Showing 551-600 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด32--
552คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137020วัดอุบลบรทิพย์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด92--
553คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี153--
554คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี37--
555คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138006วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี93--
556คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138007วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี51--
557คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี27--
558คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138011วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี50--
559คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี21--
560คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138018วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี179--
561คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138020วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี74--
562คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138021วัดบูรพาสะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี44--
563คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138022วัดหนองเป็ดนาคายตาลสุมอุบลราชธานี58--
564คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138023วัดหนองอ้มหนองอ้มทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี41--
565คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138024วัดศรีพรหมนาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี39--
566คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138025วัดป่านาเยียนาเยียนาเยียอุบลราชธานี15--
567คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138026วัดพระโตพะลานนาตาลอุบลราชธานี15--
568คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138027วัดโนนทองสีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี117--
569คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138028วัดซำสะกวยน้อยขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี28--
570คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138029วัดศรีมงคลโพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี79--
571คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138030วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี61--
572คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138031วัดมุจลินทารามดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี69--
573คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138032วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี37--
574คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138033วัดน้ำคำแดงใต้เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี25--
575คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138034วัดม่วงสามสิบม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี29--
576คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138035วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี22--
577คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138036วัดหนองขุ่นยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี103--
578คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138038วัดหนองหลักเหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี30--
579คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138039วัดมงคลในเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี33--
580คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138040วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี225--
581คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138041วัดไชยมงคลแก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี65--
582คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138042วัดสว่างสว่างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี26--
583คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138043วัดเจริญทัศน์ฝางคำสิรินธรอุบลราชธานี30--
584คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138044วัดคำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี43--
585คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138045วัดโพนงามโนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี73--
586คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139001วัดสิงห์ท่าในเมืองเมืองยโสธรยโสธร108--
587คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139002วัดฟ้าหยาดฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร54--
588คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139003วัดป่าจันทวนารามห้องแซงเลิงนกทายโสธร71--
589คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร54--
590คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139005วัดกระจายนอกกระจายป่าติ้วยโสธร23--
591คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร38--
592คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139007วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร23--
593คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139008วัดไทยเจริญไทยเจริญไทยเจริญยโสธร25--
594คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139009วัดยางตลาดย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร71--
595คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140001วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ142--
596คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140002วัดเวฬุวันแข้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ175--
597คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ105--
598คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140004วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ113--
599คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140005วัดน้ำอ้อมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ313--
600คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ158--