แจ้งสถิติและขอ Username/Password สำหรับบริหารรายชื่อธรรมศึกษา
ระบบการสมัครสอบแบบไม่ต้องคีย์ข้อมูลผู้สมัครนี้ ใช้ได้เฉพาะกับสถานศึกษาที่สังกัด 4 หน่วยงานนี้เท่านั้น คือ
  1. สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. สอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  3. กศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  4. สช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นอกเหนือจากนี้กรุณาศึกษาจาก คู่มือปฏิบัติสำหรับธรรมศึกษา ๒๕๕๘

1. เลือกสถานศึกษา

 

 

 

 

 

กรณีไม่มีพระภิกษุรับผิดชอบ ให้แจ้งข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาแทนพระภิกษุ

Username/Password จะส่ง SMS ไปยังทั้ง 2 หมายเลขที่แจ้งไว้ข้างต้น

2. ข้อมูลสถิติเรียนธรรมศึกษา (จำนวนคร่าวๆ ไม่จำเป็นต้องเที่ยงตรง)

ธรรมศึกษาชั้นที่ไม่มีผู้สมัคร ให้ลงเลข 0

3. ข้อมูลสังกัดวัด (ถ้าไม่ทราบไม่ต้องระบุ)

 

4. เมื่อปีการศึกษา 2558 ได้สอบที่สนามสอบ (ถ้าไม่ทราบไม่ต้องระบุ)

5. ข้อมูลสำนักเรียน (ถ้าไม่ทราบไม่ต้องระบุ)

ส่วนกลาง ชื่อวัดที่เป็นสำนักเรียน / ส่วนภูมิภาค ชื่อจังหวัด