Showing 1-50 of 7,243 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่34--
2คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่50115
3คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569003โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่51946892
4คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569020โรงเรียนบ้านนาปงห้วยยูงเหนือคลองกระบี่32352
5คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569004โรงเรียนเทศบาล ๒ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่29019215
6คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569021โรงเรียนอิศรานุสรณ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่296962
7คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569005โรงเรียนเมืองกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่90537541
8คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569022โรงเรียนสินปุณคุณวิชญ์สินปุนเขาพนมกระบี่21710153
9คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นโท-เอก5269001วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่-9874
10คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569006โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่27627170
11คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569007โรงเรียนบ้านพรุดินนาปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่114349
12คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569023โรงเรียนบ้านเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่3266-
13คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569008โรงเรียนเขาดินประชานุกูลเขาดินเขาพนมกระบี่436345
14คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569024โรงเรียนอ่าวลึกอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่---
15คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569009โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗พรุเตียวเขาพนมกระบี่153--
16คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569010โรงเรียนพนมเบญจาเขาพนมเขาพนมกระบี่317--
17คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569011โรงเรียนบ้านถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่106271
18คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569012โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมปลายพระยาปลายพระยากระบี่---
19คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดโภคาจูฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่93--
20คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมนาเหนืออ่าวลึกกระบี่391815
21คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่31--
22คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569014โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่50529939
23คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่41--
24คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569015โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่20015089
25คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่56--
26คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569016โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงปกาสัยเหนือคลองกระบี่23835552
27คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569017โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ลำทับลำทับกระบี่---
28คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569001เรือนจำจังหวัดกระบี่ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่44--
29คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่20--
30คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดโพธิ์เลื่อนเขาพนมเขาพนมกระบี่46--
31คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569018โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่32813343
32คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569002โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่6516-
33คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258200โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีนทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี1174567
34คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258081โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี1016-
35คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258242โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี3419013
36คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258115โรงเรียนบ้านแก่งจอไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี12110210
37คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258287โรงเรียนบ้านดินโสสหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี---
38คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258150โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี572015
39คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258020โรงเรียนบ้านหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี34278
40คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258320โรงเรียนบ้านหนองปลิงหนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี392525
41คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258182โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี4563
42คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258065โรงเรียนวัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี131710
43คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258218โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี---
44คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258099โรงเรียนวัดสำนักคร้อตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี1575019
45คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258268โรงเรียนวัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี49254
46คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี91--
47คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258134โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี3256278
48คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258001เรือนจำกาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1551003
49คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258303โรงเรียนบ้านหนองเตียนบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี525661
50คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258166โรงเรียนวัดนาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี164-