453คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
454คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040วัดฤกษ์หร่ายสามัคคีวังยางคลองขลุงกำแพงเพชร---
455คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
456คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
457คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
458คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร10417530
459คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
460คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
461คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร---
462คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
463คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313073วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร---
464คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
465คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613001มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
466คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร23--
467คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-122
468คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213002วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
469คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213001วัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-16279
470คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113011วัดแก้วสุริย์ฉายลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร33--
471คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113010วัดไตรภูมิถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร68--
472คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113009วัดหนองไผ่โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร53--
473คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113008วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร30--
474คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113007วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร52--
475คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร19--
476คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร43--
477คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร53--
478คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113003วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร80--
479คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113002วัดอมฤตลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร24--
480คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113001วัดสว่างอารมณ์นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร167--
481คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313079โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร---
482คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313078โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชรประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร---
483คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313077โรงเรียนบ้านหนองหลวงหนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร---
484คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313076โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมจันทิมาลานกระบือกำแพงเพชร---
485คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313075โรงเรียนลานกระบือวิทยาลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร---
486คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313074โรงเรียนบ้านเกศกาสรช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร---
487คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313061วัดกุฏิการามพรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
488คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
489คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313051โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาทุ่งทรายทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
490คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313052วัดไทรงามใต้ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร---
491คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313053โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาพานทองไทรงามกำแพงเพชร---
492คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313054โรงเรียนอนุบาลไทรงามไทรงามไทรงามกำแพงเพชร---
493คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313055โรงเรียนบ้านวังชะโอนวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
494คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056วัดชัยเคืองวังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
495คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313057วัดบึงสามัคคีบึงสามัคคีบึงสามัคคีกำแพงเพชร---
496คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313058วัดหินดาตหินดาตปางศิลาทองกำแพงเพชร---
497คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313059วัดเขาชุมแสงโพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร---
498คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313060วัดไพรสวรรค์ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร---
499คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313070โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมวังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
500คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313068โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร---