Showing 501-550 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
501คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรสลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
502คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
503คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาโค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
504คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
505คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313003โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
506คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
507คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313011โรงเรียนชากังราววิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
508คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313010วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
509คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
510คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
511คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
512คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313006โรงเรียนวัชรวิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
513คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
514คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313004โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
515คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313002โรงเรียนวัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
516คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134029วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น---
517คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134010วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น---
518คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434068วัดบริบูรณ์พระบุพระยืนขอนแก่น---
519คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434069วัดไชโยพระยืนพระยืนขอนแก่น---
520คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434070วัดสมสะอาดพระยืนพระยืนขอนแก่น---
521คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434071วัดศรีดอนกลางแดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่น---
522คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134021วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
523คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434052วัดชัยศรีดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น---
524คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น---
525คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134030วัดนายมวนารามในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น---
526คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134024วัดอัมพวันวังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น---
527คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134028วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น---
528คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134027วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น---
529คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134022วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น---
530คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134023วัดพิมลธรรมารามโนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่น---
531คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134026วัดมิ่งเมืองพลารามเมืองพลพลขอนแก่น---
532คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134025วัดศรีตาลหนองแวงพระยืนขอนแก่น---
533คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434058วัดศรีสะอาดดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น---
534คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
535คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134032วัดสระเกษแวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น27--
536คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
537คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434053วัดสุทธิจิตตารามดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น2243633
538คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434054วัดเทพนิมิตคึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น---
539คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434055วัดนิเวศน์วิทยารามหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
540คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434056วัดศรีประทุมหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
541คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434057วัดอัมพวันโนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น885116
542คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434067วัดศรีตาลหนองแวงพระยืนขอนแก่น---
543คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434059วัดป่าพรหมประชานิมิตดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่น---
544คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434060วัดเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น---
545คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434061วัดนาโพธิ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น---
546คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434062วัดบริบูรณ์ไชยสอชุมแพขอนแก่น---
547คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434063วัดสว่างหนองบัวชุมแพชุมแพขอนแก่น---
548คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434064วัดโพธิ์ทองบ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
549คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434065วัดซำภูทองห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
550คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434066วัดสะอาดนาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น---