Showing 451-500 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134034วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น---
452คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134035วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น---
453คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134036วัดนิเวศน์วิทยารามหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
454คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134037วัดเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น---
455คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434011วัดธาตุกุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
456คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434006วัดศรีนวลในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
457คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
458คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434009วัดสระทองบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
459คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434028วัดสามัคคีชัยหนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่น---
460คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434027วัดอัมพวันโนนหันชุมแพขอนแก่น---
461คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434026วัดสว่างโนนคูณวังหินลาดชุมแพขอนแก่น---
462คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434025วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น---
463คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434024วัดโพธิ์ก่องหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
464คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434023วัดบุญบาลประดิษฐ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น---
465คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434022วัดแจ้งสว่างนอกโนนสะอาดชุมแพขอนแก่น---
466คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
467คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
468คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434012วัดนาถวนารามศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
469คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434013วัดวิจารณ์สว่างโศกสำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
470คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434014วัดสว่างมโนดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
471คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434015วัดหนองตูมหนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
472คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434016วัดโพธิ์ศรีโนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
473คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434017วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น---
474คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434018วัดนามูลพุทธาวาสดูนสาดกระนวนขอนแก่น---
475คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434019วัดสว่างห้วยโจดกระนวนขอนแก่น---
476คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434020วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น---
477คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434021วัดมัชฌิมาวาสโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น---
478คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134008วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น---
479คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634009วัดศรีประทุมวนารามจระเข้หนองเรือขอนแก่น---
480คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634008วัดป่าศรีบุรีหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
481คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634007วัดศรีภูเวียงสงเปือยภูเวียงขอนแก่น---
482คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634006วัดศรีแก้วนาจานสีชมพูขอนแก่น---
483คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634005วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น---
484คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634004วัดศรีสุมังคล์ชนบทชนบทขอนแก่น---
485คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634003วัดคุ้มจัดสรรค์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
486คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634002วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
487คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634001มมร. วิทยาเขตอีสานในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
488คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134010วัดป่าศรีบุรีหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น---
489คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134009วัดศรีภูเวียงภูเวียงภูเวียงขอนแก่น---
490คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา634010โรงเรียนบ้านม่วงโป้สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
491คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134007วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น---
492คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134006วัดศรีสุมังคล์ชนบทชนบทขอนแก่น---
493คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134005วัดสระจันทราวาสเมืองพลพลขอนแก่น---
494คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134004วัดคุ้มจัดสรรค์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
495คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134003วัดมหาชัยวังชัยน้ำพองขอนแก่น---
496คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134002วัดศรีประทุมวนารามบ้านฝางบ้านฝางขอนแก่น---
497คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
498คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
499คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
500คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434003วัดกลางในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---