Showing 551-600 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
552วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
553วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
554วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
555วัดราชบุรณะธรรมศึกษา197001โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร---
556คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
557คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
558คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
559คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
560คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
561คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
562คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198008โรงเรียนวัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
563คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198009โรงเรียนวัดใต้สวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---
564คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198010โรงเรียนสวัสดีวิทยาคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
565คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199001โรงเรียนวัดแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
566คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199002โรงเรียนแจงร้อนวิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
567คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199003โรงเรียนวัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
568คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199004โรงเรียนบูรณะศึกษาทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
569คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199005โรงเรียนบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
570คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199006โรงเรียนนาหลวงบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
571คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199007วัดบางมดโสธรารามบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
572คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199008วัดสนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
573คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199009วัดทุ่งครุ (กศน.)ทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
574คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202001วัดเฉลิมพระเกียรติบางศรีเมืองเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
575คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202002โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
576คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202003โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี1745839
577คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202004เรือนจำกลางบางขวางสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี349304211
578คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202005เรือนจำจังหวัดนนทบุรีสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี2464213
579คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202006โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์สวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
580คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202007โรงเรียนสตรีนนทบุรีสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี---
581คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202008วัดบัวขวัญบางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี50613135
582คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202009โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์บางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
583คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202010โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ วัดโบสถ์ดอนพรหมบางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
584คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202011โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองบางเขนเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
585คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202012โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)บางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
586คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202013โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาบางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี12411742
587คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202014วัดจันทร์บางกรวยบางกรวยนนทบุรี14715978
588คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202015วัดบางอ้อยช้างบางสีทองบางกรวยนนทบุรี21717190
589คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202016โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีบางคูเวียงบางกรวยนนทบุรี---
590คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202017โรงเรียนวัดศรีประวัติปลายบางบางกรวยนนทบุรี---
591คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202018โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตศาลากลางบางกรวยนนทบุรี---
592คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202019โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรีมหาสวัสดิ์บางกรวยนนทบุรี---
593คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202020วัดเตยบางตะไนย์ปากเกร็ดนนทบุรี115835
594คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202021โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีอ้อมเกร็ดปากเกร็ดนนทบุรี---
595คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202022โรงเรียนคลองเกลือคลองเกลือปากเกร็ดนนทบุรี370871-
596คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202023สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการเกาะเกร็ดปากเกร็ดนนทบุรี---
597คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202024วัดละหารโสนลอยบางบัวทองนนทบุรี---
598คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202025โรงเรียนวัดลาดปลาดุกบางรักพัฒนาบางบัวทองนนทบุรี---
599คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202026โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่บางรักพัฒนาบางบัวทองนนทบุรี---
600คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202027โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีบางเลนบางใหญ่นนทบุรี---