Showing 551-600 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434029วัดโพธิ์ชัยกระนวนซำสูงขอนแก่น---
552คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434030วัดท่าน้ำพองน้ำพองน้ำพองขอนแก่น---
553คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434031วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น---
554คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434032วัดศรีชมชื่นสะอาดน้ำพองขอนแก่น---
555คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434033วัดสว่างน้ำใสบ้านหันโนนศิลาขอนแก่น---
556คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434034วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
557คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434035วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น---
558คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134023วัดพิมลธรรมารามโนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่น---
559คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134011วัดมัชฌิมาวาสโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น---
560คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134012วัดโพธิ์ศรีสะอาดชนบทชนบทขอนแก่น---
561คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134013วัดแจ้งสว่างนอกโนนสะอาดชุมแพขอนแก่น---
562คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134014วัดบุญบาลประดิษฐ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น---
563คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134015วัดสระแก้วขัวเรียงชุมแพขอนแก่น---
564คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134016วัดโพธิ์ชัยกระนวนซำสูงขอนแก่น53--
565คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134018วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น---
566คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134020วัดสว่างน้ำใสบ้านหันโนนศิลาขอนแก่น---
567คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134021วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น---
568คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134022วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น---
569คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134010วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น---
570คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134024วัดอัมพวันวังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น---
571คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134025วัดศรีตาลหนองแวงพระยืนขอนแก่น---
572คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134026วัดมิ่งเมืองพลารามเมืองพลพลขอนแก่น---
573คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134027วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น---
574คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134028วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น---
575คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134029วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น---
576คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134030วัดนายมวนารามในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น---
577คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134031วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น---
578คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434052วัดชัยศรีดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น---
579คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134032วัดสระเกษแวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น27--
580คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434065วัดซำภูทองห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
581คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434055วัดนิเวศน์วิทยารามหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
582คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434056วัดศรีประทุมหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
583คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434057วัดอัมพวันโนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น885116
584คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434058วัดศรีสะอาดดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น---
585คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434059วัดป่าพรหมประชานิมิตดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่น---
586คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434060วัดเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น---
587คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434061วัดนาโพธิ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น---
588คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434062วัดบริบูรณ์ไชยสอชุมแพขอนแก่น---
589คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434063วัดสว่างหนองบัวชุมแพชุมแพขอนแก่น---
590คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434064วัดโพธิ์ทองบ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
591คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434054วัดเทพนิมิตคึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น---
592คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434066วัดสะอาดนาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น---
593คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434067วัดศรีตาลหนองแวงพระยืนขอนแก่น---
594คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434068วัดบริบูรณ์พระบุพระยืนขอนแก่น---
595คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434069วัดไชโยพระยืนพระยืนขอนแก่น---
596คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434070วัดสมสะอาดพระยืนพระยืนขอนแก่น---
597คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434071วัดศรีดอนกลางแดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่น---
598คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434072วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
599คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
600คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134009วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น---