Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434033วัดสว่างน้ำใสบ้านหันโนนศิลาขอนแก่น---
552คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434041วัดห้วยซ้อห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
553คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434049วัดศรีสว่างนาจานสีชมพูขอนแก่น---
554คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434057วัดอัมพวันโนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น---
555คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434065วัดซำภูทองห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
556คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634006วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น---
557คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134008วัดศิริธรรมิกาวาสโคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
558คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134016วัดโพธิ์ชัยกระนวนซำสูงขอนแก่น42--
559คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134026วัดมิ่งเมืองพลารามเมืองพลพลขอนแก่น38--
560คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134034วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น36--
561คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134006วัดศรีสุมังคล์ชนบทชนบทขอนแก่น42--
562คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น-345219
563คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
564คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น66919840
565คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434018วัดนามูลพุทธาวาสดูนสาดกระนวนขอนแก่น---
566คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434026วัดสว่างโนนคูณวังหินลาดชุมแพขอนแก่น---
567คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434034วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
568คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434042วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น---
569คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434050วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น14--
570คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434058วัดศรีสะอาดดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น---
571คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434066วัดสะอาดนาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น---
572คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634007วัดศรีภูเวียงสงเปือยภูเวียงขอนแก่น---
573คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น299--
574คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134009วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น132--
575คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134018วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น76--
576คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134027วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น24--
577คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134035วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น55--
578คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134007วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น30--
579คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234002วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น---
580คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น41720477
581คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434011วัดธาตุกุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
582คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434019วัดสว่างห้วยโจดกระนวนขอนแก่น---
583คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434027วัดอัมพวันโนนหันชุมแพขอนแก่น---
584คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434035วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น---
585คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434043วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น---
586คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434051วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น---
587คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434059วัดป่าพรหมประชานิมิตดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่น---
588คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434067วัดศรีตาลหนองแวงพระยืนขอนแก่น---
589คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634008วัดป่าศรีบุรีหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
590คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
591คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134010วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น29--
592คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134020วัดสว่างน้ำใสบ้านหันโนนศิลาขอนแก่น43--
593คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134028วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น43--
594คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134036วัดนิเวศน์วิทยารามหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น41--
595คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134008วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น28--
596คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234003วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น-145100
597คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434003วัดกลางในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
598คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434012วัดนาถวนารามศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
599คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434020วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น---
600คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434028วัดสามัคคีชัยหนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่น---