Showing 201-250 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644045โรงเรียนครบุรีบ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา---
202คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644044มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
203คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644043โรงเรียนประทายประทายประทายนครราชสีมา---
204คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644042โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามหนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมา---
205คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644041โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา---
206คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644040โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์หนองหว้าบัวลายนครราชสีมา---
207คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644039โรงเรียนบัวลายบัวลายบัวลายนครราชสีมา---
208คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644038โรงเรียนบ้านปลายดาบสุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา---
209คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644037โรงเรียนบุญวัฒนา ๒หัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
210คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644036โรงเรียนสีดาวิทยาโพนทองสีดานครราชสีมา---
211คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644035โรงเรียนพิกุลทองชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา---
212คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644034โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา---
213คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644029โรงเรียนโชคชัยสามัคคีโชคชัยโชคชัยนครราชสีมา---
214คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644028โรงเรียนวานิชวิทยาบัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา---
215คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644027โรงเรียนชุมพวงศึกษาชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา---
216คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644026วัดป่าสาลวันในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
217คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644025โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา---
218คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644024โรงเรียนพิมายวิทยาในเมืองพิมายนครราชสีมา---
219คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644023โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยากลางดงปากช่องนครราชสีมา---
220คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644022โรงเรียนชุมชนจระเข้หินจระเข้หินครบุรีนครราชสีมา---
221คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644021โรงเรียนบ้านดอนมันโคกกลางประทายนครราชสีมา---
222คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644020โรงเรียนจักราชวิทยาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
223คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644019โรงเรียนเมืองนครราชสีมาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
224คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644018โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
225คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644017วิทยาลัยนครราชสีมาบ้านใหม่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
226คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644015โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา---
227คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644014โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีจักราชจักราชนครราชสีมา---
228คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644013โรงเรียนกุดตาดำพังเทียมพระทองคำนครราชสีมา---
229คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644012โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามหนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมา---
230คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644011โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาบ้านราษฎร์เสิงสางนครราชสีมา---
231คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644010โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา---
232คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644009โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาโนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา---
233คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644008โรงเรียนวัดประชานิมิตรบัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา---
234คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644006วัดวะภูแก้วหัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
235คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644005มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา---
236คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644004โรงเรียนบุญวัฒนาหัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
237คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644003มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
238คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644002โรงเรียนสุรนารีวิทยาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
239คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644001วัดสุทธจินดาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
240คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643011โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ---
241คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643010โรงเรียนบ้านดอนดู่น้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
242คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643009โรงเรียนเสนางคนิคมเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ---
243คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643008โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ---
244คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643007โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงหนองสามสีเสนางคนิคมอำนาจเจริญ---
245คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643006โรงเรียนนายมวิทยาคารนายมเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
246คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643005โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาน้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
247คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643004โรงเรียนมัธยมแมดบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
248คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643003โรงเรียนอำนาจเจริญบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
249คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643002โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---
250คณะจังหวัดอำนาจเจริญธรรมศึกษา643001โรงเรียนเจริญวิทยาบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ---