Showing 101-150 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258080โรงเรียนบ้านหนองเป็ดพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
102คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
103คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258034โรงเรียนบ้านท่าทุ่มวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
104คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258084โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี---
105คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
106คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
107คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
108คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
109คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258078โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยาบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
110คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258057วัดหนองโสนเทียมจันทร์จรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---
111คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258069โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
112คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258071โรงเรียนวีรศิลป์ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
113คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258027โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
114คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258067โรงเรียนวัดชุกพี้ม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี---
115คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258076โรงเรียนตลาดสำรองพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
116คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258090โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
117คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
118คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
119คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258026โรงเรียนศรีอุปลารามลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
120คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
121คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258114โรงเรียนวัดดอนชะเอมดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี---
122คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258086โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี---
123คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258100โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี---
124คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258042โรงเรียนบ้านเขาตกเกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
125คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---
126คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258056โรงเรียนวัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี---
127คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258050โรงเรียนบ้านถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
128คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258113โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)แสนตอท่ามะกากาญจนบุรี---
129คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258085โรงเรียนวัดอินทรารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี---
130คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258025โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
131คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258052โรงเรียนไทยวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
132คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
133คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
134คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258046โรงเรียนบ้านวังปลาหมูหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
135คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258115โรงเรียนบ้านแก่งจอไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี---
136คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258116โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี---
137คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258103โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี---
138คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258107โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี---
139คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258104โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี---
140คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258089โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี---
141คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258093โรงเรียนบ้านท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
142คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258091โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
143คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258092โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
144คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
145คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258138โรงเรียนบ้านประจำไม้ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี---
146คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258143โรงเรียนบ้านวังด้งหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี---
147คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258083โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
148คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258148โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี---
149คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258149โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี---
150คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258073โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---