Showing 351-400 of 6,621 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
352คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436002วัดวิเศษไชยารามบึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
353คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
354คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
355คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236003วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
356คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236002วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
357คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
358คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
359คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636002เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์---
360คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636003วัดป่าไม้แดงเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
361คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์---
362คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
363คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
364คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
365คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
366คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
367คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์---
368คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
369คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
370คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์---
371คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์---
372คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
373คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์---
374คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636004วัดดอนประชาอุทิศหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
375คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์---
376คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์---
377คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---
378คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636007วัดโนนไผ่ล้อมกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์---
379คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636006วัดป่าเครือวัลย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์---
380คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
381คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
382คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
383คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดบุญฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
384คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์---
385คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์---
386คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์---
387คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์---
388คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
389คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์---
390คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์---
391คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436013วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์---
392คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์---
393คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์---
394คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436016วัดนาตาลท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์---
395คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์---
396คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์---
397คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์---
398คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436021โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์---
399คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
400คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์---