Showing 751-800 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
751คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149004วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว88--
752คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
753คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149006วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว99--
754คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149007วัดสองพี่น้องโคคลานตาพระยาสระแก้ว97--
755คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149008วัดหนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว20--
756คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149009วัดวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว39--
757คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150001วัดอุดมธานีบ้านใหญ่เมืองนครนายกนครนายก53--
758คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150002วัดช้างบ้านนาบ้านนานครนายก53--
759คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150003วัดฝั่งคลองเกาะหวายปากพลีนครนายก16--
760คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นตรี4150004วัดประสิทธิเวชบางปลากดองครักษ์นครนายก30--
761คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151001วัดบางปรงธรรมโชติการามบางพระเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา154--
762คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151002วัดหัวสวนบางสวนบางคล้าฉะเชิงเทรา18--
763คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151003วัดบางกระเจ็ดบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเทรา21--
764คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151004วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา98--
765คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151005วัดท่าสะอ้านบางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา52--
766คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151006วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา28--
767คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151007วัดเกตุสโมสรบางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา27--
768คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151008วัดห้วยน้ำทรัพย์ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา92--
769คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151009วัดไทรทองหนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา37--
770คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151010วัดเกาะแก้วเวฬุวันดงน้อยราชสาส์นฉะเชิงเทรา9--
771คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151011วัดเขาถ้ำแรตคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา54--
772คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164001วัดสระเรียงในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช130--
773คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164002วัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช53--
774คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164003วัดเนกขัมมารามร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช30--
775คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164004วัดวังฆ้องสามตำบลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช19--
776คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164005วัดเขาปรีดีปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช120--
777คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164006วัดบ่อน้ำร้อนวังหินบางขันนครศรีธรรมราช27--
778คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164007วัดควนยูงนาแวฉวางนครศรีธรรมราช25--
779คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164008วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช47--
780คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164009วัดสโมสรสันนิบาตเสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช60--
781คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164010วัดแหลมแหลมหัวไทรนครศรีธรรมราช35--
782คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164011วัดปากเชียรเชียรใหญ่เชียรใหญ่นครศรีธรรมราช34--
783คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164012วัดดิษฐวรารามท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช49--
784คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164013วัดชายเขาเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช12--
785คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164014วัดท่ายางท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช94--
786คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช20--
787คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164016วัดโพธารามกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช19--
788คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164017วัดพรหมโลกพรหมโลกพรหมคีรีนครศรีธรรมราช13--
789คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164018วัดหนองดีทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช29--
790คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164019วัดถ้ำทองพรรณราถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช20--
791คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164020วัดสระใครเชียรเขาเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช16--
792คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164021วัดพระพรหมนาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช29--
793คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164022วัดนพรัตนารามกรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช32--
794คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164023วัดมะนาวหวานช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราช46--
795คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165001วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร74--
796คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165002วัดด่านประชากรหลังสวนหลังสวนชุมพร43--
797คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165003วัดหาดสำราญหาดยายหลังสวนชุมพร45--
798คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165004วัดแหลมปอสวีสวีชุมพร46--
799คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165005วัดแหลมยางท่าแซะท่าแซะชุมพร108--
800คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165006วัดเขาเจดีย์บางสนปะทิวชุมพร---