Showing 551-600 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128006วัดบ้านค้อเขือน้ำบ้านผืออุดรธานี37--
552คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120006วัดพระธาตุลำปางหลวงลำปางหลวงเกาะคาลำปาง32--
553คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี61--
554คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134023วัดสวรรค์บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่น36--
555คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144007วัดหลวงราชบำรุงวังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา34--
556คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128007วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี39--
557คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120007วัดทุ่งไผ่เสริมขวาเสริมงามลำปาง15--
558คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160007วัดหัวโพหัวโพบางแพราชบุรี34--
559คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134024วัดโชติการามวังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น24--
560คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144008วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา80--
561คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128008วัดป่าโพนพระเจ้านายูงศรีธาตุอุดรธานี24--
562คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง73--
563คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160008วัดแจ้งเจริญจอมประทัดวัดเพลงราชบุรี9--
564คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133001วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู66--
565คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134025วัดเจดีย์ขามป้อมพระยืนขอนแก่น31--
566คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144009วัดใหม่สระประทุมโชคชัยโชคชัยนครราชสีมา41--
567คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128009วัดป่าภูก้อนบ้านก้องนายูงอุดรธานี50--
568คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120009วัดล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปาง38--
569คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160009วัดหนองหมีท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี27--
570คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134026วัดมิ่งเมืองพลารามเมืองพลพลขอนแก่น38--
571วัดบุณยประดิษฐ์นักธรรมชั้นตรี1190026วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร47--
572คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144010วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา47--
573คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128010วัดดอนคำทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี25--
574คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120010วัดหลวงสบปราบสบปราบสบปราบลำปาง4--
575คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160010วัดโป่งกระทิงล่างบ้านบึงบ้านคาราชบุรี13--
576คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133003วัดศรีสระแก้วนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู23--
577คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134027วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น24--
578คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144011วัดสว่างวนารามเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา52--
579คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128011วัดสร้างแข้หนองหานหนองหานอุดรธานี20--
580คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120011วัดแม่พริกลุ่มแม่พริกแม่พริกลำปาง8--
581คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133004วัดสุวรรณารามสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู76--
582คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134028วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น43--
583คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144012วัดคีรีวันต์ปากช่องปากช่องนครราชสีมา214--
584คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120012วัดบ้านใหม่วังเหนือวังเหนือลำปาง36--
585คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133005วัดดอนธาตุนรงค์โนนสังโนนสังหนองบัวลำภู32--
586คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134029วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น53--
587คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144013วัดใหญ่สีคิ้วสีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา116--
588คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120013วัดศรีอ้วนนาครัวแม่ทะลำปาง54--
589คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133006วัดสีลาอาสน์หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู20--
590คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134030วัดนายมวนารามในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น27--
591คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144014วัดมะเกลือใหม่มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา44--
592วัดยานนาวานักธรรมชั้นตรี1136014วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร50--
593คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133007วัดศิริชัยพัฒนารามนากลางนากลางหนองบัวลำภู65--
594คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น22--
595คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144015วัดบ้านหาญด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา111--
596คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133008วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู50--
597คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134032วัดสระเกษแวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น32--
598คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144016วัดสำนักตะคร้อสำนักตะคร้อเทพารักษ์นครราชสีมา27--
599คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี4133009วัดศรีกลมประชาสามัคคีวังทองนาวังหนองบัวลำภู47--
600คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134033วัดสีชมพูวังเพิ่มสีชมพูขอนแก่น47--