Showing 601-650 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
601คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434044วัดนายมวนารามในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น---
602คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434045วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น---
603คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434046วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น---
604คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434047วัดสระเกษแวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น---
605คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434048วัดสีชมพูวังเพิ่มสีชมพูขอนแก่น---
606คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434049วัดศรีสว่างนาจานสีชมพูขอนแก่น---
607คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434050วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น---
608คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434052วัดชัยศรีดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น---
609คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434020วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น---
610คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434065วัดซำภูทองห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น---
611คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434063วัดสว่างหนองบัวชุมแพชุมแพขอนแก่น---
612คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434062วัดบริบูรณ์ไชยสอชุมแพขอนแก่น---
613คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434061วัดนาโพธิ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น---
614คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434060วัดเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น---
615คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434059วัดป่าพรหมประชานิมิตดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่น---
616คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434058วัดศรีสะอาดดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น---
617คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434057วัดอัมพวันโนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น885116
618คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434056วัดศรีประทุมหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
619คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434055วัดนิเวศน์วิทยารามหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น---
620คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434054วัดเทพนิมิตคึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น---
621คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434053วัดสุทธิจิตตารามดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น2243633
622คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
623คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434002วัดหนองแวงในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
624คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434003วัดกลางในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
625คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434006วัดศรีนวลในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
626คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434021วัดมัชฌิมาวาสโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น---
627คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434019วัดสว่างห้วยโจดกระนวนขอนแก่น---
628คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434018วัดนามูลพุทธาวาสดูนสาดกระนวนขอนแก่น---
629คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434017วัดจอมแจ้งหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น---
630คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434016วัดโพธิ์ศรีโนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
631คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434015วัดหนองตูมหนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
632คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434014วัดสว่างมโนดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
633คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434012วัดนาถวนารามศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
634คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434013วัดวิจารณ์สว่างโศกสำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
635คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434011วัดธาตุกุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
636คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434010วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
637คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434009วัดสระทองบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
638คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434008วัดท่าบึงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
639คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
640คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654002โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
641คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654004โรงเรียนสฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี---
642คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254024โรงเรียนยอแซฟวิทยาท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรี---
643คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254025โรงเรียนคลองพลูวิทยาคลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรี---
644คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654001โรงเรียนวัดจันทนารามจันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
645คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654005โรงเรียนศรียานุสรณ์วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี---
646คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654007เรือนจำจังหวัดจันทบุรีตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
647คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654008โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมเขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรี---
648คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี6154001วัดป่าคลองกุ้งตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
649คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254023โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคมทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี---
650คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6254001วัดป่าคลองกุ้งตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี---